Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 505

Data publikacji:
2018-04-19 12:49:53

Przedmiot: Pisemny przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Treść przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu, rosnących na obszarze sołectwa Klępie Górne nr ewid. działki 220 (pas drogi gminnej), tj. wierzba krucha 6 szt. (obwód 240, 260, 120, 85, 100, 280 cm); topola osika 2 szt. (obwód 83, 80 cm).

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18

tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 26.04.2018 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9  (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie na poszczególne zadania lub na wszystkie zadania wyodrębniając ofertę na każde zadanie oznaczona „wycinka drzew” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.04.2018r o godz.11.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena. W ramach ceny oferent dokonuje wycinki drzew, jego usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

 Informacja dla oferentów:

1. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu „ jest sztuka.

2. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

3. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży na pniu.

4. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem, pod rygorem konieczności karczowania pni.

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

 


Załączone pliki
formularz_ofery_projekt umowy_wycinka4.docFormularz oferty i projekt umowy (formularz_ofery_projekt umowy_wycinka4.doc - 46.08 KB)
Data publikacji: 2018-04-19 12:50:35 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 299
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-04-19 12:49:53
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-04-19 12:50:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu