Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Stopnica

Adres:
ul. Kościuszki 2
28-130 Stopnica

Kontakt:
tel. 41-3779-800, fax. 41-3779-606
E-mail:gmina@stopnica.pl
Strona www: www.stopnica.pl

Numer ID: 599

Data publikacji:
2020-07-06 12:29:42

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica położonej w miejscowości Klępie Dolne
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru:

I  Obręb: Klępie Dolne

1.     Nr  działki- 110/2;

2.     Powierzchnia działki- 0,1692 ha;

3.     Nr księgi wieczystej- KI1B/00010872/3;

4.     Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- zabudowa ekstensywna zagrodowa i mieszkaniowa;

5.     Działka budowlana: zabudowana zrujnowanymi pozostałościami drewnianego parterowego domu mieszkalnego wraz z zabudową towarzyszącą (budynki gospodarcze). W dniu 14.06.1989 r. została wydana decyzja  przez Naczelnika Gminy w Stopnicy nr G-7011/24/89
w sprawie sprzedaży działki nr 110/4. W pkt. 3 w/w decyzji widnieje zapis-„Ustanowić służebność przejazdu do w/w działki przez działkę PFZ nr 110/2 o szer. 4 m, wzdłuż działki nr 110/1.”

6.     Cena działki brutto- 18 880,00    (w tym:  koszt wyceny – 500,00 zł) podlega zwolnieniu z Vat (stawka zw.);

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości- nie  dotyczy;

8.      Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy;

9.      Wysokość  wadium- 2 000,00 zł;

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2,  w dniu 26.08.2020 r. w sali  konferencyjnej o godz. 9:00.

Daty poprzednich przetargów-  brak.

Warunki przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium
w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica nr 67 8519 0005 0010 0000 0563 0050 prowadzony przez BS w Stopnicy  w taki sposób, aby najpóźniej
w dniu 20.08.2020 r. wadium znajdowało się na rachunku  bankowym Gminy Stopnica. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Stopnica. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obu małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem, przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Stopnica. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r , poz. 2278 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica, pokój nr 6c, telefon 41 3779 806,  w godzinach pracy Urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz w prasie lokalnej. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Stopnica, dn. 06.07.2020r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica położonej w miejscowości Strzałków.
 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru:

      I.

1.     Nr  działki- 27;

2.     Powierzchnia działki- 0,5600 ha;

3.     Nr księgi wieczystej- KI1B/00010872/3;

4.     Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- tereny sadownictwa, ogrodnictwa i upraw rolnych;

5.     Działka rolna niezabudowana;

6.     Cena wywoławcza działki brutto-  9 282,66 zł  (w tym 266,66 zł koszt wyceny)  podlega zwolnieniu z VAT;

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości- nie  dotyczy;

8.      Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy;

9.      Wysokość  wadium- 1 000,00 zł;

10.   Informacja o obciążeniach i zobowiązaniach- działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

      II

1.     Nr  działki- 57;

2.     Powierzchnia działki- 2,4900 ha;

3.     Nr księgi wieczystej- KI1B/00010872/3;

4.     Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- tereny sadownictwa, ogrodnictwa i upraw rolnych;

5.     Działka rolna  niezabudowana;

6.     Cena wywoławcza działki  brutto- 43 094,66     (w tym 266,66 zł koszt wyceny) podlega zwolnieniu z VAT;       

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości- nie dotyczy;

8.      Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy;

9.      Wysokość  wadium- 4 500,00 zł;

III

1.     Nr  działki- 36;

2.     Powierzchnia działki- 0,8200 ha;

3.     Nr księgi wieczystej- KI1B/00010872/3;

4.     Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- zabudowa ekstensywna zagrodowa i mieszkaniowa, tereny sadownictwa i ogrodnictwa;

5.     Działka zabudowana (budynek  mieszkalny jednorodzinny , wolnostojący, parterowy, podpiwniczony, konstrukcja murowana,  zabudowania gospodarcze);

6.     Cena działki brutto- 90 884,66 zł  (w tym 266,66 zł koszt wyceny)  podlega zwolnieniu z VAT;  

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości- nie  dotyczy;

8.      Zasady aktualizacji opłat- nie dotyczy;

9.      Wysokość  wadium- 10 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica,
 ul. Tadeusza Kościuszki 2,  w dniu 26.08.2020 r. w sali  konferencyjnej
o godz.  9:00.

Warunki przetargu.

Z uwagi na przeznaczenie  nieruchomości  do  jej  sprzedaży  mają  zastosowanie    przepisy  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /Dz. U.  z  2019 r  poz. 1362  ze  zm./.  Zgodnie  z  przepisami  cytowanej  ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie  rolnik  indywidualny, chyba że  ustawa stanowi  inaczej. Jeżeli  nabywana nieruchomość  rolna  albo  jej część ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej małżeńskiej  wystarczające jest, gdy  rolnikiem  indywidualnym jest jeden z małżonków. Powierzchnia  nabywanej nieruchomości  rolnej wraz z powierzchnią nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy nie może  przekraczać 300 ha  użytków  rolnych  ustalonej  zgodnie  z  art.5  ust.2 i 3  ustawy. Za rolnika indywidualnego uważa  się  osobę  fizyczną  będącą  właścicielem użytkownikiem  wieczystym ,samoistnym  posiadaczem  lub dzierżawcą<

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 224
Wprowadził do systemu: Mirosław Rajtar, data: 2020-07-06 12:29:42
Opublikował: Mirosław Rajtar, data publikacji: 2020-07-06 12:30:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu