Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 460

Data publikacji:
2017-05-04 14:48:22

Przedmiot: Zakup i dostawa wodomierzy

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                         Stopnica, dnia 2017-05-04
ul. Tadeusza Kościuszki 2
28-130 Stopnica
Tel. /41/3779800; faks /41/3779606
E-mail:gmina@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl
Znak: Or.271.1.15.2017

Zaproszenie do składania ofert


I. Zamawiający:

Gmina Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica
Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606

Strona www: www.stopnica.pl
Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, którego przedmiotem jest zakup i dostawa wodomierzy

II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiot zamówienia szczegółowo określony został w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego: opisie przedmiotu zamówienia, formularzu oferty, pozostałych załącznikach. Dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego- www.stopnica.pl/bip (zakładka: przetargi) oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy ul. Tadeusza Kościuszki 2 pok. nr 8 (I piętro).

III. Termin realizacji zamówienia:
15.12.2017 r.

IV. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
najniższa cena - 100 %.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania przez Wykonawcę ofert częściowych.

V. Miejsce i termin złożenia ofert :
Oferty na załączonym formularzu można składać: w siedzibie Urzędu  Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2; 28-130 Stopnica, sekretariat (p. 10, piętro I); pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy;  pocztą elektroniczną: przetargi@stopnica.pl; faksem 41 377 96 06.
Oferty należy składać w terminie do 12.05.2017 r. do godz. 12:00. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą brane pod uwagę podczas wyboru najkorzystniej oferty.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 12.05.2017 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego (sala konferencyjna, parter).

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub poczty.

VII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Pani Izabela Nycz – telefon kontaktowy 503 028 913. 

Wszystkich zainteresowanych zaprasza się do składania oferty na wykonanie powyższego zamówienia.


Załączone pliki
Zal_do_zapr_wodomierze.docFormularz oferty, wzór umowy, OPZ (Zal_do_zapr_wodomierze.doc - 92.672 KB)
Data publikacji: 2017-05-04 14:52:47 Redaktor: Krzysztof Rogala
Odpowiedzi_na_pytania_wodomierze.pdfOdpowiedzi na pytania Wykonawców (Odpowiedzi_na_pytania_wodomierze.pdf - 289.288 KB)
Data publikacji: 2017-05-10 13:26:54 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 545
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2017-05-04 14:48:22
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2017-05-04 14:53:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu