Uchwała Nr XIII/61/07 z 28 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/61/07
Rady Gminy w Stopnica
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych gminy Stopnica na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001r., Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj.: Dz.U. z 2006r., Nr 97, póz. 674), oraz art. 4 ust. l w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, póz. 1606 i Nr 267,poz. 2253) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się „Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica w roku 2008" stanowiący załącznik do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2008r.

Załączone pliki:

Załącznik do uchwały nr. XIII/61/07
(zal_u_XIII_61.doc - 118.784 KB) Data publikacji: 2008-02-08 14:14:29 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1202

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 13:22:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:18:19
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:18:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony