Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 590

Data publikacji:
2020-05-13 12:27:57

Przedmiot: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2020 roku

Treść przetargu:

Gmina Stopnica                                                                                  Stopnica, dnia 2020-05-13

ul. Tadeusza Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Tel. /41/3779800; faks /41/3779606

Znak: Or.271.1.13.2020

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Stopnica zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej 30.000 euro

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest: Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Stopnica w 2020 roku

Zadanie podzielone zostało na części:

CZĘŚĆ I - Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z dachów budynków na terenie Gminy Stopnica - około 2 000 m2

CZĘŚĆ II - Pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie Gminy Stopnica - około 13000 m2

Podane ilości płyt azbestowych są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość zmiany ilości w stosunku do szacunków określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wystąpienie w/w okoliczności nie będzie stanowiło podstawy do wniesienia roszczenia wobec Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający określa minimalną ilość zamówienia na 10000 m2 płyt azbestowych do pakowania, transportu i utylizacji.

Oferty można składać dla realizacji jednej, bądź dwóch części zamówienia.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub jego części, w przypadku nie otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach lub w sytuacji, gdy wartość najkorzystniejszej oferty przekraczać będzie kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej Gminy Stopnica.

W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie informację, iż Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonał należycie chociażby jednego zamówienia, Zamawiający może odrzucić jego ofertę.  

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 31 sierpnia 2020 roku.

IV.   Kryteria oceniania ofert i ich znaczenie:

najniższa cena -  100 %

Dla Części I - łączna cena  oferty obejmująca demontaż, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości 2000 m2

Dla Części II - Pakowanie, transport i utylizację płyt azbestowych w ilości 13000 m2

V. Miejsce i termin złożenia ofert :

Ofertę należy przesłać pocztą,  faxem  na nr: 41 377606, lub na adres e-mail: budownictwo@stopnica.pl; przetargi@stopnica.pl  do dnia  19.05.2020 r.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 VII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marta Kapusta tel. 41 377 98 00


Załączone pliki
Formularz_Oferty_i_projekt_umowy_azbest_2020.docFormularz Oferty, Projekt Umowy (Formularz_Oferty_i_projekt_umowy_azbest_2020.doc - 84.48 KB)
Data publikacji: 2020-05-13 12:28:43 Redaktor: Krzysztof Rogala

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 218
Wprowadził do systemu: Krzysztof Rogala, data: 2020-05-13 12:27:57
Opublikował: Krzysztof Rogala, data publikacji: 2020-05-13 12:28:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu