Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 539

Data publikacji:
2019-03-11 07:56:48

Przedmiot: Przetarg pisemny na sprzedaż wyciętych drzew

Treść przetargu:

Przedmiotem postępowania jest sprzedaż drzew, które zostały wycięte z nieruchomości stanowiących własność Gminy Stopnica.

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 15.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Mirosław Siekierski  pok. Nr 18, tel. 41 3779800 w. 46.

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 15.03.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 9 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie z napisem „zakup wyciętych drzew” (wzór oferty w załączeniu).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.03.2019 r. o godz.10.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować najwyższa cena.

W ramach zaoferowanej ceny, oferent dokona samodzielnie załadunku i transportu drzew do miejsca docelowego. 

Informacja dla oferentów:

1. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew jest sztuka.

2. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej polegającej na sprawdzeniu  jakości drzew przeznaczonych do sprzedaży.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan jakościowy drzew objętych kontraktem, z chwilą podpisania umowy przez strony.

4. Szczegółowe wymagania, terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

5. Po sprzedaży drzew zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy.


Załączone pliki
oferta_umowa_sprzedaz_drzewa4.docxOferta oraz projekt umowy (oferta_umowa_sprzedaz_drzewa4.docx - 16.261 KB)
Data publikacji: 2019-03-11 08:00:05 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 162
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2019-03-11 07:56:48
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2019-03-11 08:00:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu