Uchwała Nr XIII/63/07 z 28 grudnia 2007r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XIII/63/07
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 28 grudnia 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust. l i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 70, póz. 473 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2008 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączone pliki:

Załacznik do uchwały nr. XIII/63/07
(Z_U_XIII_63.doc - 73.728 KB) Data publikacji: 2008-02-12 08:34:07 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1114

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-08 13:38:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:27:40
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:27:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony