Uchwała Nr XXIX/42/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

UCHWAŁA Nr XXIX/42/05
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 13 grudnia 2005r.

 w sprawie  podatku od posiadania psów na 2006r.
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.  14 pkt 1- 3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 pażdziernika 2005r w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych  ( M.P. Nr. 68, poz. 956 z dnia 14 listopada 2005 r.) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Stopnicy:
1. Określa wysokość stawek podatku od posiadania psów,
2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności podatku od posiadania psów,
3. Zarządza pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso .

§ 2

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 25,00 zł od jednego psa.

§ 3

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§ 4

Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem 5% od zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy w Stopnicy.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 7

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2006r.

 

 


*(1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
     1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
     2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
    

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1612

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-12 11:20:07
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-20 09:47:45
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-20 09:54:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony