Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2009-04-29 13:25:27

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

gops@stopnica.pl

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy realizuje Projekt systemowy pn. „Aktywna integracja – szansą na lepsze jutro” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII „Rozwój integracji społecznej’, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”.
Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej.
Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej osób bezrobotnych zamieszkujących w Gminie Stopnica, będących klientami pomocy społecznej.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami rekrutacji do udziału w projekcie wytypowano 9 beneficjentów. Uczestnicy projektu będą objęci działaniami aktywizującymi (tj. aktywizacja zawodowa, edukacyjna i aktywizacja społeczna) i wspierającymi określonymi w kontrakcie socjalnym zawieranym przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.

W ramach projektu ośrodek proponuje następujące działania:
1. Praca socjalna.
2. Warsztaty aktywizacji zawodowej i społecznej, tj. zajęcia z doradcą zawodowym oraz zajęcia z psychologiem.
3. Kursy zawodowe:
- „Opiekunka społeczna. Opiekunka osób starszych i dzieci”.
- „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”.

Ponadto uczestnikom projektu zapewniamy:
1. Bezpłatny udział w projekcie.
2. Bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem.
3. Bezpłatne szkolenia.
4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
5. Wyżywienie w trakcie szkolenia.
6. Zwrot kosztów dojazdów na treningi, szkolenia.
7. Ubezpieczenie zdrowotne.
8. Wsparcie dochodowe.

Działania planowane w projekcie w optymalny sposób pomogą uczestnikom wyrównać szanse i zlikwidować bariery dyskryminujące je na rynku pracy w szczególności poprzez podniesienie umiejętności psychospołecznych oraz zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych.
Projekt wpisuje się w cele strategiczne Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stopnica na lata 2007-2012.

    Zasady dożywiania uczniówPowrót