Protokół Nr XXVI/05

Wersja do druku

Protokół Nr XXVI/05

z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 10 maja 2005 r.

W sesji udział wzięli:
- radni w liczbie 14 na stan 15,
- sołtysi wg listy obecności,
- Wójt Gminy Ryszard Zych,
- Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski,
- Sekretarz Gminy Anna Godowska,
- Radca Prawny Wojciech Zręda,
- Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Helena Rokita,
- Dobiesław Śliz – projektant koncepcji budowy kanalizacji.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.  Interpelacje i zapytania radnych.
4. Podjęcie uchwal w sprawie:
a) przeznaczenia części Szkoły w Klępiu Górnym na świetlicę,
b) zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla gminy Stopnica,
c) zbycia nieruchomości,
d) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
5. Omówienie koncepcji budowy kanalizacji w miejscowościach: Szklanów, Suchowola, Mariampol, Borek, Mietel, Szczeglin, Klępie Górne, Nowa Wieś
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad:

Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Tułak dokonał otwarcia XXVI sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję. Stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.

Ad.2. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad po czym otworzył dyskusję nad ustaleniem porządku obrad.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 14 radnych.

Ad.3. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Czesław Sztuk zapytał kiedy nastąpi zakończenie remontu budynku socjalnego, ile zamieszka w nim rodzin oraz na jakich warunkach rodziny te będą zamieszkiwać i na jakich warunkach będą skierowane?
- radny Krzysztof Zych zapytał, czy informowano Wójta Gminy o zamiarze projektowania telefonizacji wsi Konary? Poinformował, że rozpoczęto już prace projektowe w terenie gdzie linia telefoniczna pokrywa się jednocześnie z kanalizacją co zdaniem radnego jest błędem.

Ad.4. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie przeznaczenia części Szkoły w Klępiu Górnym na świetlicę.
W dyskusji głos zabrali:
Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, że z Urzędu Marszałkowskiego gdzie składano wniosek o dofinansowanie zadania w ramach sektorowego programu operacyjnego otrzymano informację, że do uzupełnienia wniosku przez jego rozpatrzeniem niezbędnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji dla gminy Stopnica.
W dyskusji glos zabrali:
Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, że aglomeracja to teren na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza jest wystarczająco skoncentrowana żeby ścieki komunalne były zbierane i odprowadzane do oczyszczalni ścieków. Aglomeracja jest częścią składową Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Gmina należąca do Krajowego Programu ma preferencyjne warunki do korzystania z kredytów bądź pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska, ponadto występując o środki unijne gmina otrzymuje dodatkowe punkty. W dalszej wypowiedzi poinformowała, że w projekcie planu ujęto 19 miejscowości z terenu gminy tj. te gdzie wykonano już kanalizację oraz gdzie opracowano projekt i koncepcję. Do opracowania aglomeracji wykorzystano dane z opracowanych już projektów i koncepcji budowy kanalizacji. Poinformowała również, że w przypadku opracowania koncepcji dla pozostałych miejscowości istnieje możliwość rozszerzenia aglomeracji.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o rozważenie możliwości połączenia kanalizacji (Płonnik) Topola -Wolica.
- w odpowiedzi na wniosek radnego p. Rokita poinformowała, że w przypadku ekonomicznie uzasadnionym istnieje możliwość połączenia wymienionych miejscowości.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosu.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zbycia nieruchomości.
W dyskusji głos zabrali:
Wójt Gminy wyjaśnił, że nieruchomość o której mowa w projekcie uchwały to działka po starej szkole w Czyżowie, jest zbędna dla potrzeb gminy dlatego też przygotowano projekt uchwały o jej zbyciu.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
W dyskusji głos zabrali:
- radca prawny Wojciech Zręda poinformował, że Wojewoda Świętokrzyski zwrócił uwagę, że w przyjętym przez Radę Gminy regulaminie popełniono kilka błędów. Nawiązując do poprzedniego regulaminu przypomniał, że przy jego opracowaniu korzystano z regulaminu wzorcowego przesłanego przez Urząd Wojewódzki. W wyniku prowadzonych rozmów z pracownikami nadzoru Urzędu Wojewódzkiego postanowiono przygotować nowy regulamin wprowadzając poprawki polegające na:
w § 7 pkt 2 otrzyma brzmienie:
„2. Wójt może upoważnić imiennie pracownika urzędu gminy do przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.”
w § 10 pkt 2 i 3 otrzyma brzmienie:
„ 2. W skład komisji stypendialnej wchodzą:
 - przewodniczący komisji oświaty, zdrowia, opieki społecznej i ochrony
 środowiska,
 - dyrektorzy szkół,
 - kierownik gminnego ośrodka pomocy społecznej,
 - pedagodzy szkolni
3. Imienny skład komisji ustala wójt.”
w § 13 pkt 7 otrzyma brzmienie:
„ 7. Przy ustalaniu propozycji wysokości zasiłku szkolnego komisja stypendialna kieruje się indywidualną ocena skutków zdarzenia losowego, uzasadniającego złożenie wniosku”
w § 14 ust 2 otrzyma brzmienie:
„ Jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga , stypendium szkolne może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo, z tym że wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie może przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w ar. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003r.o świadczeniach rodzinnych.”
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokółu.

Ad.5. Omówienie koncepcji budowy kanalizacji w miejscowościach: Szklanów, Suchowola, Mariampol, Mietel, Szczeglin, Klępie Górne, Nowa Wieś.
Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu p. Dobiesławowi Śliz który przedstawił opracowaną koncepcję budowy kanalizacji w/w miejscowości. Poinformował, że całość kanalizacji ma być sprowadzona do istniejącej oczyszczalni po jej rozbudowie. Koncepcja została opracowana w dwóch wariantach technicznych w układzie grawitacyjnym i ciśnieniowo-grawitacyjnym po to aby móc porównać koszty który z wariantów wybrać. Koszt realizacji inwestycji w układzie grawitacyjnym wynosi 11,73 mln zł natomiast w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym wynosi 8.7 mln zł, są to jednak koszty inwestorskie natomiast koszty wynikłe z przetargu mogą być znacznie niższe.
W opracowanej koncepcji budowy kanalizacji w wymienionych miejscowościach nie ujęto jedynie budynków oddalonych od ciągłej zabudowy (przysiółków) gdzie budowa kanalizacji ze względów ekonomicznych musi być rozwiązana w sposób indywidualny.
W dyskusji nad przedłożoną koncepcją głos zabrali:
radny Romuald Kopiński zapytał jaki koszt przewidziano na rozbudowę oczyszczalni ścieków?
W odpowiedzi na pytanie radnego projektant p. Śliz poinformował, że koszt modernizacji oczyszczalni wynosił będzie ok. 1.900.000 zł. (planowana docelowa przepustowość 860 m ³ na dobę).
- Przewodniczący Rady Gminy zapytał które przysiółki nie ujęto w koncepcji budowy kanalizacji?
W odpowiedzi na powyższe pytanie p. Śliz poinformował, że w opracowanej koncepcji budowy kanalizacji nie ujęto przysiółków: Czajków, Miradów, Borek z uwagi na fakt, że są to budynki oddalone o ciągłej zabudowie i ubiegając się o dofinansowanie ze środków unijnych (gdzie przyjęto przelicznik-ilość kanałów na ilość przyłączonych domów) nierealnym byłoby dofinansowanie danej inwestycji. Dla tych budynków istnieje inne rozwiązanie w zakresie kanalizacji tj. budowa oczyszczalni przydomowych.
- Radny Czesław Sztuk zapytał ile w km będzie kanalizacji grawitacyjnej a ile ciśnieniowo- grawitacyjnej?
W odpowiedzi na pytanie radnego p. Śliz poinformował:
- system kanalizacji dla wsi Nowa Wieś, Klępie Górne, Białoborze Hektary.
Ścieki z w/w wsi zostaną sprowadzone za pomocą kolektorów grawitacyjnych wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi kanalizacji do Stopnicy.
Łącznie przewiduje się wykonanie:
D 200 PCV kanalizacji grawitacyjnej L – 4920 mb
D 90 PE L - 4100 mb
D 65 rurociągów tłocznych L - 1040 mb
Przewiduje się łącznie wykonanie 3 pompowni sieciowych.
Dla tych wsi przewiduje się wykonanie 123 przykanalików D 150 PCV o długości łącznej około 3075 mb.
- system kanalizacji dla wsi Mietel , Szczeglin, Mariampol.
Ścieki z w/w wsi zostaną sprowadzone za pomocą systemu kolektorów grawitacyjnych i pompowni wraz z rurociągami tłocznymi kanalizacji do Stopnicy.
Łącznie przewiduje się wykonanie:
D 200 PCV o długości L - 8830 mb
D 90 PE tłoczny o długości L - 3650 mb
Przewiduje się łącznie 2 pompownie sieciowe.
Dla tych wsi przewiduje się wykonanie 175 przykanalików D 150 PCV o długości łącznej około 4375 mb.
- system kanalizacji dla wsi Szklanów, Suchowola.
 Ścieki z w/w wsi zostaną sprowadzone za pomocą systemu kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych kanalizacji do Stopnicy.
Łącznie przewiduje się wykonanie:
D 200 PCV kanalizacji grawitacyjnej o długości L - 5150 mb
D 90 PE rurociągów tłocznych L – 1800 mb
Przewiduje się łącznie 1 pompownię.

Dla tych wsi przewiduje się wykonanie 115 przykanalików D 150 PCV o długości łącznej około 2875 mb.
W przysiółku Borek przewiduje się 8 oczyszczalni przydomowych.
Sieć kanalizacyjna w układzie ciśnieniowo-grawitacyjnym.
- System kanalizacji dla wsi Nowa Wieś, Klępie Górne, Białoborze Hektary.
Ścieki z w/w wsi zostaną sprowadzone za pomocą kanalizacji ciśnieniowej, kolektorów grawitacyjnych wraz z pompowniami sieciowymi i rurociągami tłocznymi kanalizacji do Stopnicy.
Łącznie przewiduje się wykonanie:
D 200 PCV kanalizacji grawitacyjnej L - 1770 mb
D 90 PE L - 4100 mb
D 65 rurociągów tłocznych L - 1040 mb
Przewiduje się łącznie wykonanie 2 pompowni sieciowych.
Dla tych wsi przewiduje się wykonanie 123 przykanalików o długości łącznej około 3075 mb
- System kanalizacji dla wsi Mietel, Szczeglin, Mariampol.
Ścieki z w/w wsi zostaną sprowadzone za pomocą systemu kolektorów ciśnieniowych i grawitacyjnych , pompowni wraz z rurociągami tłocznymi kanalizacji do Stopnicy.
Łącznie przewiduje się wykonanie:
D 200 PCV o długości L - 6470 mb
D 90 PE tłoczny o długości L - 3650 mb
Przewiduje się łącznie 1 pompownię sieciową.
Dla tych wsi przewiduje się 175 przykanalików w tym 95 przykanalików grawitacyjnych D 150 PCV o długości łącznej około 2375 mb.
- System kanalizacji dla wsi Szklanów, Suchowola.
Ścieki z w/w wsi zostaną sprowadzone za pomocą systemu kolektorów grawitacyjnych i rurociągów tłocznych kanalizacji do Stopnicy i Wolicy.
Łącznie przewiduje się wykonanie:
D 200 PCV kanalizacji grawitacyjnej o długości L – 3450 mb
D 90 PE rurociągów tłocznych L - 1800 mb
Przewiduje się łącznie 1 pompownię.
Dla tych wsi przewiduje się wykonanie 115 przykanalików w tym 60 przyłączy grawitacyjnych D 150 PCV o długości łącznej około 1500 mb .
- radny Czesław Sztuk zapytał do jakiej głębokości będą wykopy przy budowie kanalizacji grawitacyjnej?
W odpowiedzi na pytanie radnego p. Śliz poinformował, że koncepcja wyliczeń tych nie obejmowała, jednak rozsądne głębokości przy tego typu kanalizacji to 4 – 4,5 mb.
- w nawiązaniu do przedstawionej koncepcji budowy kanalizacji, radny Czesław Sztuk zwrócił uwagę, że droższa w eksploatacji będzie kanalizacja ciśnieniowo- grawitacyjna z uwagi na pobór prądu, zużycie pomp, częstą awaryjność i związane z tym na etapie eksploatacji koszty poniesione przez mieszkańców gminy. Natomiast wykonanie kanalizacji to koszt poniesiony jeden raz i to ze środków budżetu gminy oraz dotacji w wysokości od 50 do 80% wartości zadania. Kończąc wypowiedź podkreślił, że jest zwolennikiem budowy kanalizacji grawitacyjnej gdyż jest to kanalizacja droższa w budowie lecz lepsza
W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Sztuka, p. Śliz poinformował, że w budynku zamieszkałym przez 5-osobową rodzinę przy kanalizacji ciśnieniowej pompa pracuje około 15 minut dziennie w związku z czym koszt zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na jedną osobę wynosi ok. 10 gr. Pompa zgodnie z gwarancją winna pracować 1500 godzin tj. 6.000 statystycznych dni. W przypadku kanalizacji grawitacyjnej również występują koszty zużycia energii elektrycznej powstałe w wyniku pracy pompowni sieciowych. Obecnie coraz więcej inwestorów decyduje się na budowę kanalizacji ciśnieniowej lub mieszanej tj. ciśnieniowo-grawitacyjnej.
- radny Józef Fiutko zapytał którą koncepcję należy przyjąć do budowy kanalizacji w miejscowościach: Klępie Górne, Nowa Wieś?
W odpowiedzi na pytanie radnego p, Śliz poinformował, że w w/w miejscowościach planowana budowa kanalizacji mieszanej.
- radny Feliks Szczepanik zapytał przy którym wariancie kanalizacji bardziej obciążona jest oczyszczalnia ścieków?
W odpowiedzi na pytanie radnego projektant poinformował, że na prace oczyszczalni nie ma wpływu przyjęty typ budowy kanalizacji.
- radny Czesław Sztuk zapytał który rodzaj kanalizacji ( grawitacyjny czy mieszany) z punktu widzenia użytkownika należy przyjąć do realizacji ?
W odpowiedzi na pytanie radnego p. Śliz poinformował, że z punktu widzenia interesu społecznego należałoby przyjąć budowę kanalizacji mieszanej tj.grawitacyjno-pompowej.
- radny Romuald Kopiński zapytał który rodzaj kanalizacji dla gminy rolniczej jest bardzej trwały oraz przy którym typie kanalizacji jest większa szansa uzyskania dotacji na jej wykonanie.
W nawiązaniu do pytania radnego p.Śliz poinformował, że elementem głównym przy uzyskaniu dotacji jest przelicznik ( ilość domów na metry bieżące rurociągów), następnie zwrócił uwagę, że przy budowie kanalizacji mieszanej tj grawitacyjno-ciśnieniowej współczynnik jest korzystniejszy. Poinformował również, że w wytycznych do wyliczeń ekonomicznych stosuje się stopę zwrotu 3% tj. 33 lata, elementem który zużywa się to pompy którym przewidziano eksploatację kilkunastu lat. Zdaniem projektanta dla odbiorcy (mieszkańca) najważniejszym winien być koszt budowy inwestycji. Kończąc wypowiedź poinformował, że istnieje możliwość złożenie w referacie Budownictwa wniosków do przedłożonej koncepcji. Przed przystąpieniem do opracowania projektu na budowę kanalizacji wnioski te będą analizowane.
- W nawiązaniu do przedłożonej koncepcji Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że mając na uwadze koszty eksploatacji kanalizacji należy zmierzać do tego aby przy kanalizacji mieszanej większość stanowiła kanalizacja grawitacyjna.
W wyniku prowadzonej dyskusji nad przedłożoną koncepcją, radni zaakceptowali projektowanie kanalizacji mieszanej.

Ad.6. W odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych Wójt Gminy poinformował:
- w sprawie uzupełnienia wykazu wydanych przez gminę zleceń z wolnej ręki poinformował, że radny Sztuk otrzyma przygotowaną odpowiedź na piśmie, w odpowiedzi na kolejne pytanie radnego dotyczące uzupełnienia wykazu umorzeń – odsetek poinformował, że oprócz danych zawartych w pierwszym wykazie innych umorzeń nie stosowano.
nęNastępnie Wójt Gminy poinformował, że w Urzędzie Gminy przez okres 7 m-cy prowadzona była kontrola dokumentów z przeprowadzonych przetargów na budowę kanalizacji. Następnie przypomniał zapisy zawarte w protokółach z sesji Rady Gminy dotyczące dyskusji na temat wyboru oferty na budowę kanalizacji, szczególną uwagę zwrócił na zgłaszane zarzuty dotyczące nieprawidłowości wyboru ofert tj. nie wybrania najtańszej oferty oraz nie powołanie do składu osobowego komisji przetargowej radnych.
Na wniosek Wójta Gminy Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita przedstawiła postanowienie o umorzeniu śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień przez osoby pełniące funkcje publiczne w Urzędzie Gminy Stopnica przy przetargu który odbył się w okresie od I do VIII 2004r. w Stopnicy na budowę kanalizacji w m. Białoborze, Klępie Dolne, Falęcin Nowy. Postanowienie stanowi załącznik do niniejszego protokółu
- w odpowiedzi na pytanie dotyczące lokali socjalnych Wójt Gminy poinformował, że w modernizowanym budynku po byłej masarni przygotowano 12 mieszkań z przeznaczeniem dla osób eksmitowanych. Zamiarem jest również aby nie wykorzystane mieszkania przeznaczyć dla osób kwalifikujących się do domu opieki społecznej. Za korzystanie z wymienionych mieszkań zostanie naliczony czynsz wg przyjętych stawek.
- w sprawie telefonizacji wsi Konary poinformował, że Telekomunikacja nie prowadziła rozmów z Urzędem Gminy w przedmiotowej sprawie.
- w sprawie tłucznia przewiezionego na parking przy cmentarzu w Żernikach Dolnych poinformował, że przewieziono 826,7 t. za kwotę dotacji tj. 12.200 zł.
- radny Czesław Sztuk w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta Gminy dotyczącego wyboru ofert na budowę kanalizacji poinformował, że zabierając głos w dyskusji (na poprzednich sesjach Rady Gminy) miał na uwadze jedynie wybór najtańszej oferty a nie pozwanie urzędników do sądu o źle rozstrzygnięty przetarg. Poinformował ponadto, że nie godzący się z tym rozstrzygnięciem oferenci pozwali gminę do prokuratury.
Dalsza dyskusja radnych odbiegała od tematyki sesji Rady Gminy.

Ad.7. Wolne wnioski i zapytania.
- radna Ryszarda Wiśniewska zapytała czy w roku bieżącym planowane jest zlecenie opracowania koncepcji budowy kanalizacji m. Zaborze oraz zgłosiła wniosek o wystąpienie do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zaliczenie gruntów wsi Zaborze, Bosowice, Szczytniki do obszarów o niekorzystnych warunkach zagospodarowania
W odpowiedzi na poruszone przez radną problemy Kierownik Referatu Budownictwa Helena Rokita poinformowała, że dla pozostałych miejscowości zgodnie z przyjętym planem zlecone zostanie opracowanie koncepcji budowy kanalizacji. W odpowiedzi na wniosek Wójt Gminy poinformował, że w roku ubiegłym Gmina Stopnica zwróciła się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiotowej sprawie, jednak otrzymano negatywną odpowiedź z uwagi na fakt, że nasza gmina nie spełnia określonej wartości tj. przewyższa o 19 punktów przyjętą punktację. Poinformował ponadto, że w latach następnych planowany jest ponowny przegląd gruntów, w związku z czym wniosek w przedmiotowej sprawie zostanie przesłany ponownie.
- radny Romuald Kopiński zapytał Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy czy w zakładzie założono książkę zgłaszanych awarii i świadczonych usług?
W odpowiedzi na pytanie radnego Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej poinformował, że w Zakładzie jest założona taka książka.
- radny Cezary Borowiec zapytał czy podjęto już czynności w zakresie projektowania stołówki szkolnej?
W odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że w przedmiotowej sprawie wydano dyspozycję Dyrektorowi Szkoły w Stopnicy który podjął w tym zakresie czynności.
- w nawiązaniu do budowy kanalizacji w m. Szklanów. Suchowola, Topola radny Romuald Kopiński poddał pod rozwagę problem budowy kanalizacji dla m. Zagaje Kikowskie i prowadzenie w tym temacie rozmów z przedstawicielami gminy Solec-Zdrój.
- radny Cezary Borowiec zgłosił wniosek o podjęcie czynności związanych ze zmianą granic miejscowości Stopnica a szczególnie o zamianę nazewnictwa szkół (położonych obecnie w m. Wolica).
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że do Rady Gminy wpłynęły pisma w sprawie:
 - od Rady Sołeckiej i Sołtysa wsi Suchowola z prośbą o przesunięcie środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg w 2005 r. i przeznaczenie ich na wykonanie zaprojektowanego zbiornika retencyjno-pożarowego w Suchowoli.
 - od Mieszkańców Domu Nauczyciela w Wolicy w sprawie wykupu placu przylegającego do ich posesji.
po czym zaproponował, aby dyskusje nad rozpatrzeniem powyższych wniosków przenieść na posiedzenia stałych Komisji Rady Gminy. Radni przyjęli złożoną propozycję.

Ad.8. Z uwagi na brak dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował za wzięcie udziału w sesji po czym uznał sesję zakończoną.
Zakończenie sesji nastąpiło o godz. 11.25.


Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1605

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 11:56:31
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2005-09-30 12:15:48
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2005-09-30 12:15:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony