Protokół Nr X/11

Wersja do druku

Protokół Nr X/11

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 30 września 2011r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, radny Rady Powiatu Marek Szczepanik,
- Starosta Buski Jerzy Kolarz
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Z-ca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Agnieszka Nowak,
- Kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji, Ochrony Środowiska Helena Rokita,
- radca prawny Jakub Różycki.

Otwarcie sesji nastąpiło w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stopnicy o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30 czerwca 2011r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 czerwca 2011r.
6. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników.
7. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Stopnica,
8. Informacja z wykonania budżetu gminy Stopnica za I półrocze 2011r.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stopnica,
b) ustalenia czasu pracy przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stopnica,
c) ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stopnica,
d) zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2011r.
e) zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020
f) zmian w budżecie gminy na 2011r.
g) regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
h) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Wolne wnioski i zapytania.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik dokonała otwarcia X sesji Rady Gminy. Powitała przybyłych na sesję. Stwierdziła prawomocność do podejmowania uchwał.
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy udzieliła głosu Dyrektorowi Departamentu Funduszy Strukturalnych Markowi Szczepanikowi.
Dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Marek Szczepanik poinformował, że głównym celem jego obecności w gminie Stopnica jest podpisanie pre-umowy na dofinansowanie zadania pn.„budowa kanalizacji dla miejscowości Szklanów, Suchowola, Falęcin Stary.” Poinformował, że na realizację tego zadania Gmina Stopnica złożyła wniosek o dofinansowanie na kwotę ponad 3.670 tys. zł. Rozpatrzenie wniosku na wymienione zadanie przesuwało się w czasie z uwagi na fakt, że wniosek zajmował 4 miejsce na liście rezerwowej. Obecnie wniosek został rozpatrzony pozytywnie, Urząd Marszałkowski przyjął kolejny projekt do realizacji z kwotą dofinansowania 3.676 tys. zł. na co sporządzono i ze strony Zarządu Województwa podpisano pre-umowę
W nawiązaniu do treści powyższej wypowiedzi Wójt Gminy Ryszard Zych podziękował Dyrektorowi Markowi Szczepanikowi oraz Zarządowi Województwa za pomoc udzielaną dla gminy Stopnica w realizacji inwestycji. Następnie nastąpiło podpisanie pre-umowy przez Wójta i Skarbnika Gminy.
Korzystając z obecności Dyrektora Marka Szczepanika, radny Czesław Sztuk zwrócił się z prośbą o udzielenie porad w zakresie pozyskania środków dla planowanej budowy przedszkola na terenie gminy Stopnica.
W dalszej części sesji uczestniczyło 14 radnych ( przybył radny Cezary Borowiec).
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sztuka, Dyrektor Marek Szczepanik poinformował, że były środki w Regionalnym Programie Operacyjnym lecz z przeznaczeniem na infrastrukturę edukacyjną z czego wynika, że do obecnej chwili nie było możliwości dofinansowania budowy przedszkola. Poinformował również, że środki Regionalnego Programu Operacyjnego zostały rozdysponowane a obecnie pozostaje realizacja inwestycji i ich rozliczenie. Następny program planowany jest do realizacji na lata 2014 lecz zdaniem Dyrektora Szczepanika brak będzie możliwości pozyskania środków z przeznaczeniem na budowę przedszkola.
Radny Cezary Borowiec w oparciu o „wycinek” z prasy zapytał czy prawdą jest, że ok. 35 mln zł. z kapitału ludzkiego otrzymają w przyszłym roku świętokrzyskie samorządy na budowę przedszkoli?
W nawiązania do pytania radnego Dyrektor Szczepanik poinformował, że w ramach środków kapitału ludzkiego można organizować zajęcia przedszkolne w tym mogą być konieczne do poniesienia wydatki związane z adaptacją, remontem pomieszczeń. Zwrócił uwagę, że w ramach środków kapitału ludzkiego nie może być finansowana budowa przedszkola od podstaw.
W związku z tym, że problem budowy przedszkola wywiązał wśród radnych burzliwą dyskusję Przewodnicząca Rady Gminy odebrała mówcom głos.
W dalszej części sesji głos zabrał Starosta Jerzy Kolarz który poinformował, że z udziałem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa podjęto inicjatywę odznaczenia sołtysów powiatu buskiego którzy przynajmniej cztery kadencje pełnili lub pełnią funkcję sołtysa. Poinformował również, że z terenu gminy Stopnica ośmiu sołtysów spełniło powyższe wymagania lecz nie wszyscy uczestniczyli w obchodach dożynek powiatowych w związku z czym na sesji Rady Gminy nastąpi wręczenie dyplomów wraz z upominkami.
W dalszej wypowiedzi Starosta Buski Jerzy Kolarz przypomniał, że w roku ubiegłym Rada Gminy w Stopnicy podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na wykonanie przebudowy drogi powiatowej Bosowice-Kargów. W związku z tym, że inwestycja realizowana jest w roku bieżącym Starosta Jerzy Kolarz zwrócił się do radnych z prośbą o przeznaczenie z budżetu gminy deklarowanej w podpisanym porozumieniu kwoty tj.150.000 zł. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę, że w ramach tej inwestycji - 6,7 km na terenie gminy Stopnica zostanie wykonany odcinek drogi o długości 3,5 km. Poinformował również, że na realizację tej inwestycji odmówiono przyznania środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z czym złożono wniosek i uzyskano dofinansowanie z rezerwy celowej Ministra Infrastruktury w Warszawie.

Ad.2. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik zgłosiła wniosek o uzupełnienie porządku obrad przez dodanie w punkcie 10 litery h) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015. Poinformowała, że w tematyce sesji nie umieszczono tego punktu z uwagi na fakt, że informacja o kandydatach na ławnika od Wojewódzkiego Komendanta Policji wpłynęła po rozesłaniu materiałów na sesję.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad zgłoszonym wnioskiem.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem wniosku głosowało 14 radnych.
Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała proponowany porządek obrad po czym otworzyła dyskusję.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Tułak, Dyrektor Zarządu Dróg w Busku-Zdroju zwrócił uwagę, że w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. brak zapisu o dofinansowaniu z budżetu gminy inwestycji związanej z budową drogi powiatowej Kargów-Bosowice-Palonki-Balice. Przypomniał, że Rada Gminy w Stopnicy w 2010r. podjęła uchwałę intencyjną w sprawie udzielenia Powiatowi Buskiemu pomocy finansowej na realizację tej inwestycji w wysokości 150.000 zł i w tej sprawie podpisano porozumienie. W związku z tym, że otrzymano odmowną decyzję na dofinansowanie przebudowy drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, posiadając deklarację gminy Stopnica o wspólnym finansowaniu zadania wystąpiono z wnioskiem do Ministra Infrastruktury w Warszawie. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie z rezerwy celowej na dofinansowanie tej inwestycji przyznana została kwota ponad 700 tys. zł. Radny zwrócił uwagę, że całość zadania to ok. 6 km natomiast na terenie gminy Stopnica zostanie wykonany odcinek drogi o długości 3,7 km. co stanowi 60% całości zadania. Poinformował, że pozostałe gminy partycypują również w kosztach tej inwestycji. W podsumowaniu powyższej wypowiedzi radny zgłosił wniosek o umieszczenie w projekcie uchwały budżetowej kwoty 150.000 zł jako dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej.
- W nawiązaniu do wniosku radnego Krzysztofa Tułaka, Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z zawartym porozumieniem środki na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej były zapisane w budżecie gminy na 2011r.. Z chwilą uzyskania informacji że wniosek w sprawie przebudowy drogi powiatowej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został rozpatrzony odmownie podjęto decyzję o przeniesieniu tych środków na remonty dróg gminnych. Poinformował również, że ponownie zostanie przeanalizowany budżet gminy w celu znalezienia wolnych środków.
- W nawiązaniu do wypowiedzi Wójta, Starosta Buski Jerzy Kolarz ponownie zwrócił się do Wójta i radnych o wygospodarowanie w budżecie gminy środków w kwocie 150.000 zł. na przebudowę drogi powiatowej.
- Radny Czesław Sztuk poparł wniosek radnego Tułaka o wprowadzenie zmian w projekcie uchwały budżetowej tj. o umieszczenie kwoty 150.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie drogi powiatowej. Powyższe uzasadnił tym, że na terenie gminy Stopnica zostanie wykonany odcinek drogi o długości 3,7 km. Zwrócił uwagę, że droga ta jest już w budowie więc podjęcie uchwały jest niezbędne.
- Wójt Gminy poinformował, że zmiana przygotowanego projektu uchwały budżetowej na dzisiejszą sesję jest nierealna ponieważ wygospodarowanie środków o których mowa wymaga czasu na przeprowadzenie ponownej analizy wydatków.
- radny Krzysztof Tułak poinformował, że zakończenie inwestycji planowane jest na m-c październik br. w związku z czym zbliża się umowny termin rozliczenia inwestycji gdzie należy wskazać gminy które partycypują w kosztach budowy drogi. Kończąc wypowiedź radny zwrócił się do Przewodniczącej Rady Gminy oraz Wójta Gminy o zwołanie sesji w ostatnich dniach października w celu przeniesienia środków kwocie 150.000 zł.
- Wójta Gminy poinformował, że z udziałem Skarbnika Gminy dokona ponownej analizy wydatków budżetu gminy w celu przeniesie środków w kwocie 150.000zł.
- Nawiązując do powyższej deklaracji radny Krzysztof Tułak wycofał zgłoszony wniosek.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych ( radny Grzegorz Pruski chwilowo nieobecny).

Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad jego treścią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych ( radny Pruski chwilowo nieobecny).

Ad.4. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- w nawiązaniu do wniosku złożonego przez Dyrektora GCK radny Krzysztof Tułak zapytał gdzie planowana jest lokalizacji przedszkola niepublicznego?
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że powstanie przedszkola niepublicznego obniży koszty jego funkcjonowania ponieważ dla zatrudnionych tam osób nie będzie obowiązywać karta nauczyciela. Lokalizacja przedszkola niepublicznego planowana jest w budynku obecnego przedszkola publicznego.
W związku z tym, że dalsza dyskusja radnych na temat przedszkola odbiegała od treści złożonego wniosku Przewodnicząca Rady Gminy odebrała mówcom głos.
Przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. (radny Grzegorz Pruski chwilowo nieobecny).
Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.5. Wójt Gminy Ryszard Zych przedstawił informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 25 maja 2011r.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad treścią informacji.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.6. Wójt Gminy Ryszard Zych przedstawił informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad treścią informacji.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.7. Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik przedstawiła informację o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych gminy Stopnica.
Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad treścią informacji.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.8. Przewodnicząca Rady Gminy otworzyła dyskusję nad treścią Informacji z wykonania budżetu gminy Stopnica za I półrocze 2011r.
W dyskusji głos zabrali:
- Skarbnik Gminy Agnieszka Nowak zapoznała radnych z treścią Uchwały Nr 80/2011 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 20 września 2011r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2011r..
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Po zapoznaniu się z powyższym radni nie wnieśli zastrzeżeń do treści przedłożonej informacji.
Informacja z wykonania budżetu gminy oraz Uchwała RIO w Kielcach stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.9. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Krzysztof Zych poruszył następujące problemy: kolejny raz zgłosił wniosek w sprawie podwyższenie diet dla sołtysów, zwrócił uwagę na brak realizacji zadań zapisanych do wykonania w ramach środków – funduszy sołeckich. Jako przykład podał: m.Topola- nie wykonano boiska, m.Szklanów i Podlasek – nie wykonano oświetlenia ulicznego. Następnie radny zapytał dlaczego rolnicy ubezpieczeni w ZUS nie mogą składać do GOPS wniosków o zasiłek celowy w związku z nawalnym deszczem? W dalszej wypowiedzi radny zapytał jakie są wpływy do budżetu gminy z tytułu 2% podatku od nieruchomości od budowli, jakie to są budowle w tym jakie są wpływy od „wieży” w Smogorzowie?
- radny Krzysztof Tułak zapytał czy po zakończeniu inwestycji pn. „Kompleksowa rewitalizacja Stopnicy” zostanie odnowiony chodnik łączący miejscowości Kąty Stare-Folwarki ze Stopnicą? Następnie radny zapytał kiedy nastąpi realizacja zadań zapisanych do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w m. Kąty Nowe, Kąty Stare Folwarki?. W dalszej wypowiedzi radny zapytał kiedy w normalnym trybie i jak zacznie działać Gminne Centrum Kultury? Przypomniał, że koszt inwestycji to ponad 8 mln zł., znaczne są również wydatki związane z utrzymaniem budynku co wynika ze sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Zwrócił uwagę, że pomimo otwarcia budynku w m-cu styczniu do dziś nic się nie dzieje. Nie można sobie pozwolić na to aby tak drogi i piękny obiekt stał bezczynnie. Kończąc wypowiedź radny zapytał co konkretnie ma być w GCK i od kiedy zacznie działać? Następnie radny zapytał czy na trenie gminy prowadzone będą remonty cząstkowe dróg gminnych oraz czy gmina dokłada do oświaty a jeżeli tak to ile z podziałem na szkoły podstawowe i gimnazjum ( na tą część pytania odpowiedź na piśmie)?
- radny Mateusz Winiarski zgłosił wniosek w sprawie przeprowadzenie remontu cząstkowego dróg gminnych w m. Kuchary i Strzałków.
- radny Czesław Sztuk zapytał kiedy przewidywane jest rozpoczęcie budowy przedszkola w Stopnicy?
- radny Jerzy Cichoń w swojej wypowiedzi poruszył następujące problemy: przywrócić do stanu pierwotnego (widoczne są nierówności) nawierzchnię drogi na ul. Kościuszki w Stopnicy po wykonanej kanalizacji, poprawić bezpieczeństwo na skrzyżowaniu dróg Stopnica-Oleśnica, Stopnica- Staszów w związku z częstymi wypadkami, pomalować most przy rzece „Stopniczance”, odnowić elewację budynków: Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy Pl. Pilsudskiego w Stopnicy oraz budynku gospodarczego na placu kościelnym przy Parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Stopnicy. Następnie radny zapytał czy zgodnie z planem przebiega inwestycja pod nazwą „Kompleksowa Rewitalizacja Stopnicy” (dotyczy budowy basenu)?

Ad.10. a) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stopnica, po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jan Kowalik zapytał dlaczego miejscowość Dziesławice włączono do obwodu szkolnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy skoro dzieci z tej miejscowości uczęszczają do SP w Czyżowie?
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że ustalając granice obwodów szkolnych brano pod uwagę szczególnie ustawowy obowiązek dowożenia dzieci do szkoły. Zwrócił uwagę, że rodzice decydują o wyborze szkoły dla swojego dziecka w związku z czym ustalone granice obwodów szkolnych nie wprowadzają zakazu uczęszczania dziecka do wybranej szkoły.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw głosował 1 radny, 2 radnych wstrzymało się od głosu. (Radni: Borowiec, Pruski, Wilk chwilowo nieobecni).
b) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia czasu pracy przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Stopnica po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. (radni: Borowiec, Pruski, Wilk chwilowo nieobecni).
c) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Stopnica po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Tułak nawiązując do artykułu „Gazety prawnej” zapytał, czy uchwała o której mowa nie powinna być podjęta w terminie do 31sierpnia 2011r. po to aby z dniem 1 września poinformować rodziców dzieci o wysokości opłat za przedszkole?
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Wójt Gminy poinformował, że wysokość opłaty za każdą godzinę świadczeń obejmujących nauczanie, wychowanie i opiekę realizowanych w czasie przekraczającym wymiar zajęć wyliczono w oparciu o złożone deklaracje rodziców informujące o dziennej ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu. Poinformował również, że odbyły się spotkania z rodzicami dzieci na których dyskutowano o wysokości opłat oraz o możliwości zwolnienia z tych opłat przez Radę Gminy. Zwrócił uwagę, że rozważana jest możliwość przekształcenia przedszkola publicznego w niepubliczne podlegającego GCK w Stopnicy. Powyższe rozwiązanie obniżyłoby koszty dalszego funkcjonowania przedszkola.
- radny Krzysztof Tułak, odnosząc się do wypowiedzi Wójta zwrócił uwagę, że przekształcenie przedszkola z publicznego w niepubliczne spowoduje zwolnienia pracowników i związane z tym dodatkowe wydatki jak np. odprawy. Zdaniem radnego takie rozwiązanie nie daje oszczędności dla budżetu gminy. W dalszej wypowiedzi radny zwrócił uwagę na zapis w paragrafie 3 projektu uchwały dotyczący zwolnienia z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne. Zdaniem radnego zapis ten należy wykreślić z projektu uchwały ponieważ do dnia 31 sierpnia 2011r. nie ustalono tych opłat..
- odnosząc się do prowadzonej dyskusji oraz artykułu „Gazety prawnej” radca prawny Jakub Różycki wyjaśnił, że nie podjęcie uchwały do 31 sierpnia 2011r. skutkowało nie naliczaniem opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. W dyskutowanym projekcie uchwały Rada Gminy ustala opłatę i jednocześnie zwalnia z tej opłaty w związku z powyższym termin podjęcia uchwały nie ma wpływu na jakiekolwiek konsekwencje a szczególnie na opłaty ze strony rodziców. Zdaniem radcy prawnego uchwałę o której mowa można podjąć w terminie określonym w projekcie uchwały. Kończąc wypowiedź zwrócił uwagę, że nie on opiniował projekt uchwały lecz radca prawny Wojciech Zręda i jak wynika z opinii pod względem formalno-prawnym projekt uchwały nie budzi zastrzeżeń.
Dalsza dyskusja radnych odbiegała od treści projektu uchwały.
Przewodnicząca Rady Gminy odebrała mówcom głos.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.Za przyjęciem uchwały głosowało 8 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu. (radni Wilk, Pruski chwilowo nieobecni).
d) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2011 r. po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Jan Kowalik zgłosił propozycję aby zapisy dotyczące wydatków na prowadzenie działalności świetlic wiejskich uzupełniać o nazwy miejscowości.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. (radni: Wilk, Pruski chwilowo nieobecni).
e) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011-2020 po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zgłosił propozycję aby odstąpić od realizacji zadania „Rewitalizacja Centrum Stopnicy” na rzecz budowy i remontu świetlic wiejskich.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 1 radny głosował przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. ( radni: Wilk, Pruski chwilowo nieobecni).
f) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zgłosił propozycję aby w ramach środków – rezerwy budżetowej Wójta podwyższyć diety dla sołtysów. Następnie radny zapytał dlaczego zwiększa się wydatki o kwotę 3910 zł. związane z projektem przejścia kanalizacji pod drogą wojewódzką w Falęcinie Starym, skoro odbył się przetarg. Następnie radny ponownie zgłosił propozycję aby w ramach zwiększenia wydatków o kwotę 50.000 zł. na dokumentację projektową zadania „Rewitalizacja Centrum Stopnicy” wykonać remonty świetlic wiejskich.
- radny Mateusz Winiarski poparł wypowiedź radnego Krzysztofa Zycha w części dotyczącej finansowania świetlic wiejskich.
- radny Krzysztof Tułak zapytał do jakich świetlic środowiskowych planowany jest zakup urządzeń w ramach wydatków zapisanych w poz. 6 załącznika nr 3 – zadania inwestycyjne roczne w 2011r. ?
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że w związku z likwidacją szkoły podstawowej w Strzałkowie planowane jest utworzenie w budynku szkoły świetlicy wiejskiej do której zostaną zakupione urządzenia o których mowa w poz. 6 załącznika Nr 3. W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, że od przyszłego roku z udziałem środków unijnych planowane są do modernizacji świetlice wiejskie w: Smogorzowie, Mietlu, Czyżowie, Szczytnikach oraz przebudowa części budynku szkoły w Smogorzowie na świetlicę wiejską ,budowa świetlicy w Topoli. Poinformował również, że trwają przygotowania geodezyjne do zakupu działki z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Kuchary.
W odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Zycha w sprawie zwiększenia wydatków związanych z budową kanalizacji w Falęcinie Starym Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że kwota 3.910 zł. zostanie przeznaczona na aktualizację projektu przejścia kanalizacji pod drogą wojewódzką uzupełnionego o brakujące dokumenty ( mapy itp.) .
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu. ( radny Pruski chwilowo nieobecny).
g) Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków po czym otworzyła dyskusję nad jego treścią.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Feliks Szczepanik zapytał na czym polegają zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków?
- w odpowiedzi na pytanie radnego Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że główna zmiana dotyczy określenia warunków dostawy wody na cele przeciwpożarowe.
- radny Czesław Sztuk zapytał w jakich przypadkach jest obowiązek opracowania projektu celem wykonania przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego?
- w odpowiedzi na pytanie radnego Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że jeżeli przyłącze przebiega przez działkę zainteresowanego nie jest wymagany projekt. Natomiast obowiązek opracowania projektu wykonania przyłącza jest wymagany w przypadku przejścia np. przez drogę.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych. (radny Pruski chwilowo nieobecny).
h) Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik poinformowała, że Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach pismem z dnia 16 maja 2011r. powiadomił Radę Gminy Stopnica, że winna wybrać jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015. Na sesji w dniu 30 czerwca 2011r. powołano zespół którego zadaniem jest przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sadów powszechnych. Przypomniała, że w skład komisji weszli: Leokadia Lach – Przewodnicząca Komisji Oświaty, Zdrowia, Opieki Społecznej, Ochrony Środowiska i Porządku, Krystyna Walasek – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Mateusz Winiarski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Ziemią.
Następnie głos zabrała radna Leokadia Lach która przedstawiła Radzie Gminy opinię o zgłoszonych kandydatach na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015.
Opinia stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Zgodnie z art. 160 § 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, wybory ławników odbywają się w głosowaniu tajnym. W tym celu przystąpiono do powołania 3-osobowej komisji skrutacyjnej.
Do składu osobowego komisji skrutacyjnej zgłoszono następujące kandydatury:
radnego Feliksa Szczepanika na Przewodniczącego Komisji, radnych: Mateusza Winiarskiego i Roberta Marszałka na członków Komisji.
Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Przystąpiono do głosowania nad powołaniem komisji skrutacyjnej.
Za powołaniem radnego Feliksa Szczepanika na Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej głosowało 10 radnych.
Za powołaniem radnego Mateusza Winiarskiego na członka Komisji Skrutacyjnej głosowało 10 radnych.
Za powołaniem radnego Roberta Marszałka na członka Komisji Skrutacyjnej głosowało 9 radnych.
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik przedstawiła regulamin głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju.
Regulamin stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Komisja Skrutacyjna przystąpiła do przeprowadzenia wyborów.
Po zakończeniu głosowania przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Feliks Szczepanik odczytał protokół Komisji z przeprowadzonego głosowania.
W wyniku przeprowadzonego głosowania kandydaci na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju otrzymali następującą liczbę głosów:
1. Teresa Kornaś - 7 głosów
2. Helena Boś - 5 głosów
Wynik głosowania zadecydował, że na ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015 została wybrana Teresa Kornaś.
Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przewodnicząca Rady Gminy odczytała projekt uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Busku-Zdroju na kadencję 2012-2015.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych. (radni Wilk, Pruski chwilowo nieobecni) .
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych udzielił Wójt Gminy Ryszard Zych informując :
- wniosek w sprawie podwyższenia diet dla sołtysów i radnych zostanie omówiony na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy, przed przygotowaniem projektu uchwały.
- nie wykonano oświetlenia ulicznego w m. Topola i Podlasek w ramach środków funduszu sołeckiego ponieważ koszt wykonania zadania jest wyższy niż środki funduszu sołeckiego. Istnieje możliwość wykonania tego zadania lecz ze środków budżetu gminy.
- boiska oraz place zabaw dla dzieci planowane są do realizacji w ramach projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
- zgodnie z przepisami ustawy zasiłek celowy przyznany w związku z nawalnym deszczem przysługuje rolnikom którzy opłacają składkę KRUS.
- 2% podatek od budowli ustaliła Rada Gminy. Od ubiegłego roku podatku tego nie płaci telekomunikacja.
- od dzierżawy placu pod wieżę w Smogorzowie płacony jest czynsz który zgodnie z zawartą umową ulega corocznej zmianie o wskaźnik inflacji.
- po zakończeniu inwestycji pn. „Kompleksowa Rewitalizacja Stopnicy” zostanie odnowiony chodnik łączący miejscowości Kąty Stare, Folwarki ze Stopnicą,
- w ramach środków funduszu sołeckiego wyczyszczono rowy w m. Kąty Nowe oraz w kierunku Kątów Starych. Ostatnio zgłoszono potrzebę wyczyszczenia rowu w m. Folwarki gdzie również prowadzone będą prace. Uporządkowano plac gminny w Kątach Nowych (obok KASTEL – Św. Fabryki Okien i Drzwi w Kątach Nowych).
- GCK rozpoczęło działalność od 1 kwietnia 2011r. W budynku Gminnego Centrum mieści się biblioteka publiczna i szkolna, Stowarzyszenie Kobiet Kreatywnych, czynione są starania do powstania koła plastycznego, teatralnego i innych w zależności od zainteresowania mieszkańców. W celu udzielenia szczegółowej odpowiedzi w sprawie działalności GCK wniosek radnego zostanie przesłany do Dyrektora.
- w najbliższym czasie będą prowadzone remonty cząstkowe dróg. Wykonanie powyższego zadania przesunęło się w czasie z uwagi na brak środków. Wprowadzone na sesji zmiany w budżecie gminy pozwolą na prowadzenie dalszych prac.
- gmina finansowo dokłada do oświaty. Odpowiedź w przedmiotowej sprawie zostanie udzielona na piśmie.
- opracowano koncepcję budowy przedszkola, podjęte zostaną działania aby w jak najbliższym terminie przystąpić do opracowania projektu a następnie rozpocząć budowę przedszkola.
- w roku ubiegłym prowadzony był remont skrzyżowania dróg Stopnica-Oleśnica, Stopnica-Staszów, wykonano chodniki w związku z powyższym na stan bezpieczeństwa nie ma wpływu wadliwość nawierzchni drogi lecz nieostrożność jej użytkowników,
- będą prowadzone rozmowy z właścicielem drogi w sprawie pomalowania poręczy mostu na drodze wojewódzkiej w Stopnicy ( nad rzeką „Stopniczanką”)
- do Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Stopnicy oraz Proboszcza Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Stopnicy zostaną skierowane pisma o podjęcie działań w zakresie odnowienia elewacji budynków.
- zgodnie z planem przebiega inwestycja pod nazwą „kompleksowa rewitalizacja Stopnicy” – budowa basenu.
W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, że „Fundacja Odzyskaj Środowisko” w Kielcach zgłosiła ofertę bezpłatnej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Termin zbiórki zużytego sprzętu wyznaczono na dni 26 i 27 października 2011r. o czym zostaną powiadomieni mieszkańcy poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach.

Ad.12. Wolne wnioski i zapytania.
- Przewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik poinformowała, że od właścicieli sklepów zlokalizowanych przy Placu Piłsudskiego w Stopnicy wpłynęło do Rady Gminy pismo w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na chodniku przy Placu Piłsudskiego. Głównym zarzutem adresatów pisma jest to, że sprzedający na chodniku nie ponoszą kosztów w postaci podatku, czynszu jak również to, że ich działalność utrudnia pieszym poruszanie się po chodniku ponieważ jest zastawiony paczkami. Poinformowała również, że problem ten był omawiany na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy gdzie postanowiono aby powyższy problem rozpatrzyć w terminie późniejszym tj. przy zmianie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk w Stopnicy oraz ich regulaminu.
- w nawiązaniu do treści pisma radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że handlujący na chodniku to prawdopodobnie mieszkańcy z terenu naszej gminy w związku z czym jego zdaniem nie należy wprowadzać zakazu.
- Wójt Gminy poinformował, że od osób prowadzących handel na chodniku również pobierana jest opłata. Zwrócił uwagę, że właścicielem chodnika na którym odbywa się handel jest powiat.
W podsumowaniu prowadzonej dyskusji radni podtrzymali stanowisko stałych Komisji Rady Gminy tj. aby problem poruszony w podaniu rozpatrzyć w terminie późniejszym.
- sołtys wsi Białoborze Eugeniusz Sojka zapytał kiedy planowane jest wykonanie zadań zapisanych do realizacji w ramach środków funduszu sołeckiego? Przypomniał, że przyjęto do realizacji 3 zadania tj. zakup i montaż wiaty przystankowej, wymiana siatki ogrodzeniowej placu szkolnego, urządzenie boiska- zakup bramki.
W odpowiedzi na pytanie sołtysa wsi Białoborze Wójt Gminy poinformował, że wiata przystankowa zostanie zakupiona w najbliższym czasie natomiast dla realizacji pozostałych zadań należy ustalić zakres prac i termin ich wykonania.
- sołtys wsi Nowa Wieś Helena Koziarska zapytała dlaczego w załączniku do uchwały budżetowej zawierającym zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego w 2011r. nie zapisano miejscowości Nowa Wieś? Poinformowała, że na zebraniu wiejskim mieszkańcy zgłosili potrzebę wyczyszczenia rowu ( na smugach).
- W odpowiedzi na powyższe pytanie Wójt Gminy poinformował, że sołectwo Nowa Wieś nie zostało ujęte w cytowanym załączniku ponieważ w odpowiednim terminie (do końca września 2010r.) nie zgłoszono wniosku określającego zadania które zgodnie z przepisami ustawy można wykonać w ramach środków funduszu sołeckiego. Poinformował również, że rów o którym mowa należy do Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w związku z czym brak możliwości skierowania tam gminnej koparki.
- W nawiązaniu do wypowiedzi Wójta Gminy sołtys wsi Nowa Wieś Helena Koziarska zgłosiła propozycję aby część środków naliczonych dla sołectwa Nowa Wieś przekazać na działalność świetlicy wiejskiej w Klępiu Dolnym z której również korzystają mieszkańcy Nowej Wsi.
- Wójt Gminy ponownie poinformował, że z uwagi na brak wniosku złożonego w odpowiednim terminie dla Nowej Wsi nie utworzono funduszu sołeckiego. Obecnie istnieje jedynie możliwość przeprowadzenia remontu drogi w ramach środków budżetu gminy przeznaczonych na remonty dróg, jeżeli sołectwo zgłosi taką potrzebę.
- radna Leokadia Lach zapytała kiedy zostanie zakupiona wiata przystankowa dla Klępia Dolnego dla potrzeb dzieci dojeżdżających do szkoły?
- w odpowiedzi na pytanie radnej Wójt Gminy poinformował, że w budżecie gminy na 2011r. nie ujęto w wydatkach zakupu wiaty przystankowej dla Klępia Dolnego jednak istnieje możliwość jej zamontowania ponieważ w innych sołectwach gdzie wiaty zostały zakupione trwają spory co do ich lokalizacji.
- sołtys wsi Białoborze Eugeniusz Sojka zapytał czy z końcem roku wygasają środki zapisane na fundusz sołecki?
- w odpowiedzi na pytanie sołtysa Wójt Gminy poinformował, że niewykorzystane środki funduszu sołeckiego wracają do budżetu gminy i w dalszym ciągu mogą być wykorzystane na wskazane przez sołectwo zadanie. Zwrócił uwagę na fakt, że często brak jest możliwości realizacji zgłoszonego zadania w ramach funduszu sołeckiego ponieważ koszt jego realizacji przewyższa środki funduszu sołeckiego.

Ad.13. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za udział w sesji po czym uznała sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 14.40.

 

Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2580

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2011-12-12 07:36:39
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2011-12-12 07:38:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2011-12-12 07:38:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony