Zarządzenie Nr 16/05 z dnia 31 III 2005r.

Wersja do druku

ZARZADZENIE Nr 16 /2005
Wójta Gminy w Stopnicy
z dnia 31 marca 2005r

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005r

Na podstawie art.128 ust.1pkt 1 ustawy o finansach publicznych (jednolity tekst z 2003r Dz. U. Nr15 poz.148 z późniejszymi zmianami) oraz Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/4/2005 z dnia 28 lutego 2005 roku (pismo Znak: Fn.I.3011.1/4/2005 z dnia 2005-03-02 Wydziału Finansów i Budżetu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach ) zarządzam, co następuje:

§ 1

1.Zmniejsza się :
 - Dochody budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 27.716 zł.
 - Wydatki budżetowe w dziale 852 - Pomoc społeczna,
 w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 3110 – Świadczenia społeczne  o kwotę 27.716 zł.

2. Zwiększa się:
 - Dochody budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 w rozdziale 85213 –
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w § 2010– Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami o kwotę 4.000 zł
 w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.200 zł.

 - Wydatki budżetowe w dziale 852 – Pomoc społeczna,
 w rozdziale 85213
– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w § 4130– Składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 4.000 zł
 w rozdziale 85214
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne w § 3110 – Świadczenia społeczne  o kwotę 4.200 zł.
z przeznaczeniem na zabezpieczenia środków na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne, dofinansowanie zasiłków okresowych oraz świadczenia obligatoryjne.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1627

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 10:45:58
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-05-04 12:03:52
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-05-04 12:03:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony