Uchwała Nr I/6/06 z 25 listopada 2006 r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 1/6/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 25 listopada 2006 r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

Na podstawie art. 14 i art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia Smarca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 1 r. Nr 142 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66. póz. 800 z poźn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dla radnych Rady Gminy w Stopnicy diet} w formie miesięcznego ryczałtu w wysokości 400 złotych oraz zwrot kosztów podróży służbowych na ogólnie obowiązujących zasadach.

§2

Dieta wypłacana jest do dnia 5-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Należności z tytułu diet i kosztów podróży służbowych wypłaca Urząd Gminy.

§3

Zasady dokonywania potrąceń z diety, w związku z nieobecnością radnego, określa załącznik do niniejszej uchwały.

§4

Wykonanie uchwały 1 powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. Przewodniczącym Komisji oraz Wójtowi Gminy.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączone pliki:

załącznik do uchwały nr I/6/06
(Z_U_I_6_06.doc - 69.632 KB) Data publikacji: 2008-02-13 13:07:19 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 853

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:47:48
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:37:49
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:37:49
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony