Zarządzenie Nr 45/04 z dnia 10 VIII 2004r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 45/04
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 10 sierpnia 2004 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

 Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę napowietrznej lini oświetlenia drogowego w m. Smogorzów przy drodze krajowej nr.73, w następującym składzie:

1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Krzysztof Rogala - Sekretarz Komisji
3. Jan Stachurski - Członek Komisji
4. Stanisław Kozera - Członek Komisji
5. Krzysztof Zych - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1694

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 19:54:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-21 19:56:57
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 19:56:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony