Uchwała Nr II/15/06 z 4 grudnia 2006r.

Wersja do druku

Uchwała Nr II/15/06
RADY GMINY W STOPNICY
z dnia 4 grudnia 2006r.

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591; z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, póz. 558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, póz. 1271, Nr 214, póz. 1806; z 2003 r. Nr 80, póz. 717, Nr 162, póz. 1568; z 2004 r. Nr 102, póz. 1055, Nr 116, póz. 1203 z 2005r. nr 172, póz. 1441; z 2006r. Nr 17, póz. 128) oraz art. 14 pkt l- 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych*(l) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. Nr 121, póz. 844) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1

Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Stopnicy:
1. Określa wysokość stawek podatku od posiadania psów,
2. Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności podatku od posiadania psów,
3. Zarządza pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§2

Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 25,00 zł od jednego psa.

§3

1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, podatek ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy w których istniał obowiązek podatkowy.
2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

§4

Pobór podatku odbywać się będzie w drodze inkasa przez sołtysów za wynagrodzeniem 5% od zainkasowanej kwoty i wpłaconej w terminie na konto bankowe Urzędu Gminy w Stopnicy.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§6

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§7

Uchwała obowiązuje w roku podatkowym 2007r.

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym podjęcie uchwały jest zasadne.
*(1)Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1258

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-02-20 08:49:43
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2008-02-13 13:33:21
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2008-02-13 13:33:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony