Uchwała Nr 57/03 z 30 XII 2003r

Wersja do druku

Uchwała Nr 57/03
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie przyjęcia programu przeciwdziałania narkomanii w gminie Stopnica na 2004 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
z 2003r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, poz.1143) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się "Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2004 rok"
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Załączone pliki:

Program przeciwdziałania narkomanii w Gminie Stopnica na 2004 rok.
(Uchwala_57_03_z_30XII2003_zalacznik.doc - 81.408 KB) Data publikacji: 2004-01-11 12:57:13 Redaktor: Mariusz Szcześniak

Opis: Załącznik do Uchwały Nr 57 /03 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 30 grudnia 2003r.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2823

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-08 23:06:51
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-01-11 19:20:22
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-01-11 19:20:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony