Uchwała Nr XXXIV/22/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

UCHWAŁA NR XXXIV/22/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 26 lipca 2006r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006rok
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r . o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zmniejsza się wydatki budżetowe w dziale 754 w rozdziale 75403 w § 4210 o kwotę zł. 5.500,00
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 754 w rozdziale 75403 w § 6170 o kwotę zł. 5.500,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 

 

 


Uzasadnienie:

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz art.13. ust.3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 ze zmianami) stwierdza się, że jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w pokrywaniu części kosztów funkcjonowania policji.
Wobec powyższego podjęcie przez Radę Gminy w Stopnicy niniejszej uchwały jest zasadne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1084

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:35:14
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 14:22:10
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 14:22:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony