Protokół Nr XI/2004

Wersja do druku

Protokół Nr XI/2004

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 09 marca 2004 roku.

W sesji udział wzięli :
- radni w liczbie 14 na stan 15 wg listy obecności,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Pan Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Pan Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Pani Anna Godowska,
- Skarbnik Gminy Pani Barbara Sikorska-Judasz

Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2003 roku.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2004 rok,
b) zmiany zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Stopnica na realizację zadań własnych gminy,
c) przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004",
d) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - "Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica,
e) zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica,
f) wystąpienia Gminy Stopnica za Stowarzyszenia Gmin Małopolski,
g) ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej,
h) zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Przed przystąpieniem do dyskusji nad porządkiem obrad Przewodniczący Rady Gminy
poinformował, że od grupy radnych Gminy Stopnica wpłynął wniosek w sprawie zwiększenia środków o 5.000 zł z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury cmentarza w Żernikach Dolnych
W dalszej części sesji uczestniczyło 13 radnych. (przybył radny Pan Krzysztof Zych)
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad porządkiem obrad.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych ( chwilowo nieobecni radni : Czesław Sztuk, Krzysztof Zych).
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania .Za przyjęciem protokółu głosowało 11 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Pan Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2003 roku.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Pan Feliks Szczepanik zwrócił się z pytaniem jaki będzie koszt budowy drogi Dziesławice-Czyżów zgodnie z przeprowadzonym przetargiem.
- radny Pan Czesław Sztuk - w nawiązaniu do przetargu na budowę drogi Dziesławice-Czyżów poinformował, że zgodnie z przeprowadzonym przetargiem m2 budowy drogi wynosi 121 zł. W dalszej wypowiedzi radny zwrócił się z pytaniem dlaczego gmina przyjęła taką formę przetargu tj. na zaproszenia które wysłano do 5 firm ( brak zaproszenia dla firmy MAKADAM Busko). Zdaniem radnego dla obniżenia wartości zadania należało ogłosić przetarg w biuletynie zamówień publicznych, w prasie itp. w celu zgłoszenia się jak najwięcej wykonawców.
- radna Pani Ryszarda Wiśniewska zwróciła się z pytaniem czy ogłoszony przetarg na zakup kruszywa zawiera ilości kruszywa określone w przedłożonej radnym informacji.
W odpowiedzi na zadane pytania Wójt Gminy Pan Ryszard Zych potwierdził przedstawiony przez radnego koszt budowy drogi Dziesławice-Czyżów ponadto poinformował, że przetarg na budowę drogi ogłoszono zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych a jego ostateczne rozstrzygnięcie uzależnione jest od otrzymania promesy na środki z SAPARDu.
Poinformował ponadto, że ogłaszając przetarg na zakup kruszywa brano pod uwagę potrzeby określone w informacji. W dalszej części sesji uczestniczyło 14 radnych (przybył radny Pan Romuald Kopiński).
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przystąpiono do głosowania nad informacją z wykonania uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2003 roku. Za przyjęciem informacji glosowało 14 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Pan Feliks Szczepanik zwrócił się z pytaniem w jakiej kwocie gmina będzie partycypować w kosztach działalności Biura w Brukseli.
- radny Pan Romuald Kopiński zwrócił się z pytaniem jaka różnica jest w kosztach utrzymania Rady Gminy w roku 2002 a 2003.
- radny Pan Czesław Sztuk poruszył problem budowy kanalizacji Klępie Dolne - Białoborze- Falęcin Nowy. Przypomniał, że kilkakrotnie zwracał uwagę iż błędem było przeprojektowanie budowy kanalizacji z grawitacyjno-pompowej na ciśnieniową z uwagi na znacznie wyższy koszt budowy i eksploatacji. Radny Pan Sztuk zwrócił się do Wójta Gminy o udzielenie informacji w sprawie kosztów poniesionych na opracowanie projektu kanalizacji grawitacyjno-pompowej oraz projektu kanalizacji ciśnieniowej z podaniem przyczyny zmiany projektu budowy kanalizacji. W dalszej wypowiedzi radny poruszył problem zmiany kształtu dachu na budynku hali sportowej w Stopnicy.
- radny Pan Grzegorz Rokosz zwrócił się z wnioskiem o przedstawienie wykazu umorzeń podatków za rok 2003, ponadto zwrócił uwagę na fakt aby w Urzędzie Gminy zatrudniać osoby z terenu naszej gminy.
- radny Pan Romuald Kopiński zwrócił się z pytaniem jaka różnica jest w kosztach budowy kanalizacji grawitacyjno-pompowej a ciśnieniowej oraz jaka różnica jest w kosztach eksploatacji tych kanalizacji.
- radny Pan Józef Fiutko poruszył problem zorganizowania punktu skupu zwierząt w Stopnicy,
W związku z tym, ze dalsza dyskusja odbiegała od tematyki sesji Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos.
- radny Pan Feliks Szczepanik - nawiązując do ustaleń stałych Komisji Rady Gminy poruszył problem oświetlenie ulicznego.
- radny Pan Czesław Sztuk zwrócił się z pytaniem dlaczego w projekcie budżetu gminy na 2004 rok nie umieszczono wniosków mieszkańców sołectwa Suchowola dotyczących realizacji pewnych inwestycji skoro wpłynęły w określonym ustawowo terminie.
- radny Pan Ryszard Grzegorczyk poruszył problem dalszej eksploatacji autobusu szkolnego.
- radny Pan Cezary Borowiec zgłosił wniosek w sprawie ustawienia tablicy informacyjnej z napisem "Gmina Stopnica i rysunkiem herbu Stopnicy" w pasie drogowym drogi krajowej Kielce-Tarnów.
- Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Tułak poruszył następujące problemy:
 - wykonanie kanalizacji do budynku Obwodu Drogowego w Stopnicy,
 - zmiana lokalizacji ustawienia kontenerów na śmieci (dotyczy Osiedla Witosa oraz ul. Kościuszki naprzeciw budynku Urzędu Gminy).

Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2004 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Tułak przypomniał wniosek złożony przez grupę radnych w sprawie zwiększenia środków o kwotę 5.000zł na poprawę infrastruktury cmentarza w Żernikach Dolnych. Poinformował ponadto, że również od grupy radnych wpłynął wniosek o przeznaczenie w budżecie gminy środków na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w miejscowości Suchowola .
Powyższe wnioski stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
- W uzupełnieniu do wniosku dotyczącego budowy chodnika przy drodze powiatowej radny Pan Czesław Sztuk poinformował, że o środki na dofinansowanie budowy chodnika ubiegał się będzie w Starostwie Powiatowym natomiast do Rady Gminy wnioskuje jedynie o przeznaczenie środków na wykonanie projektu technicznego.
- radny Pan Rafał Mazur w uzupełnieniu do treści złożonego wniosku przypomniał, że trzy sołectwa Gminy Stopnica należą do Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kargowie dlatego też należałoby rozważyć problem przeznaczenie pewnych środków na poprawę infrastruktury cmentarza w Żernikach Dolnych należącego do Parafii Kargów.
- uczestniczący w sesji proboszcz Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kargowie ks.Jerzy Król poinformował, że jedyną z głównych potrzeb jest utwardzenie parkingu przy cmentarzu grzebalnym w Żernikach Dolnych . W związku z tym, że cmentarz leży na terenie gminy Stopnica oraz, że do Parafii Kargów należą mieszkańcy Gminy Stopnica zwrócono się do tutejszej Rady o wsparcie finansowe. Poinformował ponadto, że gmina Tuczępy sfinansowała asfaltowanie drogi dojazdowej do cmentarza jak również zapewniła udzielenie dalszej pomocy poprzez pokrycie kosztów związanych z rozrównaniem i przywałowaniem tłucznia na parkingu.
- radny Pan Stanisław Kozera poinformował, że złożył wniosek do Przewodniczącego Rady Gminy w sprawie przeznaczenia w budżecie gminy środków na wykonanie ogrodzenia obiektu szkolnego w Smogorzowie. Poinformował ponadto, że prowadzono rozmowy z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej PZU na temat dofinansowania budowy ogrodzenia. W wyniku prowadzonych rozmów uzyskano od firmy PZU wstępną deklarację partycypowania w kosztach budowy.
- Wójt Gminy Pan Ryszard Zych poinformował, że firma ubezpieczeniowa PZU złożyła deklarację partycypowania w kosztach budowy ogrodzenia nie podając jednak wysokości kwoty dlatego też zdaniem Wójta problem ten należy rozpatrzyć z chwilą otrzymania środków z PZU. Nawiązując do zlecenia wykonania projektu technicznego budowy chodnika w m. Suchowola zwrócił uwagę na fakt, że Rada Gminy przed podjęciem decyzji winna przeanalizować i przyjąć kolejność budowy chodników na wsiach ze szczególnym zwróceniem uwagi na planowane tam jeszcze inwestycje jak np. kanalizacja. Zdaniem Wójta innym elementem decydującym o kolejności budowy chodnika winien być stan bezpieczeństwa danej drogi. Kończąc swoją wypowiedź przypomniał radnym, że na terenie gminy są jeszcze pewne odcinki dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych wymagające modernizacji.
- radny Pan Romuald Kopiński w swojej wypowiedzi poparł zamierzenia w zakresie udzielenia dotacji na utrzymanie zabytków znajdujących się na terenie gminy, poparł również wniosek dotyczący przyznania środków na poprawę infrastruktury cmentarza w Żernikach Dolnych. Poruszył problem przejęcia budynku (Zamku) w Stopnicy po byłej ogrodniczej. Nawiązując do planowanej budowy chodnika w m. Suchowola zwrócił uwagę na fakt, że przed podjęciem tej inwestycji należałoby ustalić przejrzyste kryteria z uwzględnieniem planowanych w danej miejscowości inwestycji jak również ocenić stan bezpieczeństwa danej drogi. W sprawie ogrodzenia obiektu szkolnego w Smogorzowie radny poparł wniosek Wójta Gminy tj. rozpatrzenie sprawy z chwilą otrzymania dotacji z PZU.
- radny Pan Grzegorz Rokosz - zdaniem radnego udzielanie dotacji na konserwację świątyń winno być jednakowe bez względu na fakt czy są to zabytki czy też nie. Odnosząc się do budowy chodnika w m. Suchowola zwrócił uwagę na fakt, że na terenie gminy jest jeszcze wiele dróg wymagających remontu który należy wykonać w pierwszej kolejności. W dalszej swojej wypowiedzi poparł wniosek mieszkańców wsi Smogorzów w sprawie budowy ogrodzenia obiektu szkolnego pod warunkiem, że firma PZU dofinansuje 50% wartości zadania.
- Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Tułak zwrócił się z pytaniem o wyjaśnienie pewnych zmian zapisanych w nowym projekcie budżetu gminy przedstawionym do uchwalenia przez Radę Gminy.
- radny Pan Czesław Sztuk zwrócił się z pytaniem czy Wójt Gminy na bieżąco wykorzystuje urlop wypoczynkowy po czy zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o sprawdzenie powyższego i ewentualne udzielenie Wójtowi Gminy zaległego urlopu.
W związku z tym, że dalsza dyskusja odbiegała od tematyki sesji Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos.
W odpowiedzi na pytania zadane przez Przewodniczącego Rady Gminy dotyczące zmian wprowadzonych do projektu budżetu gminy Skarbnik Gminy Pani Barbara Sikorska-Judasz poinformowała:
W dziale 600 - dotacje, zmniejszono wydatki o kwotę 5.000 zł na poprawę infrastruktury cmentarza w Żernikach Dolnych,
W dziale 900 - pozostała działalność, dopisana jest dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy na zakup koparki (80.000 zł),
W dziale 921 - ochrona i konserwacja zabytków, zwiększono dotacje na zabytki ( dot. kościołów w: Stopnicy i Kątach Starych) do kwoty 40.000 zł ,
W załączniku Nr 5 na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy zwiększono przychody i wydatki Zakładu do kwoty 1.109.619 zł z uwagi na planowane zatrudnienie osób bezrobotnych.
W uzupełnieniu do wypowiedzi Pani Skarbnik, Wójt Gminy poinformował, że różnica środków podwyższona dla Zakładu wynikła również z faktu zakupu przez Zakład materiałów niezbędnych do wykonania zleconej przez gminę inwestycji a rozliczonych dopiero po jej zakończeniu.
- radny Pan Grzegorz Rokosz zwrócił się z pytaniem czy Klub Sportowy w Stopnicy przedłożył rozliczenie finansowe z przyznanej dotacji w roku ubiegłym. Zdaniem radnego w przypadku jeżeli nie wpłynie takie rozliczenie należy wstrzymać wypłatę dotacji założonej w budżecie gminy na rok bieżący.
W nawiązaniu do pytania radnego Pani Skarbnik poinformowała, że rozliczenie z przyznanej dotacji wpłynęło w obowiązującym terminie lecz z uwagi na pewne błędy zostało zwrócone niemniej jednak jak wynika z ustnych oświadczeń w najbliższym czasie zostanie przedłożone.
- radny Pan Czesław Sztuk - w nawiązaniu do ustaleń z posiedzenia Komisji Budżetowej radny zwrócił się z pytaniem co spowodowało podwyższenie dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy z 60.000 zł na 80.000 zł oraz kto będzie odpowiedzialny za tą koparkę.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że za koparkę będzie odpowiedzialny Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad zgłoszonymi wnioskami do budżetu gminy.
Wniosek I - zwiększenie o 5.000 zł dotacji na poprawę infrastruktury cmentarza w Żernikach Dolnych. Za przyjęciem wniosku głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Wniosek II - w sprawie umieszczenia w projekcie budżetu gminy środków na wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w m. Suchowola. Za przyjęciem wniosku głosowało 7 radnych, przeciw głosowało 4 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Przewodniczący Rady Gminy zapoznał radnych z treścią uchwały Nr 1/2004 III Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 stycznia 2004 roku w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu Gminy Stopnica na 2004r.wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami. Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Przystąpiono do głosowania nad projektem uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2004 rok Za przyjęciem uchwały glosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmiany zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Stopnica na realizację zadań własnych gminy.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2004"
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - " Stopnica 1", na obszarze gminy Stopnica
Przeprowadzono badanie spójności rozwiązań przyjętych w zmianie planu, z polityką przestrzenną gminy określoną w studium i stwierdzono, że rozwiązania przyjęte w projekcie zmiany planu w części dotyczącej funkcji analizowanego terenu, zasad obsługi infrastrukturalnej oraz wymogów dotyczących ochrony środowiska, są spójne z polityką przestrzenną gminy określoną w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica"
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmiany taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z terenu gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie wystąpienia Gminy Stopnica ze Stowarzyszenia Gmin Małopolski.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie ustalenia zasad dzierżawy nieruchomości gminnych na rzecz niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych , 3 radnych wstrzymało się od głosu.
- w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju.
W dyskusji głos zabrali:
W uzupełnieniu do treści projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, że likwidacja Poradni Chirurgii Stomatologicznej powstała z uwagi na brak podpisanego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie tego typu usług.
Radna Pani Ryszarda Wiśniewska w swojej wypowiedzi poddała propozycję zatrudnienia przez Starostwo Powiatowe specjalisty i utrzymania chirurgii stomatologicznej.
Radny Pan Romuald Kopiński zwrócił uwagę, że obowiązkiem Starostwa Powiatowego jest zapewnienie specjalisty na terenie powiatu.
Radny Pan Czesław Sztuk zwrócił się z pytaniem czy Starosta Buski czynił jakiekolwiek starania w celu utrzymania Poradni Chirurgii Stomatologicznej .
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania uchwały Rady Powiatu w Busku-Zdroju.
Za przyjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw głosowało 11 radnych. Wynik głosowania zadecydował o nie podjęciu uchwały w przedmiotowej sprawie
Radny Pan Cezary Borowiec zgłosił wniosek o negatywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały uwzględniając wniosek zgłoszony przez radnego Pana Borowca.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Wójt Gminy Pan Ryszard Zych udzielił odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych:
- w odpowiedzi na pytanie dotyczące przekazania składek na dofinansowanie działalności Regionalnego Biura Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli poinformował, że składka zostanie przekazana w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy tj. 1.000 zł.
- informacja dotycząca kosztów utrzymania Rady Gminy w latach 2002 i 2003 zostanie przekazana na najbliższej sesji Rady Gminy.
- w sprawie wykazu osób którym umorzono podatek przytoczył przepisy ustawy o finansach publicznych po czym poinformował, że zgodnie z wymogami tej ustawy na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy umieszcza się wykazy osób którym umorzono podatek w wysokości powyżej 100 zł.
- w sprawie zatrudnienia osób z terenu naszej gminy. Poinformował, że jest potrzeba zatrudnienia pracownika lecz prawnika ze znajomością języka angielskiego lub osoby posiadającej wyższe wykształcenie budowlane oraz uprawnienia.
- zmiana czasu włączenia oświetlenia ulicznego. Przypomniał wnioski zgłoszone na posiedzeniach przez 3 stałe komisje Rady Gminy tj. Stopnica od zmroku do 24.00 od 5.00 do świtu, park całą noc, pozostałe miejscowości od zmroku do 22.00 od 5.00 do świtu.
 Następnie poinformował, że na terenie gminy w roku ubiegłym przybyło około 260 lamp ulicznych, dotacji na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego nie otrzymujemy, a w roku bieżącym założono na zakup energii elektrycznej środki w wysokości roku ubiegłego. W związku z tym, że członkowie Komisji Budżetowej zgłosili wniosek o wydłużenie czasu świecenia w pozostałych miejscowościach poza Stopnicą do 23.00, Wójt Gminy poddał pod rozwagę problem wydłużenia czasu świecenia o 1 godzinę co pociągnie za sobą określone skutki finansowe.
- w sprawie miejsca skupu zwierząt. Plac Gminnej Spółdzielni gdzie prowadzono skup zwierząt został sprzedany a umowa kończy się w m-cu kwietniu br. Jeżeli nowy właściciel nie wyrazi zgody na prowadzenie skupu zwierząt, gmina wskaże inne miejsce jak np. plac Spółdzielni Usług Rolniczych w Stopnicy, plac targowy.
- sprawa autobusu szkolnego. Przegląd autobusu szkolnego zostanie zlecony rzeczoznawcy o czym radni zostaną powiadomieni.
- sprawa lokalizacji tablicy reklamowej gminy Stopnica. Tablice reklamowe z napisem "Gmina Stopnica i rysunkiem herbu Stopnica" zostały zakupione, Urząd Gminy wystąpił do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach o wyrażenie zgody na umieszczenia dwóch tablic w pasie drogi krajowej. W odpowiedzi na powyższe nie wyrażono zgody na umieszczenie tablic w pasie drogowym.
- budowa kanalizacji do budynku Obwodu Drogowego w Stopnicy. Zlecono wykonanie projektu budowy kanalizacji gdzie ujęto między innymi budynek Obwodu Drogowego, jednak z uwagi na brak zgody jednego z właścicieli działek projekt ten nie został zakończony. Powstały problem zostanie rozstrzygnięty drogą sądową.
- zmiana lokalizacji ustawienia kontenera na śmieci na Osiedlu Witosa i ul. Kościuszki w Stopnicy ( obok budynku Urzędu Gminy). Zdaniem Wójta Gminy wygląd placu gdzie ustawiono kontener zależy od jego użytkownika. Kontener na Osiedlu Witosa ustawiony jest na działce gminnej, sytuacja ulegnie zmianie z chwilą zmiany technologii odbioru śmieci.
- sprawa budowy kanalizacji. Projekt na budowę kanalizacji grawitacyjno-pompowej Białoborze, Falęcin Nowy Klępie Dolne wykonano kilka lat temu, lecz inwestycja ta nie została rozpoczęta z uwagi na 10% udział mieszkańców, na co mieszkańcy nie wyrazili zgody. Ciągle trwały rozmowy z projektantami zmierzające do potanienia tej inwestycji. Po pewnym czasie z chwilą pojawienia się nowych technologii doradzono żeby zmienić projekt budowy kanalizacji na ciśnieniową szczególnie z uwagi na niższy koszt budowy. Odpowiedzialnym za budowę tego typu kanalizacji na terenie naszej gminy będzie projektant.
Nawiązując do budowy hali sportowej poinformował, że decyzję o zmianie kształtu dachu podjął projektant w uzgodnieniu z wykonawcą i akceptacji Wójta Gminy.
- sprawa urlopu wypoczynkowego Wójta Gminy. Urlopu wypoczynkowego udzieli Przewodniczący Rady Gminy w czasie którym uzna za stosowny.
W uzupełnieniu do wypowiedzi Wójta Gminy Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że uchwałą Rady Gminy upoważniono go między innymi do udzielania Wójtowi Gminy urlopu wypoczynkowego w związku z czym po zapoznaniu się z ilością niewykorzystanego urlopu za 2003 rok po przeprowadzeniu rozmowy z Wójtem Gminy podejmie czynności w tym zakresie. Przypomniał, że z chwilą ustania kadencji Wójta Gminy świadczenie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu pracy zostało wypłacone.
Ad.9 Wolne wnioski i zapytania.
- radny Pan Czesław Sztuk nawiązując do budowy kanalizacji podkreślił, że kanalizacja ciśnieniowa spełnia wymogi jedynie w terenie górzystym. W dalszej wypowiedzi radny zaproponował wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o przyznanie dotacji na zakup koszy.
- Radny Pan Romuald Kopiński poddał propozycję wyliczenia kosztów budowy kanalizacji grawitacyjno-pompowej i ciśnieniowej oraz ich eksploatacji celem porównania finansowego.
- Radny Pan Grzegorz Rokosz zwrócił się z pytaniem czy istnieje możliwość zorganizowania dla rolników bezpłatnych kursów nauki obsługi komputera.
- Mieszkaniec wsi Suchowola Pan Pochopień poruszył problem przeprowadzenia konserwacji hydrantów przeciwpożarowych na wsiach.
- Nawiązując do wniosków komisji dotyczących oświetlenia ulicznego Wójt Gminy Pan Ryszard Zych zgłosił wniosek o włączenie oświetlenia ulicznego na przystanku PKS w Stopnicy od zmierzchu do świtu.
W związku z tym, ze problem oświetlenia nie został rozstrzygnięty radny Pan Feliks Szczepanik zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy o przegłosowanie wniosku Komisji Budżetowej o treści: " Stopnica do 24.00 od 5.00 do świtu, park i przystanek PKS od zmierzchu do świtu, pozostałe miejscowości do 23.00 od 5.00 do świtu.
Za przyjęciem wniosku głosowało 6 radnych, przeciw głosowało 7 radnych. Wynik głosowania zadecydował, iż wniosek Komisji Budżetowej nie został przyjęty.
- Mieszkaniec wsi Konary Pan Przygoda zgłosił wniosek o przeprowadzenie modernizacji drogi dojazdowej do jego posesji (ok. 250 m).
- radny Pan Krzysztof Zych poinformował, że składał wniosek w sprawie modernizacji przedmiotowej drogi, jednak wniosek jego w budżecie gminy na 2004 rok nie został uwzględniony.
Przewodniczący Rady Gminy oraz Wójt Gminy zapewnili, że wskazany przez mieszkańca Konar odcinek drogi zostanie wykonany.
Ad.10 Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji po czym uznał sesję za zakończoną
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 13.25.

 

 
Protokolant:

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1885

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:55:44
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-01 07:53:46
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-01 07:53:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony