Wersja do druku

Zamawiający:

MGOPS Stopnica

Adres:
ul. Tadeusza Kściuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 3779-606
E-mail:
Strona www:

Numer ID: 543

Data publikacji:
2019-03-29 14:27:23

Przedmiot: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. terapia logopedyczna dla dziecka z Zespołem Aperta

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 28.03.2019 r.

MGOPS.5122.1.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, ulica Tadeusza Kościuszki 2 zaprasza do złożenia oferty na:


II. Przedmiot zamówienia: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. terapia logopedyczna dla dziecka z Zespołem Aperta.

III. Rodzaj zamówienia: usługi.


IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, tj. terapia logopedyczna dla 12 – letniego dziecka z Zespołem Aperta  w miejscu jego zamieszkania, na terenie gminy Stopnica.


V. Kryterium wyboru oferty: cena.


VI. Termin realizacji zamówienia: od dnia 10  kwietnia 2019 r. do dnia 31 grudzień 2019 r.

VII. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy:

Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.  w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych                    (Dz. U. z 2005 r. Nr 189 poz. 1598 ze zm.).

1.    Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy.

2.    Posiadanie co najmniej półrocznego stażu w jednej z następujących jednostek:

1)      szpitalu psychiatrycznym,

2)      jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

3)      placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci                                z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,

4)      ośrodku terapeutyczno-edukacyjno- wychowawczym,

5)      zakładzie rehabilitacji,

6)      innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej usługi opiekuńcze dla osób                z zaburzeniami psychicznymi.

 

 

VIII. Wymagane dokumentacja:

1.      Oferta cenowa za wykonywanie jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.      Dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodów                              o których mowa w punkcie VII ppkt 1.

3.      Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie).

4.      Dokumenty potwierdzające co najmniej półroczy staż w jednostkach, o których mowa w punkcie VII ppkt 2.


IX. Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Oferta – specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

X. Termin złożenia oferty: Ofertę można złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,                    tj. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy, ulica Tadeusza Kościuszki 2, pokój nr 3 w godzinach urzędowania, tj. w godz.7.00 do 15.00, pocztą tradycyjną                           ( na kopercie należy umieścić zapis „Oferta cenowa na – specjalistyczne usługi opiekuńcze”) lub  pocztą elektroniczną na adres: gops@stopnica.pl.

Ofertę należy złożyć do dnia 8.04.2019 r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

XI. Osoba uprawniona do kontaktu z wykonawcami: Ewa Naporowska- kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Stopnicy, tel. 41 377 98 12.

 

 


Załączone pliki
Oferta.docxOferta (Oferta.docx - 14.063 KB)
Data publikacji: 2019-03-29 14:32:31 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 104
Wprowadził do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2019-03-29 14:27:23
Opublikował: Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2019-03-29 14:33:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu