Uchwała Nr VIII/48/07 z 2 października 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XI/ 48/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 2 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2012.


Na podstawie art.18 ust. 1 i ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), oraz art. 17 ust. 1, pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej  (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stopnica na lata 2007-2012, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Załączone pliki:

Załącznik
(U_2007_48_zal.doc - 228.864 KB) Data publikacji: 2007-10-17 09:53:29 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1219

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-16 13:24:14
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-10-16 13:27:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-10-17 09:53:29
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony