Uchwała Nr XVII/45/04 z 5 listopada 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/45/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 5 listopada 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne, § 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę zł 17 000,00

2. Zwiększa się wydatki w dziale 600 - Transport i łączność, rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne , § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę zł 17 000,00  z przeznaczeniem na zakup działki pod parking.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1455

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 10:35:37
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 08:51:01
Ostatnia zmiana: Krzysztof Rogala, data: 2014-01-13 15:05:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony