Uchwała Nr XVIII/48/04 z 23 listopada 2004r.

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XVIII/48/2004
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 23 listopada 2004r


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się dochody budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6299-Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł
 o kwotę          2 481 015 zł

2.Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90001-Gospodarka ściekowa i ochrona wód, § 6059-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
o kwotę          3 426 877 zł

3.Załącznik "Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

4.Załącznik " Przychody i rozchody budżetu" otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Uzasadnienie:
Zmniejsza się dochody w związku z tym , że złożony wniosek o płatność "Kanalizacja w miejscowości Falęcin Nowy" zostanie zrealizowany w przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach w roku 2005 a na pozostałe inwestycje termin złożenia wniosków o płatność przypada zgodnie z umową w 2005 roku .
Wydatki zmniejsza się w związku ze zmianą wartości inwestycji.

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1457

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 09:00:28
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-30 09:02:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-30 09:02:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony