Uchwała Nr XX/53/04 z 14 grudnia 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XX/53/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 14 grudnia 2004r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2005r.

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 oraz art.42 ustawy z dnia
 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późniejszymi zmianami), art.5 ust.1 i art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z 2004r. Nr 46, poz.794 )
Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości:
1. Od gruntów:
 a/ związanych z działalnością gospodarczą bez względu na sposób
 zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
 od 1 m2 powierzchni 0,63 zł
 b/ pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni
 wodnych od 1 ha powierzchni 3,52 zł
 c/ pozostałych od 1 m2 powierzchni 0,05 zł
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
 
2. Od budynków lub ich części:
a/ mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,26 zł b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
b/ od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
 działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej 14,00 zł
c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
 obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni
 użytkowej 8,37 zł
d/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
 udzielania świadczeń zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 2,10 zł
e/ pozostałych od 1m2 powierzchni użytkowej 3,10 zł
w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

3. Od budowli :
 a/ 2 % - ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt 3 i ust.3-7
 b/ służących zaopatrzeniu w wodę , odprowadzaniu i oczyszczaniu
 ścieków oraz utylizacji odpadów 1%


§ 2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki mieszkalne lub ich części .


§ 3

1. Zwalnia się od podatku, nieruchomości w których realizowane są zadania z zakresu:
a/ ochrony przeciwpożarowej,
b/ odbioru ścieków.
2. Zwolnienie o którym mowa w ust.1 nie dotyczy części nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, inna niż rolnicza lub leśna.
3. Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 50% nowo powstałym podmiotom gospodarczym zatrudniającym 20 pracowników i więcej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 6

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2005r .

 

 

 

*(1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich :
 1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. W sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.)
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1693

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-01-07 08:37:54
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-01-25 08:06:36
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-11-24 13:56:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony