Zarządzenie Nr 25/06 z 29 maja 2006r.

Wersja do druku

Zarządzenie Nr 25/06
Wójta Gminy Stopnica
z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania komisji przetargowej

Na podstawie art.19 ust 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku –Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. Nr 19 poz. 177/ zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję przetargową do rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup kruszywa łamanego klasy co najmniej II gatunek 1 z dostawą do gminy Stopnica na drogi wskazane przez zamawiającego, w następującym składzie:

1. Helena Rokita - Przewodnicząca Komisji
2. Mirosław Siekierski - Sekretarz Komisji
3. Jan Stachurski - Członek Komisji

§ 2

Do zadań Komisji Przetargowej należy ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena ofert.

§ 3

Komisja przedstawi kierownikowi Zamawiającego propozycje: wykluczenia wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, lub wystąpi z wnioskiem o ewentualne unieważnienie postępowania.

§ 4

Komisja pracuje zgodnie z zasadami określonymi w/w Prawie Zamówień Publicznych. Komisja kończy pracę z dniem podpisania umowy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1296

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2006-06-07 12:10:22
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2006-07-11 08:20:04
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2006-07-11 08:20:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony