Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 585

Data publikacji:
2020-04-28 14:13:11

Przedmiot: Dostawa 36 fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów z Gminy Stopnica

Treść przetargu:

Stopnica, dnia 2020-04-28

Znak: Or.271.1.9.2020

 

 

Gmina Stopnica

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. (41) 3779800; faks (41) 3779606

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Przedmiot: Gmina Stopnica prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Dostawa 36 fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów z Gminy Stopnica”

1.      NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Stopnica

28-130 Stopnica,  ul. Tadeusza Kościuszki 2,  województwo świętokrzyskie

tel.  41 3779 800, faks  41 3779 606,  e-mail : przetargi@stopnica.pl

2.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 30 000 euro – art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

3.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jestDostawa 36 fabrycznie nowych komputerów przenośnych (laptopów) dla uczniów z Gminy Stopnica”. Opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w dokumentacji zapytania ofertowego.

4.      MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć w formie:

a.     pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica, sekretariat pok. nr 10, I piętro, lub

b.      elektronicznej wg załączonego formularza  na adres e-mail: przetargi@stopnica.pl

nie później niż do dnia 4 maja 2020 roku do godziny: 10:00.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą brały udziału w wyborze najkorzystniejszej oferty.

Niezależnie od wyboru formy złożenia oferty, oferty które wpłynął muszą być podpisane przez osoby uprawnione.

5.      WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:

a.       Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto

b.     O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej lub e-maila.

Realizacja zamówienia współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Oś I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach, ZDALNA SZKOŁA).

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO- www.stopnica.pl/bip/news.php?id=182  


Załączone pliki
zapytanie_ofertowe_popc2.docxFormularz oferty, projekt umowy, szczegółowa specyfikacja techniczna (zapytanie_ofertowe_popc2.docx - 90.335 KB)
Data publikacji: 2020-04-28 14:15:02 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedz_popc.pdfWyjaśnienia do treści zapytania ofertowego (odpowiedz_popc.pdf - 42.663 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 08:27:35 Redaktor: Mirosław Rajtar
odpowiedz_popc2.pdfOdpowiedzi na pytania do treści zapytania ofertowego (odpowiedz_popc2.pdf - 48.782 KB)
Data publikacji: 2020-04-30 14:04:26 Redaktor: Mirosław Rajtar

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 391
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-04-28 14:13:11
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-04-28 14:15:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu