Wersja do druku

Zamawiający:

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, ochrona środowiska, utrzymanie porządku i czystości

Adres:


Kontakt:
tel. , fax.
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 522

Data publikacji:
2018-08-03 10:29:06

Przedmiot: Pisemny przetarg na sprzedaż drzew na pniu

Treść przetargu:

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzewa na pniu:

1. Drzewo rosnące w pasie drogi gminnej nr 233 w Smogorzowie ( obok budynku nr 48):

- gatunek Dąb szypułkowy o obwodzie pnia 202 cm mierzony na wysokości 130 cm.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski pok. Nr 18 tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 13.08.2018 roku do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „wycinka drzewa" (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.08.2018r o godz.10.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy. O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. W ramach ceny oferent dokonuje wycinki drzewa, jego usunięcia z nieruchomości oraz uporządkowania terenu. Zamawiający- zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

W niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

Informacja dla oferentów:

I. Drzewo przeznaczone do sprzedaży na pniu jest oznaczone farbą.

2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew „na pniu „jest sztuka.

3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu jakości drzewa przeznaczonego do sprzedaży na pniu.

5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzewa objętego
kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Usunięcie drzewa powinno być wykonane na równi z terenem, pod rygorem konieczności karczowania pnia.

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu" zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy. 10.Oferty należy składać na wykonanie poszczególnych zadań.(wzór w załączeniu)Załączone pliki
Ogloszenie_o_przetargu.pdfFormularz oferty i projekt umowy (Ogloszenie_o_przetargu.pdf - 77.625 KB)
Data publikacji: 2018-08-03 10:30:59 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 298
Wprowadził do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2018-08-03 10:29:06
Opublikował: Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2018-08-03 10:32:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu