Uchwała Nr 19/2003 z 28 VIII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 19/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 sierpnia 2003r.

w sprawie procedury uchwalania budżetu gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przy sporządzaniu projektu budżetu biorą udział:
1/ wójt gminy,
2/ zastępca wójta,
3/ skarbnik gminy,
4/ sekretarz gminy,
5/ kierownicy referatów i samodzielni pracownicy samorządowi,
6/ kierownicy jednostek organizacyjnych gminy rozliczających się z budżetem,
7/ organy wykonawcze jednostek pomocniczych (sołtysi)

§ 2

1. Kierownicy referatów, samodzielni pracownicy samorządowi oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy składają na piśmie wnioski budżetowe określające zadania do realizacji i kwotę planowanych wydatków w przyszłym roku budżetowym.
2. Składający wnioski budżetowe przedstawiają ich krótkie i rzeczowe uzasadnienie, wyliczenie wielkości wydatków według aktualnych cen z uwzględnieniem  stopnia inflacji oraz załączają niezbędne dokumenty.
3. Organy wykonawcze jednostek pomocniczych (sołtysi), a także radni składają wnioski budżetowe na podstawie uchwał zebrania wiejskiego określających zadania na które mają być przeznaczone środki i uzasadnienie tych wydatków.

§ 3

Ustala się ostateczny termin składania wniosków budżetowych na dzień
15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 4

Wnioski budżetowe składane są do skarbnika gminy, który nadzoruje terminowość złożenia wniosków i ich kompletność.

§ 5

Skarbnik gminy, w oparciu o przedłożone materiały i wnioski, a także obliczone kwoty dochodów własnych gminy, dotacji celowych na realizację zadań własnych
i zleconych z zakresu administracji rządowej oraz powierzonych w wyniku zawartych porozumień, a także subwencji ogólnej z budżetu państwa, opracowuje zbiorcze zestawienie dochodów i wydatków do zarysu projektu budżetu.

§ 6

Skarbnik gminy poza zarysem projektu budżetu sporządza informację o stanie mienia komunalnego gminy, która obejmuje dane, odnoszące się do:
1/ powierzchni, sposobu, wykorzystania, przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego oraz wartości gruntów,
2/ kubatury (powierzchni użytkowej), sposobu wykorzystania oraz ogólnej wartości poszczególnych budynków i budowli,
3/ przewidywanego sposobu zagospodarowania mienia nie wykorzystanego dotychczas gospodarczo,
4/ innych składników mienia, nie wymienionych w pkt 1 i 2.

§ 7

1. Zarys projektu budżetu wraz z załącznikami przedkładany jest wójtowi gminy
w terminie do dnia 30 października celem opracowania projektu budżetu.
2. Przygotowując projekt budżetu uwzględnia się zasady ustawy o finansach publicznych oraz wskazówki rady gminy.

§ 8

1. Wójt gminy po przyjęciu projektu budżetu sporządza projekt uchwały budżetowej do której załącza:
1) informację o stanie mienia komunalnego,
2) informację o planowanych dochodach roku poprzedzającego oraz poziom ich realizacji, a także uzasadnienie wielkości planowanych dochodów na następny rok budżetowy,
3) informację o przewidywanych wydatkach w tym:
       a) porównanie do wykonania wydatków za rok poprzedzający rok budżetowy,
       b) wyodrębnienie grup wydatków wynikających z:
         - obowiązkowych zadań własnych gminy,
         - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie,    - zadań  przejętych przez gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia,
- zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
c) wykaz zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy
z uwzględnieniem następujących danych:
         - nazwy i lokalizacji inwestycji,
         - całkowitej wartości kosztorysowej,
         - dotychczas poniesionych nakładów inwestycyjnych,
         - kosztów roku planowego,
4) plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej uwzględniający:
a) kwoty dotacji celowych na zadania zlecone otrzymane z urzędu wojewódzkiego obowiązujące na dany rok budżetowy lub przewidywane kwoty wynikające z budżetu roku poprzedzającego uchwalony budżet,
     b) plan powinien być opracowany po stronie dochodów i wydatków
w podziale na działy, rozdziały i paragrafy,
     c) informację o projektowanych dopłatach z budżetu gminy na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
     d) informację o sytuacji finansowej gminy z uwzględnieniem kredytów długoterminowych, nadwyżki budżetowej, obligacji.

2.  W projekcie uchwały budżetowej wójt gminy przedstawia swoją propozycję zakresu upoważnień do dokonywania określonych zmian w budżecie gminy, a także zakres upoważnienia do zaciągania kredytów i pożyczek oraz do dysponowania rezerwą budżetową.

§ 9

Wójt przedkłada projekt uchwały budżetowej przewodniczącemu rady gminy
w terminie do dnia 15 listopada.

§ 10

Przewodniczący rady gminy po otrzymaniu projektu uchwały budżetowej niezwłocznie rozsyła ją do przewodniczących komisji rady lub zawiadamia poszczególnych radnych informując ich o terminie posiedzenia poszczególnych komisji ustalonym w porozumieniu z przewodniczącymi komisji.

§ 11

Najpóźniej do 15 listopada wójt gminy przesyła projekt uchwały budżetowej wraz
z dodatkowymi materiałami, o których mowa w § 8 do Regionalnej Izby Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§ 12

1. Niezwłocznie po otrzymaniu projektu budżetu wraz  z materiałami komisje rady gminy przystępują do pracy, która kończy się wydaniem opinii.
2. Komisja rady gminy może wskazać na konieczność dokonania zmiany
w opiniowanym przez siebie dziale, wskazując jednak nowe zadania zobowiązana jest wskazać źródło jego finansowania.

§ 13

Wraz z przesłaniem projektu uchwały budżetowej komisjom przewodniczący rady gminy może zaplanować lub wyznaczyć termin sesji, podczas której odbędzie się pierwsze czytanie budżetu. Termin ten powinien być wyznaczony w taki sposób, że czas do jej rozpoczęcia pozwoli na wyznaczenie w nim posiedzeń wszystkich komisji.

§ 14

Projekt uchwały budżetowej podlega publicznemu ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§ 15

1. Opinie komisji przewodniczący rady gminy przedkłada wójtowi na co najmniej
3 dni przed planowanym terminem sesji.
2. Wnioski komisji nie uwzględnione w projekcie budżetu, wymagają uzasadnienia wójta.

§ 16

Porządek sesji budżetowej powinien zawierać następujące punkty:
1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta przez skarbnika gminy.
2. Odczytanie opinii komisji przez jej przewodniczących lub zastępców oraz wniosków radnych.
3. Odczytanie opinii regionalnej izby obrachunkowej przez przewodniczącego rady.
4. Odczytanie stanowiska wójta wobec opinii komisji, wniosków radnych oraz opinii regionalnej izby obrachunkowej.
5. Odczytanie poprawek zgłoszonych przez komisje i radnych nie uwzględnionych
w projekcie budżetu.
5. Dyskusja nad wniesionymi poprawkami i przegłosowanie każdej poprawki osobno.
6. Głosowanie  całej uchwały budżetowej.

§ 17

Podjęta uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu na zasadach i w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

§ 18

Zmiany uchwały budżetowej dokonywane są w trybie i na zasadach przewidzianych niniejszą uchwałą.

§ 19

Traci moc uchwała Nr 43/95 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 1 października 1995r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 21

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1882

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-08 10:06:50
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-09-08 10:06:50
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2003-09-08 10:06:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony