Uchwała Nr 7/2003 z 21 III 2003r.

Wersja do druku

Uchwała Nr 7/2003
Rady Gminy w Stopnicy
z dnia 21 marca 2003r.

w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych

 Na podstawie art. 14 i art.25 ust.4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 214, poz.1806) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz. U. Nr 66, poz.800, z 2002r. Nr 14, poz.138 oraz z 2003r. Nr 33, poz.280) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Za udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych do których został wybrany lub desygnowany przysługuje radnemu dieta w wysokości 200 złotych oraz zwrot kosztów podróży służbowych na ogólnie obowiązujących zasadach.

§ 2

Należności z tytułu diet i kosztów podróży służbowych wypłaca Urząd Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Traci moc Uchwała Nr 8/2002 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1942

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2003-07-23 20:31:14
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2003-07-23 20:31:14
Ostatnia zmiana: Zofia Marzec, data: 2003-09-30 08:22:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony