Kontrole w 2009 roku

Wersja do druku

Data kontroli:
13-15 maja 2009r.

Nazwa organu kontrolującego:
Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola przeprowadzona została w zakresie:
A) Prawidłowości i zgodności rozliczeń finansowych wynikających z przedłożonego i zatwierdzonego wniosku o płatność WNP-POKL.90.01.01-26-002/08-02,
B) Zgodności realizacji projektu z umowa i harmonogramem,
C) Poprawności dokumentacji dotyczącej personelu projektu,
D) Sposobu rekrutacji uczestników projektu,
E) Sposobu pozyskiwania, przechowywania oraz przetwarzania danych o uczestnikach projektu,
F) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacją dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
G) Poprawności udzielania zamówień publicznych związanych z realizacją projektu,
H) Poprawności stosowania zasady konkurencyjności,
I) Poprawności udzielania pomocy publicznej,
J) Sposobu, realizacji działań promocyjnych,
K) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

Ustalenia kontroli zawiera informacja pokontrolna Nr POKL.09.01.01-26-002/08-02 z dnia 26 maja 2009r.

Data kontroli:
16 lipca 2009r.

Nazwa organu kontrolującego:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania kryzysowego w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
1. Utrzymanie w aktualności dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Stopnica
2. Zabezpieczenie ujęć i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej.

Ustalenia kontroli zawiera protokół znak:BiZK.IV.0935/15/09 przesłany przy piśmie z dnia 21 lipca 2009r.

Data kontroli:
6 listopada 2009r.

Nazwa organu kontrolującego:
Archiwum Państwowe w Kielcach

Charakterystyka badanych zagadnień:
Kontrola przeprowadzona została w zakresie:
1. Stosowanie przepisów kancelaryjno-archiwalnych, szczególnie w zakresie poprawności klasyfikacji oraz kompletności i regularności przekazywania jej do archiwum zakładowego.
2. Zbiór dokumentacji
3. Stan Zbioru
4. Stan uporządkowania zbioru dokumentacji
5. Porządkowanie dokumentacji
6. Ewidencja
7. Ocena prowadzenia ewidencji
8. Miejsce przechowywania dokumentacji
9. Udostępnianie akt
10. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
11. Przekazanie materiałów archiwalnych
12. Warunki pracy archiwum
13. Wykonanie zaleceń pokontrolnych z poprzednio przeprowadzonej kontroli.

Ustalenia kontroli zawiera informacja pokontrolna znak: 402-25/09 z dnia 4 grudnia 2009r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4716

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2010-02-13 14:20:13
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2010-02-18 07:46:11
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2010-02-18 07:46:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony