Uchwała Nr XVIII/34/08 z 22 października 2008r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XVIII/34/08
Rady Gminy Stopnica
z dnia 22 października 2008r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę zł 60.600,00
2. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę zł 67.725,00
zgodnie z załącznikiem Nr 1 

§ 2

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę zł 66.220,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 73.345,00
 zgodnie z załącznikiem Nr 2

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie:
1. Mając na uwadze zabezpieczenie budynku w Suchowoli dokonano zakupu i mantażu piłkochwytu ( siatka polipropylenowa bezwęzłowa, linka, słupy stalowe wraz z montażem).
2. Szkoła Podstawowa w Smogorzowie złożyła wniosek o dofinansowanie kwoty 7.125,00 zł w ramach "Rządowego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży w 2008 roku - Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" ogłoszonego przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Wojewoda za pośrednictwem Kuratora Oświaty ogłosił listę realizatorów projektu z której wynika, że Gmina Stopnica otrzyma w/w kwote z formie dotacji.
3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę zł 60.600,00 z przeznaczeniem na " Oddziały przedszkolne na terenie Gminy Stopnica w miejscowościach Czyzów, Klępie Górne i Strzałków"w ramach dofinansowania z POKL.
Zgodnie z powyższym podjęcie uchwały przez Radę Gminy w Stopnicy jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 772

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-26 13:42:06
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-11-27 08:32:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-11-27 08:32:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony