Uchwała Nr III/28/06 z 29 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr III/28/06
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 29 grudnia 2006r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007 rok, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały porucza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gminy i prowadzona jest w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Załączone pliki:

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLWYCH
(U_NEW_06_28_zal.doc - 87.552 KB) Data publikacji: 2007-01-03 14:20:57 Redaktor: Mariusz Szcześniak
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2011

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 07:44:03
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-01-03 07:58:04
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-01-03 14:20:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony