Uchwała Nr XVIII/33/08 z 22 października 2008r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XVIII/33/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 22 października 2008r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 98.358,00
zgodnie z załącznikiem Nr1

§2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 858.000,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 786.358,00
zgodnie z załącznikiem Nr1a
3. Zmniejsza sie § 952 o kwotę zł 170.000,00

§ 3

1. Załącznik „ Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010” otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2008 roku” otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr3 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.” otrzymuje brzmienie ustalone w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik "Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r." otrzymuje brzmienie ustalone w
 w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:

1.W dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” zwiększa się plan wydatków o kwotę zł 174.000 z przeznaczeniem na modernizację oczyszczalni ścieków oraz o kwotę zł 4.000 na rzecz Izby Rolniczej.
2.Na zakup usług na dostawę kruszywa przeznacza się kwotę zł 120.000,00.
3. W związku ze zwiększonym wymiarem podatków, kwotę zł 15.000 przeznacza się na prowizję dla inkasentów.
4.W dziale „ Oświata i wychowanie” w związku z zakupem maszyny do konserwacji podłóg drewnianych i drewnopodobnych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej – 9.000,00 zł.
5.W dziale "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" zwiększa się plan dochodów i wydatków w związku z dofinansowaniem realizacji projektu systemowego "Promocja integracji społecznej" - o kwotę 31.421,00 zł. oraz projektu „ Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”- 66.937,00
6.Środki w wysokości 20.000,00 zł przeznacza się na zakup usług – sprzątanie ulic, placów.
7.W związku ze zwiększonym zużyciem energii w okresie jesienno- zimowym przeznacza się środki w wysokości 40.000,00zł.Na budowę nowych punktów świetlnych w miejscowości Podlasek przeznacza się kwotę 140.000,00 zł.
8.Na rewitalizację Centrum Gminy przeznacza się kwotę w wysokości 50.000,00 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę zł 70.000,00.
9.Na urządzenie parku rekreacyjno-sportowego przeznacza się kwotę zł 16.000,00 oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę zł 30.000,00.
Wobec powyższego podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Stopnicy jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 757

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 13:34:05
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 08:32:17
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 08:32:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony