Uchwała Nr XIII/62/07 z 28 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/62/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, póz. 1591 ze zmianami) art. 54 ust. 7 w związku z art. 91 d pkt l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tj.: Dz.U. z 2006r., Nr 97, póz. 674), oraz art. 4 ust. l w związku z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 190, póz. 1606 i Nr 267, póz. 2253) Rada Gminy uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje się „Regulamin określający wysokość stawek nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica w roku 2008" stanowiący załącznik do Uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od l stycznia 2008r.

Załączone pliki:

Załacznik do uchwały nr. XIII/62/07
(ZalU_2007_62.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2008-02-13 13:26:20 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1119

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 13:26:44
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:27:01
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:27:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony