Uchwała Nr XX/51/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/51/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia ceny żyta do spraw podatku rolnego na 2005 r.


 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.6 ust.3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272 , Nr 137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681, z 2001r. Nr 81, poz. 875, z 2002r. Nr 200, poz.1680 oraz z 2003r. Nr 110, poz.1039 i Nr 162, poz.1568) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M. P. z 2004r. Nr 43, poz.765) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się obniżyć cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Stopnica na 2005 rok do kwoty 28,00 zł 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2005r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1714

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:36:46
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:05:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-25 08:05:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony