Zarządzenie Nr 52/04 z dnia 10 IX 2004r.

Wersja do druku

ZARZĄDZENIE Nr 52/2004
WÓJTA GMINY STOPNICA
z dnia 10 września 2004 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok


 Na podstawie § 13 Uchwały Nr XI/1/2004 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 09 marca 2004r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2004r (Zmiany dotyczą zadań Gminy) oraz na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/64/2004 z dnia 31 sierpnia 2004r. (Pismo znak: Fn.I-3011.1/64/2004 z dnia 2004-09-01 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2010 Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ( związkom gmin) ustawami o kwotę 45.000 zł 
2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 3110 - świadczenia społeczne o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych - w związku z wejściem z życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1626

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 20:22:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-09-21 20:28:34
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-21 20:28:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony