Gminny Ośrodek Pomocy SpołecznejDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2015-04-13 15:04:47

ul. Kościuszki 2

28-130 Stopnica

Kierownik: mgr Ewa Naporowska

gops@stopnica.pl

Pracownicy Socjalni pok. 3  tel.: 3779-814

 

 Logo_GOPS_1.JPG

 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy w 2014 roku kontynuował realizuję projektu systemowego pn. „Aktywna integracja – szansą na lesze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W dniu 23.05.2014r. została podpisana umowa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.07.01.01-26-071/14-00 pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Domagałę Dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego a Gminą Stopnica / Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stopnicy reprezentowanym przez Panią Ewę Naporowską Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy. Całkowita wartość projektu wynosiła 141 418 zł a wkład własny gminy wynosił 14 848,89 zł.
Celem głównym projektu w roku 2014 był wzrost aktywności zawodowej, społecznej i edukacyjnej u 10 osób, klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy.
 Projekt był skierowany do rolników, osób nieaktywnych zawodowo, zarejestrowanych i niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie Gminy Stopnica, korzystających z pomocy społecznej.
W celu zapewnienia sprawnej wymiany informacji dotyczących osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Busku-Zdroju i korzystających jednocześnie z pomocy ośrodka zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stopnicy a Powiatowym Urzędem Pracy w Busku-Zdroju.
W realizacji celów podstawową funkcję odgrywały kursy zawodowe oraz warsztaty z doradcą zawodowym i psychologiem.
 Pracownicy socjalni Ośrodka zrekrutowali grupę 10 osób (7 kobiet i 3 mężczyzn). Beneficjenci (uczestnicy projektu) uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach pozwalających uzyskać kwalifikacje i umiejętności przydatne na rynku pracy.
 W okresie od dnia 28.05.2014r. do dnia 03.06.2014r. dla grupy kobiet oraz od dnia 15.09.2014r. do dnia 22.09.2014r. dla grupy mężczyzn odbyły się zajęcia z psychologiem, tj. trening kompetencji społecznych - warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z zakresu rozwijania inteligencji emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem, wzmocnienia samooceny oraz poczucia własnej wartości oraz trening kompetencji rodzicielskich dotyczący rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie, motywowania dziecka do współpracy, metod wzmacniania zachowań właściwych a wygaszania zachowań niewłaściwych.
Beneficjenci (uczestnicy projektu) zgodnie ze swoimi zdolnościami sami wybrali kursy zawodowe, tj. kobiety kursy pn.,, Sprzedawca- kasjer kas fiskalnych” i kurs pn:,, Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” a mężczyźni kurs pn.,, Magazynier + Obsługa wózków podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”.
 Zarówno kursy dla kobiet, które odbyły się na przełomie miesiąca czerwca i lipca 2014r. jak i kurs dla mężczyzn, który odbył się na przełomie miesiąca października i listopada 2014r. były realizowane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju.
Po zakończeniu zajęć w ramach kursów zawodowych, tj. w dniu 25.07.2014r. grupa 7 kobiet i w dniu 21.11.2014r. grupą 3 mężczyzn uczestniczyła w warsztatach grupowych z doradcą zawodowym, których celem było zdobycie umiejętności autoprezentacji, zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych.
 Beneficjenci ostateczni w okresie trwania szkoleń i kursów otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne niezbędne do udziału w zajęciach, wsparcie finansowe, zwrot kosztów przejazdu na szkolenia i kursy, catering (gorące posiłki) w trakcie spotkań grupowych, zimne i ciepłe napoje, ubezpieczenie NW, bezpłatne badania lekarskie.
 Dzięki racjonalnemu gospodarowaniu finansami w projekcie powstały oszczędności, dzięki którym zorganizowano dla chętnych uczestników projektu dodatkowe zajęcia z psychologiem oraz porady prawne.
 W ramach projektu możliwa była kontynuacja zatrudnienia pracownika socjalnego, którego wynagrodzenie jest w całości pokrywane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dzięki dodatkowemu zatrudnieniu realizowana jest praca socjalna na rzecz poprawy funkcjonowania beneficjentów i rodzin w ich środowisku społecznym w celu osiągnięcia samodzielności życiowej.
 W związku z realizacją projektu oraz pozyskanymi przez ośrodek środkami zakupiono zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, aparat fotograficzny, który został wykorzystany do uwiecznienia zajęć z uczestnikami projektu.
 W dniu 10 grudnia 2014r. odbyło się spotkanie integracyjne uczestników i realizatorów projektu wraz z zespołem podsumowujące realizację projekt systemowy pn. „Aktywna integracja – szansą na lesze jutro” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej. Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.


Opracowała: E. Krzystek


 Logo_GOPS_2.JPG

 


    Zasady dożywiania uczniówPowrót