Protokół Nr XVI/2004

Wersja do druku

 Protokół Nr XVI/2004

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 31 sierpnia 2004 roku.

W sesji udział wzięli:
radni w liczbie 15 na stan 15 wg listy obecności,
Wójt Gminy Ryszard Zych,
Zastępca Wójta Jan Stachurski,
Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz,
radca prawny mgr Wojciech Zręda,
Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska mgr inż. Helena Rokita,
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anastazja Matusik,
Inspektor do spraw budowy dróg Mirosław Siekierski
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie
5.Informacja o realizacji uchwały Rady Gminy podjętej na sesji w dniu 18 sierpnia 2004r.
6.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stopnica za I półrocze 2004r
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)przystąpienia do opracowania aktualizacji „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica: uchwalonego uchwałą Nr 25/2000 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 05.10.2000r.
b)uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica,
c)uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stopnica,
d)wnioskowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 15146 Falęcin Stary- Klępie Dolne
e)wykonania prawa pierwokupu nieruchomości,
f)zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
g)zmian w budżecie gminy na 2004 rok ( 4 uchwały)
h)przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2004 roku,
i)uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,
j)określenia zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
9.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10.Wolne wnioski i zapytania
11.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg obrad:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XVI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał. (obecnych 13 radnych).
Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po czym otworzył dyskusję. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych.
Ad.3. Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został wyłożony do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad jego treścią. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania.Za przyjęciem protokółu głosowało 13 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwały podjętej na sesji Rady Gminy w dniu 18 sierpnia 2004 roku.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią sprawozdania.
W dyskusji głos zabrali:
radny Feliks Szczepanik zapytał dlaczego termin zakończenia budowy kanalizacji w miejscowości Białoborze określono na dzień 31.05.2005 r. Zdaniem radnego bardziej realnym terminem byłoby wykonanie prac jesienią lub latem przyszłego roku z uwagi na położenie terenu (podmokły).
w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że określony w umowie termin jest bezpieczny dla wykonania zadania jak również pozyskania środków.
wypowiedź Wójta Gminy potwierdził Zastępca Wójta Jan Stachurski.
W dalszej części sesji uczestniczyło 14 radnych. (przybył radny Czesław Sztuk).
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem sprawozdania głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z wykonania uchwały podjętej na sesji Rady Gminy w dniu 18 sierpnia 2004r. Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 14 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego protokółu.
Ad.6. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją o przebiegu wykonania budżetu gminy Stopnica za I półrocze 2004 roku. Następnie zapoznał radnych z uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 roku.
Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
W dyskusji głos zabrali:
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na zbyt słabe wykonanie budżetu w dziale 600 – Transport i łączność (drogi publiczne gminne), wnioskując jednocześnie o przyspieszenie realizacji zadań przyjętych przez Radę Gminy w tym dziale.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Ad 7. Interpelacje i zapytania radnych
- radny Krzysztof Zych zapytał jaki rodzaj kanalizacji planowany jest do realizacji w miejscowości Konary, Smogorzów, Podlasek, Topola czy Wójt Gminy będzie uczestniczył w odbiorze drogi krajowej, następnie zwrócił się do Wójta Gminy o wystąpienie z pismem do Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach o wykonanie skrzyżowań i zjazdów przy drogach gminnych (szczególnie zjazd na drogę obok szkoły i wjazd na plac szkolny) oraz barier przy mostach w Smogorzowie, zapytał ponadto dlaczego w terenie zabudowanym są przy mostach zjazdowych przyczółki, a brak ich w terenie niezabudowanym.
- radny Grzegorz Rokosz poruszył problem dowozu kruszywa na drogi gminne wnioskując jednocześnie o spowodowanie zwiększenia dostawy kruszywa gdyż jego zdaniem przy obecnej dostawie nierealnym staje się przewiezienie 30.000 ton w terminie określonym w umowie.
- radny Czesław Sztuk zapytał ile do obecnej chwili przywieziono kruszywa, a ile pozostało do przewozu i do kiedy zawarta jest umowa z wykonawcą ?,
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica zawarta jest sprawa regulacji granic miejscowości na terenie gminy (jako przykład podał Szkołę Podstawową w Stopnicy która leży na gruntach Wolicy).
Ad 8. Podjęcie uchwał:
- Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania aktualizacji ,,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stopnica”.
W dyskusji głos zabrali:
- w nawiązaniu do projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy do zalesienia wnioskowane są tylko grunty we wsiach: Bosowice, Zaborze, Skrobaczów, Konary, Smogorzów, Żerniki Dolne, Jastrzębiec, Suchowola zwracając przy tym uwagę na planowane dopłaty z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do zalesionych gruntów,
- w nawiązaniu do powyższej wypowiedzi mgr inż. Helena Rokita - Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska poinformowała, że każdy zainteresowany może zgłosić do Referatu Budownictwa swoje zamierzenie odnośnie zalesienia i wnioski te zostaną uwzględnione przy opracowywaniu aktualizacji studium. Poinformowała ponadto, że podjęcie przedmiotowej uchwały upoważni Wójta do rozpisania przetargu na projektanta studium, i również na etapie opracowywania studium będzie możliwość sprawdzania i składania wniosków które będą na bieżąco rozpatrywane.
- radna Ryszarda Wiśniewska zapytała czy zgodnie z wnioskiem zainteresowanego grunty zgłoszone pod zalesienie muszą być zalesione?
- na pytanie radnej odpowiedzi udzieliła mgr inż. Helena Rokita informując że grunty te nie koniecznie muszą być zalesiane, mogą dalej użytkowane być rolniczo, niemniej jednak nie mogą być przeznaczone pod budowę.
- radny Romuald Kopiński zwrócił się z pytaniem jakie są kryteria przeznaczania gruntów do zalesiania.
- w nawiązaniu do powyższego pytania mgr inż. Helena Rokita poinformowała, że pod zalesienie mogą być przeznaczone grunty klasy V i VI na stokach i podmokłe.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania .
Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.

 Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Stopnica. Z uwagi na brak dyskusji (program i plan były omawiane szczegółowo na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy) po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych. Przewodniczący Rady Gminy poinformował zainteresowanych treścią programu i planu, iż wszelkich informacji na ten temat winni uzyskać w Referacie Budownictwa.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stopnica. Z uwagi na brak dyskusji ( Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Stopnica był tematem posiedzeń stałych komisji Rady Gminy) po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych
- w sprawie wnioskowania pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr 15146 Falęcin Stary- Klępie Dolne.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk zapytał jaki w skali roku jest koszt opłat za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym tej drogi, a jaki będzie koszt utrzymania drogi (odśnieżanie, remont, budowa). Zdaniem radnego można było wykonać kanalizację w terminie późniejszym w ramach własnych środków gminy, innego typu, przeniesioną poza pas drogowy , co dałoby i tak tańszą inwestycję niż obecnie przy wyborze droższego wykonawcy choć z udziałem środków z funduszu SAPARD.
- radny Romuald Kopiński zwrócił uwagę na fakt, że w latach ubiegłych gmina pokrywała koszty odśnieżania wymienionej drogi.
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował że droga o której mowa w projekcie uchwały jest drogą powiatową i żeby ja przejąć należy spełnić szereg wymogów określonych przepisami prawa a szczególnie musi być zgoda Rady Gminy w Stopnicy oraz Rady Powiatu w Busku- Zdroju. Poinformował ponadto, że Powiat inwestował w tę drogę poprzez kopanie rowów, odśnieżanie , wstawianie znaków, obecnie droga ta ma dobra nawierzchnie asfaltową. Sprawa wyższych opłat za zajęcie pasa drogowego powstała na skutek zmiany przepisów w 2004r. dotyczących zajęcia pasa drogowego poprzez umieszczenie obcych urządzeń. W związku z powyższym Powiat został pozbawiony subwencji drogowych i aby zwiększyć dochody Powiatu zwiększono stawki za zajęcie pasa drogowego.
- Wójt Gminy poinformował, że trudno wyliczyć koszty utrzymania tej drogi choćby z uwagi na koszty odśnieżania co uzależnione jest od warunków atmosferycznych. Poinformował również, że droga ta była wojewódzką, lecz gmina czyniła starania pozyskania środków na asfaltowanie , na wniosek mieszkańców koparka gminy udrożniała rowy, w zamian za wykonane przez gminę prace, Powiat przekazywał np. znaki drogowe itp.
- Z-ca Wójta Gminy Jan Stachurski poinformował, że opłata poniesiona za zajęcie pasa drogowego wynosi ok. 8.000 zł. rocznie.
- W nawiązaniu do powyższego Wójt Gminy poinformował, że kwota ta wpłynie na koszty ścieków. Odnosząc się do budowy kanalizacji poinformował, że wykonana w poboczu drogi kanalizacja (która już funkcjonuje w Falęcinie Nowym) nie naruszyła nawierzchni asfaltowej drogi. Kończąc swoją wypowiedź, uznał za celowe przejęcie tej drogi.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 1 radny, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości:
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk- zdaniem radnego przed podjęciem uchwały należy zastanowić się na co budynek ten (zamek) za kwotę 250.000 zł. będzie przeznaczony, prawdopodobnie dwukrotna kwota potrzebna będzie na remont, oraz kolejne wydatki na jego bieżące utrzymanie. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, że wszelkie prowadzone prace muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków. Zdaniem radnego lepszym rozwiązaniem problemu byłoby kupno tego zamku przez osobę prywatną która stworzy miejsca pracy, oraz odprowadzi do gminy podatek od nieruchomości.
- radny Romuald Kopiński- zdaniem radnego należy podjąć starania w zakresie kupna ,,zamku” choćby z uwagi na fakt, iż jest to bardzo stary zabytek i istnieje możliwość włączenia miejscowości Stopnica do ciągu turystycznego ,,Szlakiem Kazimierza Wielkiego”. Ponadto istnieje możliwość korzystania na odnowę zabytków ze środków Unii Europejskiej. Kończąc swoją wypowiedź zgłosił wniosek o podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie.
-Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że stałe komisje Rady Gminy podczas swoich posiedzeń opowiedziały się za kupnem ,,zamku” i jednocześnie za sprzedażą budynku ,,Kina” w Stopnicy.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Radca prawny mgr Wojciech Zręda, zgłosił autopoprawkę do uchwały polegającą na dopisaniu ceny zakupu ,,zamku” tj. kwoty 246.200 zł. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.
 W dyskusji głos zabrali:
-radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o przeznaczenie budynku ,,Kina” na siedzibę Policji w Stopnicy.
-radny Romuald Kopiński zgłosił propozycję sprzedaży budynku ,,Kina” lecz (jeżeli obecnie nie jest to konieczne) z chwilą pojawienia się korzystnych cen w handlu nieruchomościami.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004r.:
 - o kwotę 22.373 zł. Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- o kwotę 250.000 zł.Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- o kwotę 25.000 zł.Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
- o kwotę 66.000 zł. Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o przedkładanie Radzie Gminy sprawozdań kwartalnych z działalności Komisji Rewizyjnej oraz o poszerzenie składu osobowego Komisji o 2 osoby. Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zgodnie z przyjętym statutem Rady Gminy, Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie raz do roku. W związku z powyższym należałoby wprowadzić zmiany do statutu Rady Gminy. Sprawa poszerzenia składu osobowego Komisji również wymaga przygotowania stosownego projektu uchwały i umieszczenia go w porządku obrad. Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej.
W dyskusji głos zabrali:
radna Ryszarda Wiśniewska zapytała czym była podyktowana zmiana statutu.
W odpowiedzi na pytanie radnej, radca prawny mgr Wojciech Zręda poinformował, iż zmiana nastąpiła z powodu zmiany ustawy o pomocy społecznej oraz wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie określenia zasad i trybu udzielenia pomocy w dożywianiu uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec zapytał jaki posiłek będzie organizowany dla uczniów?
- z pytaniem o powyższej terści zwrócił się również radny Czesław Zych.
- radny Grzegorz Rokosz zapytał jakie są ustawowe kryteria dochodowe na osobę w rodzinie ?,
Odpowiedzi na pytania radnych udzieliła Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Anastazja Matusik, informując:
- w związku z tym, że żadna szkoła nie posiada stołówki, dożywianie uczniów organizowane jest poprzez zakup bułek słodkich lub zwykłych z wędliną czy serem w zależności od decyzji rodziców dzieci danej szkoły. W dalszej swojej wypowiedzi poinformowała, że jeżeli dochód na członka rodziny nie przekracza 316 zł.a w przypadku dochodu z gospodarstwa rolnego 201 zł. (z 1 ha przeliczeniowego) można ubiegać się o bezpłatne dożywianie dzieci.
Radny Romuald Kopiński zapytał jak przedstawia się problem ludzi starszych, samotnych kierowanych do Domu Opieki Społecznej w kwestii finansowej.
W odpowiedzi na pytanie radnego Kierownik Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej poinformowała, że ciężar finansowy za skierowanie osoby starszej do Domu Opieki Społecznej spoczywa obecnie w części na gminie i wynosi 1.500 zł. miesięcznie.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjeciem uchwały głosowało 15 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
Ad 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
Udzielając odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminy zwrócił się do Inspektora Mirosława Siekierskiego o przedstawienie informacji na temat przewozu kruszywa.
Inspektor Mirosław Siekierski poinformował, że umowa z przewoźnikiem zawarta w dniu 1.06.2004r.na okres 200 dni kalendarzowych to jest do 17.12.2004r. obejmowała 30.000 ton kruszywa.Na dzień 14.08.2004r. zostało przewiezione 11.726,9 ton i są to drogi:
Klepie Górne- Mietel o długości -1230 m, Kamodzienice- Białoborze-1200 m, Smogorzów (droga nr 167) -700 m, Smogorzów- Topola (droga nr 619)-1630 m, Dziesławice (droga nr 564)- 740 m, Dziesławice- Czyżów- 1500 m, Szczeglin (droga nr 52)- 670 m, Bosowice (droga nr 169)- 1700 m, Zaborze ( droga nr 224) -175 m, (droga nr 74, 330) -1500 m, Klępie Górne (droga nr 395, 73) -830 m. Łącznie wykonano 11 km 800 m. Obecnie wykonywane są drogi w: Czyżowie (nr 1308) o długości -750 m, Folwarki- Kąty Nowe (nr 545, 375) o długości- 600 m, Suchowola w kirunku Wójeczki (nr 331)- 430 m, Skrobaczów do lasu o długości- 900 m.
- Radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę aby dokumenty potwierdzjące dowóz kruszywa do danej miejscowości imiennie podpisywał równiż sołtys, członek rady sołeckiej czy radny ponieważ pracownik Urzędu Gminy nie jest w stanie skontrolować ilość dowiezionego kruszywa.
- Radny Rafał Mazur zapytał jaką mamy gwarancję czy do końca umowy zostanie dowiezione kruszywo w ilości określonej w umowie.
- Radny Czesław Sztuk zgłosił wniosek o zmuszenie przewoźnika do przyspieszenia transportu kruszywa choćby poprzez opóźnienie płatności za przedłożone faktury
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał w jakim czasie przewieziono 10.000 ton kruszywa po czym zwrócił uwagę na fakt, że w pierwszej kolejności winny być wykonane drogi nie zrealizowane w 2003 roku, w dalszej części wypowiedzi poparł wniosek radnego dotyczący parafowania przez sołtysów czy radnego dokumentów związanych z dowozem kruszywa ponieważ nierealnym jest żeby pracownik Urzędu Gminy mógł jednoczesnie przebywać na kilku drogach oddalonych od siebie.
Wójt Gminy zwrócił sie do inspektora Mirosława Siekierskiego o odczytanie umowy zawartej z Panem Dariuszem Syską, zam. Maleszowa na transport kruszywa. Inspektor Mirosław Siekierski odczytał treść zawartej umowy na transport kruszywa.
W odpowiedzi na pytanie dotyczące dotrzymania terminu przewozu kruszywa Wójt Gminy poinformował, że zobowiazał pracownika do spraw drogowych o podjecie w tym zakresie pewnych działań.W przypadku nie wywiązania się przewożnika z zawartej umowy zostaną naliczone kary pieniężne. Następnie wyjaśnił, że opóźnienia w dostawie kruszywa powstały między innymi z uwagi na okres żniwny gdzie rozpoczęcie remontu niektórych dróg utrudniałoby przeprowadzenie akcji żniwnej.Natomiast powodem nie zrealizowania pewnych zaplanowanych odcinków dróg są pojawiające się spory co do ustalenia granic drogi. Odpowiadając na kolejne zapytania radnych poinformował, że nie rozstrzygnięto jeszcze sprawy asfaltowania dróg i budowy chodników. Obecnie trwają przygotowania dokumentów na remonty dróg przy współfinansowaniu ze środkami unijnymi. Istnieje również możliwość pozyskania środków na rozwój turystyki jak np. urządzenie ścieżek rowerowych itp.
Nawiązując do budowy kanalizacji poinformował, że odpłatność mieszkańca za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wynosi 227 zł.
- Radny Rafał Mazur zapytał czy w przypadku nie zrealizowania pewnych zadań nałożono kary osobom odpowiedzialnym i w jakiej formie, oraz czy asfaltowanie drogi w Jastrzębcu było ujęte w przetargu.
W odpowiedzi na pytanie radnego, Wójt Gminy poinformował, że droga w Jastrzębcu nie była ujęta w przetargu na asfaltowanie. W roku ubiegłym dowóz kruszywa i asfaltowanie wykonano zgodnie z zawartymi umowami, natomiast kary umowne naliczono firmie która nie wykonała w termine określonym umową budynku gimnazjum i hali sportowej.
Radny Romuald Kopiński zapytał czy planowane jest asfaltowanie drogi Wolica- Podlasek
- Radny Czesław Sztuk- w nawiązaniu do przedłożonej umowy z przewoźnikiem kruszywa, radny zapytał radcy prawnego czy umowa w części dotyczącej naliczanych odsetek jest zgodna z przepisami Kodeksu cywilnego.
- Radca prawny poinformował, że umowę sporządzono zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, a jedynie sąd może zmniejszyć wysokość kar umownych.
- Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę na fakt, że za 3 miesiące dowieziono tylko 11.000 ton kruszywa to czy istnieje możliwość przewozu pozostałej ilości w okeślonym umową terminem.Następnie Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że zrezygnowano z asfaltowania drogi Dziesławice- Czyżów (Chrusty) z udziałem środków unijnych z uwagi na zbyt wysoki koszt budowy wynikający z przeprowadzonego przetargu, lecz przyjęto realizację tej drogi w ramach środków własnych gminy. Kończąc swoją wypowiedź podkreślił, że Rada uchwaliła harmonagram finansowy i rzeczowy i przekazała go Wójtowi Gminy do realizacji. Obecnie Rada jest zaniepokojona, że zarówno harmonogram finansowy i rzeczowy nie jest realizowany.
- Radny Romuald Kopiński zapytał kto poniesie konsekwencje w przypadku gdzie zgodnie z przyjetym harmonogramem przewoźnik dostarczy kruszywo, natomiast z uwagi na pilne prace polowe jak żniwa napotka na sprzeciw mieszkańców ?.
-Radny Stanisław Kozera zwrócił uwagę, że obecnie kruszywo przewozi 4 samochody stąd wniosek, że kruszywo zostanie dowiezione na wskazane drogi w terminie określonym w umowie.
W nawiązniu do powyższych wypowiedzi Wójt Gminy poinformował, że prace w zakresie remontu dróg prowadzone są z udziałem radnych i sołtysów i do obecnej chwili nie zgłoszono informacji na temat kradzieży kamienia. Odnosząc się do asfaltowania drogi Chrusty poinformował, że długość tej drogi ogółem wynosi 2026 mb , w tym powiatowa 871 mb, zwrócił uwagę na fakt, że uległa zmianie tj. zwięszeniu o ok. 500 mb droga gminna w porównaniu do danych określonych we wniosku o środki unijne (obecnie wynosi 1155 mb). Powyższego odcinka nie można było wcześniej uwzględnić z uwagi na zaoranie drogi. Obecnie w sytuacji gdzie odstąpiono od realizacji tej drogi z udziałem środków unijnych, należy rozważyć następujace problemy:czy asfaltować całą długości drogi, czy wystąpić do Starosty o współfinansowanie w asfaltowaniu.
- Radny Czesław Sztuk ponownie zwrócił uwagę, że asfaltownie tej drogi byłoby tańsze gdyby ogłoszono przetarg publiczny otwarty a nie na zaproszenia, po czym zapytał czy zgodnie z obowiązujacymi przepisami można było ogłosić przetarg publiczny otwarty.
W nawiązaniu do powyższej wypowiedzi z upoważnienia Wójta Gminy mgr inż. Helena Rokita- członek Komisji Przetargowej poinformowała, że przetarg został ogłoszony i przeprowadzony zgodnie z procedurą unijną. Można było ogłosić przetarg publiczny otwarty, lecz postanowiono ogłosić przetarg na zaproszenia z uwagi na procedurę uproszczoną, lecz przetarg ten również spełnia wymogi unijne.
- Radny Romuald Kopiński zwrócił się do mgr inż. Heleny Rokity o wyjaśnienie czym różnią sie powyższe przetargi.
mgr inż Helena Rokita wyjaśniła, że w procedurze SAPARD-owskiej są różne rodzaje przetargów do 300.000 EURO jest zaproszenie minimum 5 firm przy czym 3 firmy muszą złożyć ważne oferty. Natomiast powyżej 300.000 EURO przetarg nieograniczony lokalny, lecz rozstrzyga się go przy jednej ważnej ofercie, dlatego też większą możliwość wyboru wykonawcy daje przetarg na zaproszenie gdzie muszą być ważne 3 oferty. Wybrano 5 firm, przy czym nie zaproszono przedsiębiorstwa ,,Makadam” Busko z uwagi na zaistniałe dawniej problemy z tą firmą.
- Radny Grzegorz Rokosz przypomniał, że Wójt Gminy z chwilą odstąpienia od asfaltowania drogi ,,Chrusty” z udziałem środków unijnych, zobowiązał sie do asfaltowania drogi o długości 1555 mb w ramach własnych środków gminy i w zwiazku z powyższym jego zdaniem Wójt winien wykonać powyższe zobowiązanie.
Ad 10. Wolne wnioski i zapytania.
Radca prawny mgr Wojciech Zręda poinformował, że nie tylko na terenie naszej gminy występuje rozbieżność między faktycznie stosowanymi w nazewnictwie powszechnym nazwami miejscowości a tym co figuruje w PESEL i GUS, po czym poinformował, że w przedmiotowej sprawie podjęto już wstępne czynności które będą zmierzały do uporządkowania powyższych spraw, niemniej jednak jest to zbyt długi proces.
Wracając do dyskusji odnośnie asfaltowania drogi ,,Chrusty” radni opowiedzieli się za asfaltowaniem 1555 mb drogi w roku bieżącym.
 Radny Jan Kowalik- Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zapoznał radnych z protokółem Komisji Rewizyjnej sporządzonym na okoliczność prowadzonej kontroli w Urzędzie Gminy w zakresie przeprowadzonego przetargu na budowę kanalizacji Białoborze. Protokół (ksero) stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Czesław Sztuk- zdaniem radnego mając na uwadze różnicę 300.000 zł. należało poprosić najtańszego wykonawcę tj. Panią Grochowską o uzupełnienie brakujących dokumentów. Ponadto firmy które wygrają przetarg, a nie dysponują wymaganym sprzętem itp. mają możliwość najmowania podwykonawców. Natomiast jeżeli Komisja Rewizyjna sprawdziła i nie wnosi zarzutów co do wyboru droższego oferenta, sprawę należy uznać za zakończoną.
-Z-ca Wójta Gminy Jan Stachurski – członek komisji przetargowej zapytał radnego Czesława Sztuka jaka istniała możliwość przedłożenia, w ciągu jednego dnia, przez Panią Grochowską oświadczenia w zakresie budowy kanalizacji z okresu 5 lat
-w odpowiedzi na powyższe pytanie radny Czesław Sztuk, że zgodnie z przepisami SAPARD-u, firma która wygra przetarg powinna osobiście wykonywać zadanie a jeżeli zleca je podwykonawcy to ten powinna złożyć dokumenty do przetargu.
-Radny Romuald Kopiński zapytał, czy z punktu widzenia prawnego istnieje możliwość odroczyć na kilka godzin czy dni przetarg żeby ktoś uzupełnił dokumentację przetargową.
W odpowiedzi na powyższe pytanie radca prawny mgr Wojciech Zręda poinformował, że nie jest to zgodne z prawem.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że podtrzymuje swoją wypowiedź z poprzedniej sesji tj., że powołana Komisja Przetargowa podejmowała decyzje przewidziane prawem jednak są pewne dokumenty określone w trybie zamówienia publicznego, które w ustawowym terminie można uzupełnić. Dlatego też jego zdaniem należało spróbować czy za 250.000 zł. oferent uzupełni brakujące dokumenty tj. spełnić jeszcze jeden warunek na który ustawa pozwala.
- Radna Ryszarda Wiśniewska-członek Komisji Rewizyjnej poinformowała,że oferent który złożył najtańszą ofertę nie miał praktycznie możliwości uzupełnienia danych dotyczacych wykonanych prac w ciągu 5 lat ponieważ jak wynika ze złożonych do przetargu dokumentów ich nie wykonywał.
Wójt Gminy poinformował,że są pewne dokumenty które można uzupełnić,natomiast są też takie dokumenty których nie można uzupełnić. W uzupełnieniu wypowiedzi Wójta Radca Prawny poinformował,że nie jest możliwe żądanie od wykonawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów co reguluje Art 27 instrukcji, Komisja Przetargowa może jedynie według własnego uznania zwrócić się o wyjaśnienie aspektów jego oferty, jednak wyjaśnienie oferty już złożonej nie dotyczy dosyłania brakujących dokumentów.
-Radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek o podanie do publicznej wiadomości uchwał Rady Gminy poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń, następnie zapytał kiedy będą zamontowane na terenie gminy przy drodze Kielce- Tarnów znaki – witacze?
W nawiązaniu do powyższego pytania Wójt Gminy poinformował, że znaki witacze zostały już zakupione, wystąpiono do właściciela drogi o pozwolenie na umieszczenie ich w pasie drogowym, w wyniku czego wskazano zbyt duże opłaty za zajęcie pasa drogowego. Niemniej jednak w dalszym ciągu prowadzone są rozmowy w przedmiotowej sprawie.
Odnosząc się do wniosku w sprawie typu budowy kanalizacji w miejscowości Konary, Smogorzów brak jeszcze informacji ponieważ obecnie zlecono opracowanie koncepcji.
W sprawie budowy drogi krajowej prowadzone były rozmowy z przedstawicielami właściciela drogi gdzie omówiono między innymi zgłaszane przez mieszkańców wnioski i w części wnioski te są już zrealizowane jak np. zatoki na Wolicy i Podlasku.
W związku, że dyskusja Wójta i radnych odbiegała od porządku obrad, Przewodniczący Rady Gminy odebrał mówcom głos.
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że od Pani Marianny Jewiarz zamieszkałej Łódź wpłynęło pismo dotyczące zażalenia na działalność organu podatkowego Urzedu Gminy, po czym przekazał go Komisji Rewizyjnej celem zbadania zarzutów.

Ad 11. Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji, po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godzinie 13.30.

 


Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2294

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2004-11-17 08:36:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2004-11-17 08:46:39
Ostatnia zmiana: Mirosław Rajtar, data: 2014-05-09 08:29:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony