Protokół Nr XIII/2004

Wersja do druku

Protokół Nr XIII/2004

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 08 czerwca 2004 roku

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15 wg listy obecności,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Jan Stachurski,
- Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Helena Rokita,
- Radca Prawny Wojciech Zręda.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie miedzy sesjami Rady Gminy
i przegłosowanie
5. Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2004 roku
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a/ zmian w budżecie gminy na 2004 rok ( 4 uchwały)
b/ zmiany zasad usytuowania na terenie gminy Stopnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
9. Wolne wnioski i zapytania
10. Zamknięcie sesji
Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XIII sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie gminy Stopnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych po czym otworzył dyskusję nad porządkiem obrad.
Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie porządek obrad uwzględniając zgłoszony wniosek.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu głosowało 14 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Stopnica w okresie miedzy sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 27 kwietnia 2004 r.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zwrócił się z pytaniem kto będzie odpowiedzialny za dowóz kamienia na wskazane drogi oraz kto był wykonawcą ławek wokół szkoły i za jaką kwotę?
- radny Feliks Szczepanik zwrócił się z pytaniem dlaczego do wywozu śmieci wynajmowane są ciągniki ze Spółdzielni Usług Rolniczych w Stopnicy skoro gmina posiada samochód do wywozu kontenerów na śmieci?
- radny Czesław Sztuk zwrócił się z pytaniem dlaczego Wójt Gminy bez zgody rady dokonał przeniesienia środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nożyc dla OSP Stopnica, oraz kto będzie odpowiedzialny za zakup koparki i ile koparek zakupiono?
W odpowiedzi na pytania radnych Wójt Gminy poinformował:
- za ilość kamienia dowiezioną zgodnie z odbytym przetargiem na wskazane drogi odpowiedzialnym jest pracownik Urzędu Gminy Mirosław Siekierski oraz Wójt Gminy,
- wykonawcą ławek parkowych na terenie przyszkolnym był Zakład Usług Stolarskich Zbigniew Sokól, za kwotę 23.540 zł brutto.
- dofinansowanie zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego dla OSP Stopnica nastąpiło na skutek uznania celowym zakup tego sprzętu na teren naszej gminy oraz faktu partycypowania w kosztach zakupu innych instytucji jak PZU. Ogólny koszt zakupu to ok. 30.000 zł w tym udział gminy ok. 30% wartości sprzętu.
- realizując budżet gminy na 2004r. zakupiono jedną koparkę. W związku z tym, że w trakcie eksploatacji wykryto wadę koparki (na którą gmina posiada gwarancję) na czas jej remontu dostarczono do gminy inną koparkę.
- samochód gminy do wywozu kontenerów na śmieci jest sprawny, natomiast wynajmowane ciągniki ze Spółdzielni Usług Rolniczych w Stopnicy wywożą między innymi śmieci z "dzikich wysypisk".
W związku z tym, że dalsza dyskusja radnych odbiegała od treści przedłożonego sprawozdania Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do radnych o zabieranie głosu na temat związany z treścią sprawozdania.
W dalszej dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk nawiązał do przetargów organizowanych przez gminę na zakup i transport kruszywa. Zdaniem radnego podjęto błędną decyzję unieważniając pierwszy przetarg w którym wpłynęła korzystna dla gminy oferta ( różnica w stosunku do wybranej oferty w wyniku drugiego przetargu wynosi 45.000 zł). Radny Sztuk zwrócił się również z pytaniem czy istnieje możliwość aby samochody o ładowności 22 t. przewoziły 30 t . na co kierowcy przedkładają dokumenty.
W nawiązaniu do problemów poruszonych przez radnego Wójt Gminy poinformował, że w pierwszym przetargu wpłynęła oferta na kwotę 676.000 zł tj. ok. 50.000 zł tańsza niż oferta wybrana w drugim przetargu ( 731.000 zł). Przypomniał, że wszystkie oferty złożone w pierwszym przetargu nie spełniły wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w związku z powyższym unieważniono ten przetarg. W dalszej wypowiedzi zwrócił uwagę na fakt, że oferta wybrana w drugim przetargu jest i tak tańsza, ponieważ pierwszy przetarg ogłoszono z 7% podatkiem VAT natomiast drugi przetarg z 22% podatkiem VAT. Jeżeli gmina zawarłaby umowę z oferentem wybranym w wyniku pierwszego przetargu to do 1 maja 2004r. obowiązywałby podatek 7%, natomiast po 1 maja 22 %, wynikła 15% różnica stanowi kwotę 54.249 zł z czego wynika, że oferta wybrana w wyniku drugiego przetargu obniżyła zakup tłucznia. Odpowiadając na dalszą część pytania w sprawie tonażu samochodu poinformował, że pracownik Urzędu Gminy ds. budownictwa drogowego kilkakrotnie sprawdzał wagowo ilość przewożonego tłucznia, jak wynika z jego informacji każdorazowo było więcej niż ładowność samochodu lecz w tym przypadku winny interweniować inne służby a nie pracownik Urzędu Gminy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie przedłożone sprawozdanie. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 12 radnych, 2 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniu 28.04.2004r.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych. Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Krzysztof Zych zwrócił się z pytaniem czy gmina przekazała już środki na zakup laparoskopu, ile kosztuje oraz czy inne gminy partycypowały w kosztach jego zakupu, ponadto zwrócił się do Wójta Gminy o sprawdzenie prowadzonego remontu drogi Topola-Smogorzów.
- radny Feliks Szczepanik zwrócił się z pytaniem czy gmina otrzymała już środki z funduszu SAPARD na budowę kanalizacji Falęcin Nowy, Białoborze, Klępie Dolne oraz kto w wyniku przeprowadzonego przetargu został wybrany jako wykonawca tej inwestycji.
- radny Grzegorz Rokosz zwrócił się z pytaniem czy Wójt Gminy powoła do komisji przetargowej dwóch radnych delegowanych przez Radę Gminy.
- Radna Ryszarda Wiśniewska zgłosiła wniosek o wystąpienie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem umieszczenia wsi Szczytniki, Zaborze, Bosowice oraz innych o niskiej klasie ziemi do obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania.
- radny Czesław Sztuk zwrócił się z pytaniem czy wybrano już wykonawcę drogi Czyżów-Dziesławice, jeżeli tak to za jaką kwotę ?
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z pytaniem na jakim etapie jest nowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica oraz poruszył problem nazewnictwa miejscowości w gminie Stopnica wnosząc o ujednolicenie nazw miejscowości widniejących w rejestrach Urzędu Statystycznego z nazwami administracyjnymi . Poinformował, że od mieszkańców gminy Stopnica wpłynęły wnioski o podjęcie działań w przedmiotowej sprawie, uzasadnione tym, że powstała w nazewnictwie rozbieżność uniemożliwia załatwienie im pewnych spraw jak. np. nadanie numeru statystycznego.
- radny Rafał Mazur poparł wniosek zgłoszony przez radną Ryszardę Wiśniewską.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
W dyskusji głos zabrali:
Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował, że gmina Stopnica otrzymała promesę na trzy inwestycje tj. dwie kanalizacje: Falęcin Nowy i Klępie Dolne oraz budowę drogi Dziesławice-Czyżów. Poinformował, że w wyniku odbytych przetargów jest znaczna różnica finansowa (z korzyścią dla gminy) pomiędzy wartością wynikającą z kosztorysu inwestorskiego budowy kanalizacji a wartością wynikającą z kosztorysów przetargowych, natomiast trwają rozważania co do budowy drogi Dziesławice-Czyżów z udziałem środków SAPARDu z uwagi na zbyt wysoki koszt tej inwestycji . Pomimo odbytego przetargu inwestycja ta stanie się jeszcze droższa (ok.100.000zł) z uwagi na zmianę podatku VAT z 7 na 22 % , dlatego też należy rozważyć możliwość czy korzystniej dla gminy byłoby przystąpić do budowy tej drogi w ramach środków własnych. Zwrócił uwagę na fakt, że przedłożony projekt uchwały nie zawiera budowy drogi Dziesławice-Czyżów z udziałem środków z SAPARDu, tak więc do Rady należy ostateczna decyzja. Jeżeli radni nie podejmą w/w uchwały lecz uznają, że należy w tym przypadku skorzystać ze środków z SAPARDu zostanie przedłożony inny projekt uchwały.
W dalszej dyskusji nad projektem uchwały radny Cezary Borowiec zwrócił się z pytaniem na czym polega powstała różnica między zmniejszeniami a zwiększeniami dochodów i wydatków budżetowych.
W odpowiedzi na pytanie radnego Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz poinformowała, że założona w projekcie uchwały różnica to deficyt który obecnie wynosi 1.962.000 zł.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało10 radnych, 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych na ogólną kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do remontu boksów garażowych w budynku OSP Stopnica (4.000 zł) oraz na ochronę zabytków (kościół w Szczaworyżu 5.000 zł).
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r. polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 21.882 zł z przeznaczeniem na usługi telekomunikacyjne, pocztowe.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych 1 radny wstrzymał się od głosu.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r. polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Stopnicy, Smogorzowie, Mietlu oraz budynku Urzędu Gminy, finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, zakup materiałów - bieżące utrzymanie placówki.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zwrócił się do Wójta Gminy z wnioskiem o przyspieszenie wykonania prac remontowych pomieszczeń zajmowanych przez jednostkę OSP Suchowola w budynku Szkoły Podstawowej w Suchowoli.
- radny Jan Kowalik zgłosił wniosek o dopisanie w § 1 pkt 2 ppkt c projektu uchwały zdania " remont Szkoły Podstawowej w Czyżowie"
- radny Feliks Szczepanik zwrócił się z pytaniem ile kosztuje remont budynku Urzędu Gminy ponieważ w projekcie uchwały brak informacji kwotowej.
W odpowiedzi na pytania radnych Wójt Gminy poinformował, że kwota 200.000 zł to dodatkowe środki przyznane jako subwencja z przeznaczeniem jak zapisano w projekcie uchwały. Odpowiadając na pytanie dotyczące remontu pomieszczeń w budynku SP Suchowola poinformował, że będzie czynił starania aby do końca br. wykonać to zadanie.
Odpowiadając na kolejne pytanie Skarbnik Gminy poinformowała, że zgodnie z przyjętym budżetem gminy planowany remont budynku Urzędu Gminy wynosi 100.000 zł, w związku z tym, że Zarządzeniem Wójta z tych środków przeniesiono kwotę 30.000 zł na wymianę sieci telefonicznej to w przedłożonym projekcie uchwały następuje ich zwrot.
- radny Czesław Zych zgłosił wniosek aby w ramach środków przeznaczonych na remonty szkół zorganizować w budynku SP Stopnica kuchnię i świetlicę.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, że urządzenie kuchni czy świetlicy leży w gestii Dyrektorów Szkół.
- radny Czesław Sztuk poparł wniosek zgłoszony przez radnego Czesława Zycha.
- radny Romuald Kopiński ponownie poddał pod rozwagę możliwość dowożenia gotowych posiłków do szkoły.
W nawiązaniu do wypowiedzi radnych Przewodniczący Rady Gminy zgłosił propozycję aby w budżecie gminy na 2005 rok założyć środki finansowe z przeznaczeniem na urządzenie kuchni w szkole.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie zmiany zasad usytuowania na terenie gminy Stopnica miejsc sprzedaży napojów alkoholowych po odczytaniu jego treści.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Feliks Szczepanik zapytał, kogo personalnie dotyczy dany projekt uchwały?
- radny Romuald Kopiński stwierdził, że sprawa dotyczy wprowadzenia zakazu, sprzedaży, podawania i spożywania alkoholu oraz urządzania dyskotek, przyjęć na dawnych cmentarzach . Problem trwa już kilka lat, sprawa była nagłaśniana przez prasę jeszcze w poprzedniej kadencji rady, dlatego też należy rozważyć, jak rozwiązać ten problem,
- radny Czesław Sztuk stwierdził, że można zakazać sprzedaży, natomiast zakaz podawania i spożywania alkoholu w tych miejscach nie będzie respektowany, będzie przepisem martwym, trudnym do wyegzekwowania,
- radca prawny Wojciech Zręda stwierdził, że podstawa prawna podana w uchwale upoważnia radę gminy do wprowadzenia zakazu. Problem sprowadza się do rozstrzygnięcia aby osoba, która posiada nieruchomość, jest jej właścicielem, użytkownikiem, posiadaczem, gdzie kiedyś znajdował się obiekt kultu religijnego lub pochówku, nie mogła uzyskać zezwolenia na sprzedaż i podawanie alkoholu na tym terenie. Uchwała upoważni Wójta do odmowy wydania zezwolenia.
- Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak zwrócił uwagę, aby zabierając głos w dyskusji nad projektem uchwały nie rozpatrywać jej personalnie, że uchwała nie została wymierzona przeciwko konkretnej osobie ale po to aby zabronić sprzedawania alkoholu w określonych miejscach.
- Wójt Gminy poinformował, że Gazeta Wyborcza publikowała artykuły dotyczące inwestycji na terenie byłego cmentarza żydowskiego w Stopnicy, zarzucając obrazę uczuć religijnych. Osoba która wykupiła tren wiedziała o jego historii. W sprawie interweniował Wojewoda na prośbę Ambasady Izraela. Pozwolenie na wybudowanie obiektu magazynowego w tym miejscu wydano przed wielu laty, natomiast obecnie możemy starać się naprawić popełniony błąd. Musimy liczyć się z faktem, ze w przypadku podjęcia uchwała może być zaskarżona, natomiast nie podjęcie uchwały spowoduje brak podstawy do odmowy wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu w tym miejscu,
- radny Romuald Kopiński stwierdził, że Pan który wykupił teren i rozpoczął remont budynku twierdził, że nie będzie urządzał tam imprez kulturalno- rozrywkowych, natomiast z chwilą zakończenia remontu zaczyna o tym mówić. W latach 60-tych przekazano grunty cmentarza żydowskiego pod budowę magazynu z naruszeniem prawa, gdyż nie minęło jeszcze 50 lat od chwili ostatniego pochówku ( zmarłych chowano tam jeszcze podczas okupacji niemieckiej) .
Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie. Za przyjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw było 2 radnych, wstrzymało się od głosu 4 radnych ( w głosowaniu udział wzięło 13 radnych - radny Rafał Mazur nieobecny).
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Z upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy który opuścił obrady dalszą część sesji prowadziła Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Danuta Szczepanik .
Ad.8.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Udzielając odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminy Ryszard Zych poinformował:
- sprawa dofinansowania zakupu laparoskopu. Przeznaczone na ten cel w budżecie gminy środki w kwocie 20.000 zł nie zostały jeszcze przekazane, obecnie trwa przygotowanie porozumienia. Wstępny koszt zakupu laparoskopu to ok. 200.000 zł.
- sprawa środków otrzymanych z funduszu programu SAPARD. Wójt Gminy Ryszard Zych ponownie poinformował, że gmina otrzymała promesę na budowę drogi Dziesławice-Czyżów oraz kanalizację Falęcin Nowy, Klepie Dolne. Na powyższe inwestycje gmina przeprowadziła już przetargi lecz zgodnie z obowiązującymi przepisami informację na temat wybranego wykonawcy można przekazać po podpisaniu umowy.
- powołanie dwóch radnych wskazanych przez radę do komisji przetargowej. Zmieniły się przepisy lecz w dalszym ciągu wyłącznym uprawnieniem kierownika zakładu jest powołanie i odwołanie członków komisji. Zainteresowani pracą komisji radni otrzymali opinię prawną w tej sprawie. Zamierzeniem Wójta jest powoływać do składu osobowego komisji przetargowej osoby do których ma zaufanie. Zdaniem Wójta Gminy w pracach komisji przetargowej winni brać udział radni z terenu którego dotyczy dany przetarg.
Odpowiedzi na wniosek dotyczący umieszczenia kilku sołectw gminy Stopnica do obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania udzielił pracownik Urzędu Gminy Mirosław Siekierski informując, że zgodnie z punktacją Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach gmina Stopnica uzyskała 75,1 punktu, natomiast dopłaty do obszarów o niekorzystnych warunków zagospodarowania obowiązują w gminach które uzyskały do 70 punktów.
Pomimo powyższej punktacji Wójt Gminy zobowiązał się przesłać złożony wniosek do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa celem rozpatrzenia.
Odpowiedzi na wniosek w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego gminy udzieliła Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Helena Rokita która poinformowała, że są przeprowadzane rozmowy z urbanistami w sprawie opracowania analizy do aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy, z uwagi na fakt, że obecne studium z 2000 roku nie spełnia oczekiwań potencjalnych przyszłych inwestorów. Analiza niezbędna jest do podjęcia uchwały o aktualizacji studium a następnie do podjęcia uchwały o przystąpieniu do opracowania planu. Po przeprowadzeniu rozmów zostanie podpisana umowa na opracowanie analizy.
W odpowiedzi na wniosek w sprawie sprostowania nazw miejscowości Wójt Gminy poinformował, że czynione będą starania dotyczące wyjaśnień powstałych zmian (dotyczy różnic między nazwami administracyjnymi miejscowości a nazwami statystycznymi).Poinformował ponadto, że w przedmiotowej sprawie planowane jest organizowanie zebrań wiejskich.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o sprawdzenie pracy równiarki na drodze Smogorzów-Topola, zdaniem radnego źle przygotowano tą drogę pod tłuczniowanie.
W odpowiedzi na powyższy wniosek Wójt Gminy poinformował, że pracownik Urzędu Gminy odpowiedzialny za budowę dróg sprawdzi wykonaną pracę równiarki.
- radny Czesław Sztuk - nawiązując do wniosku zgłoszonego przez radnego Rokosza również zwrócił się do Wójta Gminy o powołanie do składu osobowego komisji przetargowej dwóch radnych delegowanych przez radę. W dalszej swojej wypowiedzi ponownie poruszył problem odbytych przetargów na budowę Gimnazjum z salą sportową oraz inwestycji finansowanych z udziałem środków z SAPARD-u, tj kanalizacji i budowę drogi. Zdaniem radnego na budowę drogi Dziesławice- Czyżów należało ogłosić przetarg otwarty a nie ograniczony na zaproszenia, co znacznie zmniejszyłoby koszt tej inwestycji. Ponadto na budowę kanalizacji trzech sołectw należało ogłosić przetarg na jedno zadanie i wówczas złożyć jeden wniosek na dofinansowanie tej inwestycji. Kończąc swoją wypowiedź zwrócił się do Wójta Gminy aby przed rozpoczęciem każdej inwestycji prowadził konsultacje z radnymi.
Z upoważnienia Wójta Gminy Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, że przetargi sapardowskie odbywają się na podstawie podręcznika procedur zawierania umów na wykonanie robót. Na budowę drogi Dziesławice- Czyżów zastosowano przetarg o procedurze uproszczonej ponieważ wartość zamówienia nie przekroczyła 300.000 EURO. Natomiast na budowę kanalizacji gdzie wartość zamówienia przekroczyła 300.000 EURO ogłoszono przetarg nieograniczony lokalny. Poinformowała ponadto, że przed podpisaniem umowy z wybranym w drodze przetargu wykonawcą Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa sprawdza dokumenty z przeprowadzonego przetargu, na potwierdzenie powyższego przytoczyła zapis pisma przesłanego do Urzędu Gminy cyt. ,,niniejszym informujemy, że po przeanalizowaniu nadesłanych przez państwa dokumentów z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne Agencja nie zgłasza uwag do zastosowanych przez państwa procedur." Wyjaśniła również w jakim przypadku można unieważnić przetarg cyt. ,,kiedy przetarg okazał się bezskuteczny, to znaczy nie wpłynęła żadna oferta ( w procedurze przetargu nieograniczonego i ograniczonego) zasługująca na wybór pod względem jakościowym i finansowym, lub wymagane trzy oferty ( w procedurze uproszczonej); kiedy merytoryczne lub ekonomiczne elementy projektu zostały zasadniczo zmienione; kiedy wyjątkowe okoliczności lub też siła wyższa uniemożliwia normalną realizację projektu; kiedy wszystkie zakwalifikowane pod względem merytorycznym oferty opiewają na kwoty przekraczające dostępne środki finansowe; kiedy doszło do poważnych nieprawidłowości proceduralnych, zwłaszcza takich , które są sprzeczne z obowiązującymi zasadami konkurencji."
Radna Ryszarda Wiśniewska w swojej wypowiedzi poinformowała, że była członkiem Komisji przetargowej na budowę Gimnazjum i hali sportowej. Przypomniała, że członkiem tej komisji był również radny Czesław Sztuk, dlatego dla radnej niejasnym są zadawane przez radnego pytania dotyczące złego projektu, złej budowy itp.
Radny Feliks Szczepanik zgłosił wniosek o wyłączenie na okres letni oświetlenia ulicznego z uwagi na zbyt krótki czas świecenia.
W nawiązaniu do powyższego Wójt Gminy poinformował, że usługa wyłączenia i włączenia oświetlenia ulicznego jest również opłacana ( ok. 1.000 zł) dlatego też na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy należy przeanalizować poruszony problem pod kątem finansowym ( porównać koszty poniesione za zużytą energię w okresie letnim z opłatą naliczoną za usługę wyłączenia i włączenia oświetlenia).
Radny Czesław Sztuk - należy przeanalizować sprawę remontu dróg szczególnie pod kątem dobrego przygotowania podłoża drogi (wysypanie piachem). Zdaniem radnego należy wstrzymać się z asfaltowaniem dróg polnych a jedynie ich utwardzenie tłuczniem.
Ad.10. Z uwagi na brak dyskusji Wiceprzewodnicząca Rady Gminy podziękowała za wzięcie udziału w sesji po czym uznała sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 13.20


Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2111

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-09-30 07:59:35
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-10-01 07:58:55
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-10-01 07:58:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony