Uchwała Nr XXXII/14/06 z 27 kwietnia 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR  XXXII /14/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 27 kwietnia 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 751 w rozdziale 75101 w § 4210
o kwotę  zł 179,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 751 w rozdziale 75101 w § 4170
o kwotę zł 179,00
z przeznaczeniem na wypłatę należności związanych z aktualizacją stałego rejestru  wyborców.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1179

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-16 14:56:21
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-05-18 13:17:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-05-18 13:17:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony