Uchwała Nr XVII/46/04 z 5 listopada 2004r.

Wersja do druku

Uchwała Nr XVII/46/04
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 5 listopada 2004roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004rok


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 ze zmianami) w związku z art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 758 - Różne rozliczenia, rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 0920 - Pozostałe osetki o kwotę zł 46 000,00

2. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę zł 46 000,00 w tym:
A) Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa, rozdziale 75412 - Ochotnicze Staże Pożarne o kwotę zł 7 000,00
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych 500,00
§ 4410 - Podróże służbowe krajowe 500,00
§ 4430 - Różne opłaty i składki 2 000,00
z przeznaczeniem na paliwo, materiały, naprawę samochodu, ubezpieczenia pojazdów i budynków
 B) Dział 900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska , rozdziale 90015- Oświetlenie ulic placów i dróg o kwotę zł 35 800,00
 § 4260 - zakup energii 29 000,00
 § 4300 - zakup usług pozostałych 6 800,00
z przeznaczeniem na zakup energii i konserwacje lamp oświetleniowych
 C) Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195- Pozostała działalność o kwotę zł 3 200,00
 § 4300 - Zakup usług pozostałych 3 200,00
z przeznaczeniem na wyjazd dzieci do teatru - 1200,00 zł oraz na zorganizowanie koncertu - 2000,00

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1785

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-09 10:29:38
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-15 08:57:15
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-15 08:57:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony