Regulamin organizacyjny GOPS w Stopnicy

Wersja do druku

Załącznik
do Zarządzenia Nr 84/2004
z dnia 29 listopada 2004r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W STOPNICY

 

Postanowienia ogólne.
§ 1

1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwany ,, Ośrodkiem " jest jednostką organizacyjną Gminy Stopnica .
2.Ośrodek realizuje zadania własne gminy i zadania zlecone wynikające z ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004r. / Dz.U. Nr 64 poz. 593 /.
3.Ośrodek realizuje ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. / Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zmianami /.
4.Ośrodek realizuje ustawę o dodatkach mieszkaniowych z 21 czerwca 2001r / Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 2001r z późn. zmianami / .
5.Ośrodek realizuje ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. / jednolity tekst Dz.U. Nr 147, poz. 1231 z 2002r. z późn. zmianami/.
6.Obszarem działania Ośrodka jest teren gminy Stopnica
7.Siedzibą Ośrodka jest budynek Urządu Gminy w Stopnicy .


Struktura organizacyjna.
§ 2

1.W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej są następujące stanowiska :
 - kierownik,
 - pracownicy socjalni / 3 osoby /
2.W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wyodrębnia się komórkę do realizacji świadczeń rodzinych .
3.Kierownik zarządza Ośrodkiem i reprezentuje go na zewnątrz .
4.Obsługę prawną i finansowo-księgową Ośrodka wykonuje Urząd Gminy w Stopnicy .
5.Pracownicy socjalni wykonują zadania zgodnie z indywidualnymi zakresami czynności opracowanymi przez kierownika Ośrodka .
6.Szczegółowe kompetencje i odpowiedzialność pracowników Ośrodka określają zakresy czynności .


Zasady podpisywania pism i decyzji.
§ 3

1.Kierownik Ośrodka samodzielnie podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność zgodnie z kompetencjami .
2.Wójt Gminy udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach należących do właściwości gminy, wynikających z ustawy o pomocy społecznej i ustawy o świadczeniach rodzinnych .
3.W razie nieobecności kierownika prawo do podpisywania decyzji ma tylko Wójt lub osoba przez niego upoważniona .
4.Kierownik Ośrodka podpisuje dokumentacje dotyczącą spraw związanych z pomocą społeczną , a także dokumentację świadczeń rodzinnych z zastrzeżeniem pkt 5-6 .
5.Pracownicy socjalni podpisują wywiady środowiskowe, alimentacyjne, kontrolne i dokumentację do przyznania świadczeń rodzinnych ze swojego terenu , zgodnie z podziałem zadań określonym w zakresie czynności .
6.Pracownicy socjalni podpisują korespondencję dotyczącą współpracy z innymi instytucjami oraz ośrodkami pomocy społecznej w sprawach osób i rodzin .


Zadania wykonywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
§ 4

I.Z zakresu pomocy społecznej :
1.Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń.
2.Praca socjalna .
3.Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej.
4.Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej.
5.Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych .
6.Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb .

II.Z zakresu świadczeń rodzinnych :
1.Przyznawanie i wypłata zasiłków rodzinnych i dodatkow do zasiłków rodzinnych .
2.Przyznawanie i wypłata świadczeń opiekuńczych .

III. Do zadań Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy:
1.Koordynacja i nadzór nad pracą pracowników socjalnych poprzez właściwą organizację i planowanie pracy Ośrodka , stały nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez pracowników i udzielanie instruktażu .
2.Nadzór nad prawidłowym opracowaniem budżetu GOPS i prawidłowością jego realizacji .
3.Przestrzeganie obowiązujących zasad organizacji i dyscypliny pracy wynikających z kodeksu pracy i statutu Ośrodka .
4.Współpraca z organizacjami zajmującymi się pomocą społeczną / organizacjami społecznymi , Kościołem Katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi , fundacjami i stowarzyszeniami itp./ .
5.Planowanie środków finansowych na świadczenia pomocy społecznej.
6.Ocenianie problemów związanych z pomocą społeczną i przedstawianie propozycji ich rozwiązań .
7.Przedstawianie informacji i sprawozdań dotyczących świadczeń pomocy społecznej .
8.Nadzór nad prawidłowym organizowaniem świadczeń pomocy społecznej w naturze i usługach .
9.Sporządzanie sprawozdań w terminach zgodnych z zaleceniami jednostek nadrzędnych .

IV. Do zadań pracowników socjalnych w przydzielonych rejonach opiekuńczych należy:
1.Praca socjalna .
2.Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do tych świadczeń.
3.Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osob , które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej .
4.Pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielenia pomocy przez właściwe instytucje państwowe,samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy .
5.Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej .
6.Współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczenia patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych i łagodzenie skutków ubóstwa .
7.Inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powoływania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin .
8.Współuczestniczenie w inspirowaniu , opracowaniu i wdrażaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia .
9.Obsługa systemu informatycznego POMOST .

V. Do zadań pracownika obsługującego realizację świadczeń rodzinnych należy:
Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinnych zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności:
prowadzenie postępowania w sprawie przyznania zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych,
prowadzenie postępowania w sprawie świadczeń opiekuńczych,
gromadzenie , przetwarzanie ustalonych ustawą o świadczeniach rodzinnych danych osobowych ubiegających się o przyznanie świadczeń oraz członków i ch rodzin,
sporządzanie sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych .

§ 5

1.Regulamin Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zatwierdza Wójt Gminy .
2.Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Wójta .
3.Regulamin wchodzi w życie w dniu zatwierdzenia przez Wójta .

 

 

 


 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1828

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-12-03 08:40:33
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-12-03 09:03:07
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-12-03 09:03:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony