2020

Wersja do druku

  

Sesja Nr X z dnia 7 stycznia 2020 roku

Uchwała Nr X/1/2020 z dnia 7 stycznia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr V111/45/2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok

Sesja Nr XI z dnia 29 kwietnia 2020 roku

Uchwała Nr XI/2/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2020 roku”

Uchwała Nr XI/3/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zbycia nieruchomości gminnych

Uchwała Nr XI/4/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/5/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/6/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

sprzedaży nieruchomości gminnych

Uchwała Nr XI/7/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

sprawie zamiany nieruchomości

Uchwała Nr XI/8/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/9/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica

Uchwała Nr XI/10/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr XI/11/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

Uchwała Nr XI/12/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

W sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XI/13/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Uchwała Nr XI/14/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XI/15/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

Uchwała Nr XI/16/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/48/2014 z dnia 23 września 2014 roku, w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy

Uchwała Nr XI/17/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości z Caritas Diecezji Kieleckiej

Sesja Nr XII z dnia 17 lipca 2020 roku

Uchwała Nr XII/18/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XII/19/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XII/20/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Uchwała Nr XII/21/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Uchwała Nr XII/22/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stopnica na rok szkolny 2020/2021

Uchwała Nr XII/23/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XII/24/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków

Uchwała Nr XII/25/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID - 19

Uchwała Nr XII/26/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Uchwała Nr XII/27/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XII/28/2020 z dnia 17 lipca 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia petycji

Sesja Nr XIII z dnia 28 października 2020 roku

Uchwała Nr XIII/29/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie uchylenia uchwały NR IX/68/2019 RADY MIEJSKIEJ W STOPNICY z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków

Uchwała Nr XIII/30/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIII/31/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Uchwała Nr XIII/32/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Uchwała Nr XIII/33/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIII/34/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A.

Uchwała Nr XIII/35/2020 z dnia 28 października 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi

Sesja Nr XIV z dnia 8 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr XIV/36/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 r.

Uchwała Nr XIV/37/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Uchwała Nr XIV/38/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIV/39/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała Nr XIV/40/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy

Uchwała Nr XIV/41/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIV/42/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIV/43/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Parku Miejskiego w Stopnicy

Uchwała Nr XIV/44/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu umieszczania materiałów informacyjnych na słupie ogłoszeniowym zlokalizowanym w Parku Miejskim w Stopnicy, stanowiącym własność Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIV/45/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XIV/46/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XIV/47/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XIV/48/2020 z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych

Sesja Nr XV z dnia 31 grudnia 2020 roku

Uchwała Nr XV/49/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica

Uchwała Nr XV/50/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy

Uchwała Nr XV/51/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2026

Uchwała Nr XV/52/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok

Uchwała Nr XV/53/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2021 rok

Uchwała Nr XV/54/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok

Uchwała Nr XV/55/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok

Uchwała Nr XV/56/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Uchwała Nr XV/57/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

Uchwała Nr XV/58/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/48/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

Uchwała Nr XV/59/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XV/60/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025

Uchwała Nr XV/61/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Uchwała Nr XV/62/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2021-2025

Uchwała Nr XV/63/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2021 rok

Uchwała Nr XV/64/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w roku 2021, za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stopnicy

Uchwała Nr XV/65/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu

Uchwała Nr XV/66/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XV/67/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na obszarze Gminy Stopnica

Uchwała Nr XV/68/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Uchwała Nr XV/69/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1763

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2020-06-01 08:20:24
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2020-06-01 09:37:30
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2020-06-01 09:37:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony