2019

Wersja do druku

   

Sesja Nr IV z dnia 18 lutego 2019 roku

Uchwała Nr IV/1/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie uchwalenia programu osłonowego ,,Posiłek w szkole i w domu"" na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/2/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Uchwała Nr IV/3/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie przyjęcia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2019 roku""

Uchwała Nr IV/4/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr IV/5/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr IV/6/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

Uchwała Nr IV/7/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/8/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr IV/9/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie ustalenia zasad, na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych

Uchwała Nr IV/10/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn. ,,Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy""

Uchwała Nr IV/11/2019 z dnia 18 lutego 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Sesja Nr V z dnia 30 maja 2019 roku

Uchwała Nr V/12/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr V/13/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminą Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała Nr V/14/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr V/15/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr V/16/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego

Uchwała Nr V/17/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr V/18/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr V/19/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr V/20/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr V/21/2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie oraz zmian dokonanych w zakresie ustalenia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania

Sesja Nr VI z dnia 28 czerwca 2019 roku

Uchwała Nr VI/22/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/23/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VI/24/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr VI/25/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/26/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr VI/27/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr VI/28/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Uchwała Nr VI/29/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr VI/30/2019 z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Sesja Nr VII z dnia 27 września 2019 roku

Uchwała Nr VII/31/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Uchwała Nr VII/32/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr VII/33/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów ociętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica

Uchwała Nr VII/34/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Uchwała Nr VII/35/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr VII/36/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr VII/37/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023

Uchwała Nr VII/38/2019 z dnia 27 września 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 496

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2019-02-26 14:44:32
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2019-02-26 14:59:54
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2019-02-26 14:59:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony