Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 506

Data publikacji:
2018-04-23 12:18:42

Przedmiot: Pisemny przetarg na sprzedaż elementów ogrodzeniowych

Treść przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż elementów ogrodzeniowych zainstalowanych na działce gminnej nr 380/1 w Jastrzębcu.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18

tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 27.04.2018 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9  (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej „zakup elementów ogrodzeniowych” (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.04.2018r o godz.11.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena. W ramach ceny oferent dokonuje demontażu ogrodzenia, jego usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu.   

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia.

W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

 Informacja dla oferentów:

1. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

2. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości elementów ogrodzeniowych.

3. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy elementów ogrodzeniowych objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

5. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

6. Po sprzedaży elementów ogrodzeniowych, zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.

 


Załączone pliki
formularz_ofery_projekt-umowy_ogrodzenie.pdfFormularz oferty i projekt umowy (formularz_ofery_projekt-umowy_ogrodzenie.pdf - 739.437 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 12:31:37 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 211
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2018-04-23 12:18:42
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2018-04-23 12:31:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu