Uchwała Nr XXIX/50/05 z 13 grudnia 2005r

Wersja do druku

Uchwała Nr XXIX/50 /05
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 13 grudnia 2005r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 6, 18 ust. 2 pkt 9 lit h i art. 40 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm. ) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XVI/40/04 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 31 sierpnia 2004r. wprowadza się następujące zmiany:


1. § 1 otrzymuje brzmienie:
„ § 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy działa na podstawie :
1/ uchwały Nr X/51/90 Gminnej Rady Narodowej w Stopnicy z dnia 24 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy " ,
2/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ),
3/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U. Z 2004r. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami ),
4/ ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz. poz. 1231 z późniejszymi zmianami),
5/ ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz.U.z 2003r. Nr 228 poz. 2255 z późniejszymi zmianami ),
6/ ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późniejszymi zmianami ),
7/ ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. z 2005r. Nr 86, poz. 5682 z późniejszymi zmianami ),
8/ niniejszego statutu " .


2. § 5 otrzymuje brzmienie:
„ § 5. Ośrodek realizuje zadania w zakresie:
- pomocy społecznej w tym zadania własne gminy i zadania z zakresu administracji rządowej ,
- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- świadczeń rodzinnych,
- postępowania w sprawie przyznania i wypłaty dodatków mieszkaniowych ,
- postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego i przyznawania zaliczek alimentacyjnych ".


3. § 9 otrzymuje brzmienie:
„ § 9. Do zadań z zakresu postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej należy:
1. Prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika jest bezskuteczna .
2. Przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego , którego egzekucja jest bezskuteczna .


4. Dotychczasowy § 9 oznacza się jako § 10.


5. Dotychczasowy § 10 oznacza się jako § 11 w następującym brzmieniu:
„ § 11 . 1. Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Wójta Gminy może wydawać decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy , świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych.
2. Kierownik może wytaczać na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne, jak również kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami .

6. Dotychczasowy § 11 oznacza się jako § 12.

7. Dotychczasowy § 12 oznacza się jako § 13.

8. Dotychczasowy § 13 oznacza się jako § 14.

9. Dotychczasowy § 14 oznacza się jako § 15.

§ 2

Pozostałe postanowienia pozostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia .

 

 

 

 


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIX/ 50 /05 z dnia 13 grudnia 2005r. W sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej ( Dz.U. z 2005r. Nr 86 poz. 5682 ) oraz przejęciem z dniem 1 września 2005r. Przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy zadań wynikających z w/w ustawy konieczna była zmiana dotychczas obowiązującego statutu Ośrodka .

 

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1263

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-19 12:47:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-01-19 12:48:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-01-19 12:48:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony