Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 31 III 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 15/2005
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 31 marca 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/1/2005 z dnia 8 lutego 2005roku (pismo Znak: Fn. I. 3011.1/1/2005 z dnia 2005-02-09 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach) , Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/2/2005 z dnia 24 lutego 2005 roku (pismo Znak:Fn.I.311.1/2/2005 z dnia 2005-02-24 Wydziału Finansów Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego Kielcach)
zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Zwiększa się dochody budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna,
w rozdziale 85212
– Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 158.370zł.
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 13.523zł. 

2. Zwiększa się wydatki budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna,
w rozdziale 85212
- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
w § 3110 – Świadczenia społeczne (zadania zlecone) o kwotę 158.370 zł.
Z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłaty świadczeń rodzinnych dla osób, którym przyznano świadczenie decyzją administracyjną.
w rozdziale 85295 – Pozostała działalność w § 3110 – Świadczenia społeczne o kwotę 13.523 zł.
Z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”, ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów dnia 7 września 2004r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1569

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 10:43:27
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 12:02:47
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 12:02:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony