Zarządzenia z 2022 r.

Wersja do druku

 

Zarządzenie Nr 1/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 2/2022 z dnia 3 stycznia 2022 roku

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych Gminy Stopnica do zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia oraz zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Zarządzenie Nr 3/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku, do przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, a także odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnąć w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, w tym wydawania decyzji, o których mowa w art.2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 4 stycznia 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego, do ustalenia prawa do tego dodatku, do przesyłania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego, a także odmowy przyznania dodatku osłonowego, uchylenia lub zmiany prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnąć w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego, w tym wydawania decyzji, o których mowa w art.2 ust. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym

Zarządzenie Nr 5/2022 z dnia 10 stycznia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024

Zarządzenie Nr 6/2022 z dnia 14 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 7/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2022 roku.

Zarządzenie Nr 8/2022 z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz przedszkola publicznego na rok szkolny 2022/2023, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stopnica

Zarządzenie Nr 9/2022 z dnia 27 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 10/2022 z dnia 1 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 75/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 11/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej, sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2022 roku i określenia regulaminy jej prac

Zarządzenie Nr 12/2022 z dnia 15 lutego 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 13/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 14/2022 z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego zleconego w zakresie profilaktyki, ochrony i promocji zdrowia, kultury fizycznej sportu i rekreacji oraz pomocy społecznej w 2022 roku

Zarządzenie Nr 15/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargu

Zarządzenie Nr 16/2022 z dnia 23 lutego 2022 roku

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Stopnica w 2022 roku

Zarządzenie Nr 17/2022 z dnia 28 lutego 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 18/2022 z dnia 2 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” i określenia zakresu i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/2022 z dnia 3 marca 2022 roku

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 21/2022 z dnia 8 marca 2022 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy” realizowanego w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 22/2022 z dnia 11 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 22

Zarządzenie Nr 23/2022 z dnia 17 marca2022 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Remont drogi gminnej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz remonty innych dróg gminnych” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 24/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 25/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 26/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

Zarządzenie Nr 27/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego

Zarządzenie Nr 28/2022 z dnia 18 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zarządzenie Nr 29/2022 z dnia 23 marca 2022 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 30/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 31/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 32/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 33/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 34/2022 z dnia 24 marca 2022 roku

W sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Zarządzenie Nr 35/2022 z dnia 29 marca 2022 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury sportowej w Stopnicy” realizowanego w ramach Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 36/2022 z dnia 31 marca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 37/2022 z dnia 1 kwietnia 2022 roku

W sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu niebędącego własnością pracodawcy

Zarządzenie Nr 38/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 roku

W sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora ds. organizacyjno-kancelaryjnych

Zarządzenie Nr 39/2022 z dnia 12 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 40/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia "Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica"

Zarządzenie Nr 41/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2021

Zarządzenie Nr 42/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 43/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 44/2022 z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 45/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 46/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

W sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 47/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 48/2022 z dnia 4 maja 2022 roku

W sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą i wyrównaniem na remontowane, modernizowane nawierzchnie dróg, chodników i placów gminnych na terenie gminy Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 49/2022 z dnia 4 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 50/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 51/2022 z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 52/2022 z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 53/2022 z dnia 13 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 54/2022 z dnia 16 maja 2022 roku

W sprawie powołania komisji do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa garażu dla zapewnienia gotowości bojowej przez OSP Smogorzów” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 55/2022 z dnia 18 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 56/2022 z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 57/2022 z dnia 19 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 58/2022 z dnia 25 maja 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 59/2022 z dnia 25 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 60/2022 z dnia 25 maja 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 61/2022 z dnia 1 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w Regulaminie pracy pracowników Urzędu Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 62/2022 z dnia 6 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 63/2022 z dnia 7 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 64/2022 z dnia 8 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa sprzętu i oprogramowania IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Stopnica” i określenia zakresu i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 65/2022 z dnia 15 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 66/2022 z dnia 20 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czyżów” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 67/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 68/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 69/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia dla ekspertów powołanych w skład komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 70/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany Zarządzenia 64/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 8 czerwca 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dostawa sprzętu IT w ramach projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 71/2022 z dnia 29 czerwca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa dodatkowego zbiornika wody pitnej w Gminie Stopnica” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 72/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 73/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 74/2022 z dnia 7 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2022/2023” i określenie zakresu i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 75/2022 z dnia 14 lipca 2022 roku

sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 76/2022 z dnia 18 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Dowóz uczniów do placówek szkolnych w roku szkolnym 2022/2023” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 77/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 78/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 79/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Dolne” i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 80/2022 z dnia 4 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 81/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: „Remont drogi gminnej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz modernizacji innych dróg gminnych” i określenie zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 82/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłat dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 83/2022 z dnia 12 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 84/2022 z dnia 18 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 85/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydania decyzji

Zarządzenie Nr 86/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydania decyzji

Zarządzenie Nr 87/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydania decyzji

Zarządzenie Nr 87A/2022 z dnia 19 sierpnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego z wyłączeniem wydania decyzji

Zarządzenie Nr 88/2022 z dnia 24 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 89/2022 z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 90/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 roku

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy

Zarządzenie Nr 91/2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 92/2022 z dnia 1 września 2022 roku

sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 roku

Zarządzenie Nr 93/2022 z dnia 2 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 94/2022 z dnia 2 września 2022 roku

w sprawie przygotowania i udziału w wojewódzkim ćwiczeniu obronnym pod kryptonimem GOŁOBORZE-22

Zarządzenie Nr 95/2022 z dnia 6 września 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 10/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 1 lutego 2022 roku w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 75/2021 w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 96/2022 z dnia 8 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 97/2022 z dnia 13 września 2022 roku

w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych

Zarządzenie Nr 98/2022 z dnia 13 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 99/2022 z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru sołtysa i rady sołeckiej dla sołectwa Nowa Wieś

Zarządzenie Nr 100/2022 z dnia 15 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 101/2022 z dnia 19 września 2022 roku

w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i lokale socjalne wchodzące w skład mieszkalnego zasobu Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 102/2022 z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr 102A/2022 z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie przygotowania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa- gospodarza, związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie Miasta i Gminy Stopnica.

Zarządzenie Nr 103/2022 z dnia 20 września 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr 104/2022 z dnia 23 września 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 105/2022 z dnia 27 września 2022 roku

w sprawie powołania komisji konkursowej dla oceny i wyboru ofert na realizację zadania publicznego Gminy Stopnica z zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w 2022 roku i określenia regulaminu jej prac

Zarządzenie Nr 106/2022 z dnia 3 października 2022 roku

w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatków od towarów i usług (VAT) w Stopnica i jej jednostkach budżetowych

Zarządzenie Nr 107/2022 z dnia 4 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 108/2022 z dnia 10 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 109/2022 z dnia 12 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 110/2022 z dnia 12 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 111/2022 z dnia 12 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 112/2022 z dnia 12 października 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 113/2022 z dnia 20 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 114/2022 z dnia 26 października 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 115/2022 z dnia 2 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 116/2022 z dnia 9 listopada 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych" i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 117/2022 z dnia 10 listopada 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej

Zarządzenie Nr 118/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie projektu budżetu Gminy Stopnica na 2023 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stopnica na lata 2023 - 2029

Zarządzenie Nr 119/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Stopnica i punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych z nieruchomości gminy Stopnica w 2023 roku" i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 120/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 121/2022 z dnia 18 listopada 2022 roku

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Zarządzenie Nr 122/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 123/2022 z dnia 22 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia ceny sprzedaży paliwa stałego przez Gminę Stopnica o której mowa w ustawie w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr 124/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 125/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach użyteczności publicznej Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 126/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Dostosowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica do potrzeb osób niepełnosprawnych" i określenia zakresu obowiązków i trybu pracy komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 127/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia pod nazwą: "Dostawa oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej dla potrzeb Gminy Stopnica" i określenie zakresu obowiązków i trybu pracy w komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 128/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr 129/2022 z dnia 1 grudnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

Zarządzenie Nr 130/2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

Zarządzenie Nr 131/2022 z dnia 6 grudnia 2022 roku

w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na 2023 r.

Zarządzenie Nr 132/2022 z dnia 9 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 133/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

Zarządzenie Nr 134/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

 Zarządzenie Nr 135/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 136/2022 z dnia 19 grudnia 2022 roku

w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego oraz Zasad i Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 137/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji za rok 2022 w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Zarządzenie Nr 138/2022 z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 139/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie upoważnienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Stopnicy do załatwienia spraw i podpisywania dokumentów w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1060

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2022-01-21 20:26:14
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2022-01-21 20:32:23
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2022-01-21 20:32:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony