Uchwała Nr XVI/29/04 z 31 sierpnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVI/29/04
Rady Gminy Stopnica
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie: przystąpienia do opracowania aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica: uchwalonego uchwałą Nr 25/2000 Rady Gminy Stopnica z dnia 05.10.2000r.
Na podstawie art. 18, ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. O samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) w związku z art. 9, ust. 1 i art. 10, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przystępuje się do opracowania aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica", uchwalonego uchwałą Nr 25/2000 Rady Gminy Stopnica z dnia 05.10.2000r.

§ 2.

Celem opracowania aktualizacji "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica" wymienionego w § 1 jest określenie:
1. stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
2. stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
3. stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
4. warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
5. zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
6. potrzeb i możliwości rozwoju gminy;
7. stanu prawnego gruntów;
8. występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;
9. występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;
10. występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych;
11. występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;
12. stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
13. zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.
14. kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów;
15. kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny wyłączone spod zabudowy;
16. obszarów oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego i uzdrowisk;
17. obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
18. kierunków rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
19. obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
20. obszarów, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1;
21. obszarów, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów wymagające przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości, a także obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszary przestrzeni publicznej;
22. obszarów, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w tym obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
23. kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej;
24. obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i osuwania się mas ziemnych;
25. obszarów wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji;
26. granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
27. innych obszarów problemowych, w zależności od uwarunkowań i potrzeb zagospodarowania występujących w gminie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 4.

Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stopnica oraz na stronie internetowej Urzędu.

§ 5.

Uchwała w chodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2373

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-16 21:20:45
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-16 21:26:15
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2012-03-20 12:40:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony