Uchwała Nr XXXIV/32/06 z 26 lipca 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XXXIV/32/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 26 lipca 2006r.

w sprawie podziału gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy w Stopnicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 1 i art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się podziału Gminy Stopnica na okręgi wyborcze.

§ 2

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 17/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 9 lipca 2002r. w sprawie podziału gminy Stopnica na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Gminy
w Stopnicy.

§ 5

Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 92 ust.1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zmiany granic okręgów wyborczych mogą być dokonywane najpóźniej na 3 miesiące przed upływem kadencji. Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_06_32_zal.doc - 39.424 KB) Data publikacji: 2006-08-14 13:07:25 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1139

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-07 07:40:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-08-14 13:06:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-08-14 13:07:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony