Protokół Nr III/06 - 29 grudnia 2006 roku

Wersja do druku

Protokół Nr III/06

Z sesji Rady Gminy w Stopnicy odbytej w dniu 29 grudnia 2006 roku.

W sesji udział wzięli:
1. Radni w liczbie 15 na stan 15
2. Sołtysi wg listy obecności.
3. Wójt Gminy Ryszard Zych.
4. Zastępca Wójta Gminy Jan Stachurski.
5. Sekretarz Gminy Anna Godowska.
6. Skarbnik Gminy Barbara Sikorska-Judasz
7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stopnicy Andrzej Banach.
8. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy Jan Łukasik.
Otwarcie sesji nastąpiło o godz.9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada i 4 grudnia 2006r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy i przegłosowanie.
5.Informacja o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniach
 25 listopada i 4 grudnia 2006r.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) uchwalenia programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok,
b) przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
c) przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2007 rok,
d) przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2007 rok,
e) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
f) zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za przygotowane posiłki,
g) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007 rok ,
h) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007r.
i) wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica,
j) zmian w budżecie gminy na 2006r. ( 4 uchwały)
k) zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2006 rok
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania
 - zapoznanie radnych z wykazem działek do komunalizacji.
10.Zamknięcie sesji Rady Gminy.
Przebieg sesji:
Ad.1. Przewodniczący Rady Gminy dokonał otwarcia III sesji Rady Gminy, powitał przybyłych na sesję, stwierdził prawomocność do podejmowania uchwał.
Ad.2. Do przesłanego radnym porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zgłosił wniosek o uzupełnienie porządku obrad o: dodatkowe dwie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. i zapoznanie z wykazem działek do komunalizacji po czym zgłosił propozycję aby uchwały dotyczące zmian w budżecie gminy rozpatrzyć w pierwszej kolejności. Następnie Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad ustaleniem porządku obrad.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad z uwzględnieniem zgłoszonego przez Przewodniczącego Rady Gminy wniosku.
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.
Przed przystąpieniem do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy udzielił głosu Dyrektorowi SP w Stopnicy p. Andrzejowi Banachowi który w imieniu własnym oraz organizatorów koncertu podziękował Wójtowi, Przewodniczącemu oraz Radzie Gminy Stopnica za pomoc w organizowaniu koncertów muzyki kameralnej odbywających się w latach 1997-2006 w ramach obchodów dnia niepodległości w Gminie Stopnica.
Ad.3. Protokóły z poprzednich sesji Rady Gminy z dnia 25 listopada i 4 grudnia 2006r. zostały wyłożone do wglądu w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią protokółów.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem protokółu
Nr I/06 z dnia 25 listopada 2006r. głosowało 15 radnych. Za przyjęciem protokółu
Nr II/06 z dnia 4 grudnia 2006r. głosowało 15 radnych.
Ad.4.5. Wójt Gminy Ryszard Zych złożył sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami Rady Gminy oraz informację o realizacji uchwał Rady Gminy podjętych na sesji w dniach 25 listopada i 4 grudnia 2006 roku.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad treścią przedłożonego sprawozdania.
- radna Ryszarda Wiśniewska zapytała czy komisja powołana zarządzeniem Wójta Gminy wyłoniła kandydata na stanowisko Kierownika GOPS w Stopnicy?,
- w odpowiedzi na pytanie radnej Wójt Gminy poinformował, że w wyniku przeprowadzonego konkursu jedna ze złożonych ofert spełniła wymogi określone przepisami ustawy i z tą osobą prowadzone są dalsze rozmowy w zakresie zatrudnienia na stanowisku kierownika. Ostatecznej odpowiedzi na temat daty rozpoczęcia zatrudnienia udzieli w pierwszych dniach stycznia 2007r.
- radny Krzysztof Zych zapytał czy podczas projektowania ogrodzenia działki szkolnej w Smogorzowie nie uległa zmianie szerokość ( 1,5 m) planowanego do budowy chodnika,
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że ogrodzenie będzie wykonane w granicach działki szkolnej natomiast chodnik zaprojektowany jest w pasie drogi krajowej dlatego też z racji planowanego ogrodzenia chodnik nie będzie zwężony czy też zlikwidowany.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji przystąpiono do głosowania nad sprawozdaniem.
Za przyjęciem sprawozdania głosowało 15 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad informacją z realizacji uchwał.
Z uwagi na brak dyskusji przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem informacji głosowało 15 radnych.
Sprawozdanie oraz informacja stanowią załącznik do niniejszego
Ad.6. Interpelacje i zapytania radnych.
- radny Józef Fiutko nawiązując do treści wywiadu udzielonego przez p.Starostę na temat funduszu norweskiego zapytał, czy w 15 wymienionych obiektach oświatowych są obiekty z gminy Stopnica. W dalszej wypowiedzi zgłosił wniosek aby przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku-Zdroju przyjmował interesantów w Urzędzie Gminy w Stopnicy częściej niż jeden raz w tygodniu.
- radny Krzysztof Zych zapytał, czy muszą odbyć się zebrania wiejskie na temat zaopiniowania statutu ? Zdaniem radnego Rada Gminy winna uchwalić statut sołectwa a następnie przedłożyć go do zaopiniowania przez poszczególne sołectwa.
Ad.7. Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetowych w dziale 854 o kwotę 135 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium socjalnego oraz o kwotę 76.618 zł. w tym: 20.618 zł. z przeznaczeniem na remont placu w Stopnicy ( działki Nr 9 przylegającej do Obwodu Drogowego), 50.000 zł. na bieżące remonty dróg gminnych, 5.000 zł. na projekt budowy chodnika, 1000 zł. na zakup energii i wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach pożarniczych.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
- radny Krzysztof Zych zapytał czy w kwocie planowanej na wycinkę drzew w związku z budową chodnika przy drodze krajowej planowana jest również wycinka drzew w m. Podlasek?
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że w planowanych środkach na wycinkę drzew zapisano zakres robót zgodnie z przyjętym do realizacji projektem budowy chodnika tj. miejscowości Wolica i Smogorzów.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych. ( z przyczyn usprawiedliwionych nieobecny radny Stanisław Kozera).
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnym projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok polegających na zmniejszeniu dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 37.199 zł. oraz przeniesieniu wydatków budżetowych o kwotę 13.700 zł.
W nawiązaniu do treści projektu uchwały Skarbnik Gminy poinformowała, że zmniejszenie się zakresu robót inwestycji pn. „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę wiejską w Klępiu Górnym” spowodowało zmniejszenie środków z Sektorowego Programu Operacyjnego o kwotę 37.199 zł. natomiast na przeniesienie wydatków budżetowych o kwotę 13.700 zł. wpływa fakt zwiększenia kosztów inwestycji pn. ”Miasteczko ruchu drogowego” ( zakup znaków drogowych).
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
- radny Cezary Borowiec zapytał jaką kwotę założono w budżecie gminy na wykonanie inwestycji pn.„Miasteczko ruchu drogowego” i o ile kwota ta została przekroczona.
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z opracowanym kosztorysem inwestorskim wartość budowy określono na kwotę 276.045,50 zł. natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej w Stopnicy obciążył gminę za wykonanie tej inwestycji kwotą 77.975,97 zł. w tym są koszty materiałów, ułożenie dodatkowo 51m2 kostki oraz wyłożenie folią i kratownicą przylegającej skarpy. W dalszej wypowiedzi Wójt Gminy zwrócił uwagę, że koszt wykonania w stosunku do wartości kosztorysowej jest niski z uwagi na fakt, że wiele prac zostało wykonanych przez osoby zatrudnione z Powiatowego Urzędu Pracy. Poinformował ponadto, że zmiany finansowe zapisane w projekcie uchwały tj. zwiększenie wydatków o kwotę 13.700 zł. powstały z uwagi na potrzebę zakupu znaków drogowych do miasteczka ruchu drogowego.
- w nawiązaniu do prowadzonej dyskusji radny Czesław Sztuk zapytał jak Zakład Gospodarki Komunalnej przyjął tą inwestycję bez ogłoszonego przetargu której wartość przekracza 6.000 EURO.
- w odpowiedzi na pytanie radnego Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z obowiązującymi przepisami własny zakład komunalny nie może brać udziału w przetargu istnieje natomiast możliwość zlecenie wykonania przez własny zakład określonego zadania.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006r. polegających na przeniesieniu wydatków budżetowych w dziale 852 o kwoty: 5.852 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS, zakup artykułów biurowych i monitorów komputerowych oraz o kwotę 5.300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników GOPS.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2007 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- Przewodniczący Komisji Oświaty Cezary Borowiec poinformował, że na posiedzeniach komisji w których uczestniczył wprowadzono zmiany do projektu regulaminu polegające na dopisaniu w § 18 pkt.3 ppktu 6 o treści” pracą nauczyciela w komisjach konkursowych”.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały uzupełnionego o zapis o treści jak wyżej przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie przyjęcia regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Stopnica na 2007 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych
- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zasad funkcjonowania stołówki szkolnej oraz odpłatności za przygotowane posiłki.
W dyskusji nad projektem uchwały głos zabrali:
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na wniosek radnych prowadzone były rozmowy z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Stopnicy na temat zasad korzystania ze stołówki szkolnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na wydawanie posiłków dla dzieci biednych. W wyniku prowadzonej rozmowy Dyrektor Szkoły zobowiązał się rozwiązać problem przygotowania i wydania drugiego dania również dla dzieci biednych.
- radny Czesław Sztuk przypomniał, że Rada Gminy podejmując uchwałę o budowie stołówki szkolnej miała na uwadze możliwość dożywiania dzieci biednych, jednak z chwilą uruchomienia stołówki szkolnej okazało się, że dzieci „biedne” korzystają jedynie z zupy natomiast dzieci „bogate” z dwóch dań. Zdaniem radnego przed rozpoczęciem inwestycji należało prowadzić konsultacje na temat ilości dzieci chętnych do korzystania ze stołówki szkolnej oraz opracowaną koncepcję budowy stołówki przedłożyć do akceptacji Radzie Gminy.
- radny Cezary Borowiec zwrócił uwagę, że stołówka może przygotować więcej posiłków dziennie jednak brak możliwości ich wydania z uwagi na krótkie przerwy a następnie odwozy dzieci do domu.
- w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Borowca Wójt Gminy zwrócił uwagę, że stołówka jest funkcjonalna natomiast jego zdaniem sprawy organizacyjne jak: ustalenie długości przerw czy godzin odwozu dzieci leżą w gestii Dyrektora Szkoły.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stopnica na 2007 rok.
W dyskusji głos zabrali:
- radny Grzegorz Rokosz- Przewodniczący Komisji Rolnictwa przypomniał, że na posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy podczas omawiania projektu uchwały w przedmiotowej sprawie zgłoszono propozycję rozwiązania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i powołanie nowej liczącej 8 członków.
- w nawiązaniu do treści gminnego programu Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniach stałych komisji Rady Gminy wykreślono zapisy powtarzające się oraz w załączniku finansowym w wydatkach inwestycyjnych na remonty świetlic środowiskowych dopisano m. Czyżów i Klępie Dolne.
- radna Ryszarda Wiśniewska zapytała czy na remonty świetlic wiejskich oprócz kwoty zapisanej w wydatkach gminnego programu (32.400 zł) zaplanowano jeszcze inne środki w budżecie gminy.
- w nawiązaniu do pytania radnej Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że kwota 32.400 zł. to środki planowane na remonty świetlic z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych natomiast Rada Gminy może wydzielić kolejne środki w budżecie gminy z przeznaczeniem na remonty świetlic środowiskowych.
- radny Krzysztof Zych zgłosił wniosek o dopisanie w wydatkach inwestycyjnych na remonty świetlic środowiskowych miejscowości : Topola i Konary.
- w nawiązaniu do prowadzonej dyskusji na temat remontu świetlic wiejskich radny Jerzy Cichoń zwrócił uwagę na fakt, aby przez podjęciem decyzji o prowadzonym remoncie danej świetlicy przeprowadzić sondaż wśród młodzieży czy faktycznie z tej świetlicy będzie korzystać.
- Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że zapis danej miejscowości w wydatkach inwestycyjnych nie powoduje natychmiastowego przystąpienia do remontu danej świetlicy lecz pozwala Wójtowi Gminy na podjęcie dalszych działań tj. ustalenia spraw własnościowych świetlic, rozeznania wśród mieszkańców potrzeby otwarcia świetlicy itp.
Z uwagi na brak dalszej dyskusji po odczytaniu projektu uchwały z uwzględnieniem wniosku zgłoszonego przez radnego Krzysztofa Zycha przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad kolejnymi projektami uchwał:
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stopnica na 2007 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie wynagradzania pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Stopnica.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
- w sprawie zmian planu finansowego zakładu budżetowego na 2006 rok.
Z uwagi na brak dyskusji po odczytaniu projektu uchwały przystąpiono do głosowania. Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych.
Podjęte przez Radę Gminy uchwały stanowią załącznik do protokółu,
Ad.8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
W odpowiedzi na pytanie radnego Józefa Fiutko Wójt Gminy poinformował, że w wymienionych obiektach oświatowych finansowanych z funduszu norweskiego są zawarte obiekty oświatowe lecz starostwa. W odpowiedzi na kolejne pytanie radnego poinformował, że od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku-Zdroju w miesiącu grudniu 2006r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo informujące, że z uwagi na małą ilość interesantów punkt Agencji w Stopnicy zostanie zlikwidowany. W nawiązaniu do powyższego Wójt Gminy zwrócił się z apelem do radnych i sołtysów o informowanie rolników o fakcie, że w tut. Urzędzie mieści się punkt Agencji. Przekazanie tej informacji być może zwiększy liczbę interesantów co wpłynie na dalsze utrzymanie punktu Agencji w siedzibie Urzędu Gminy.
Odpowiedzi na pytanie radnego Krzysztofa Zycha na temat przyjęcia Statutu Sołectwa udzieliła Sekretarz Gminy Anna Godowska informując, że zgodnie z art. 35 ustawy o samorządzie gminnym Rada Gminy określi statut sołectwa lecz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami.
Ad.9. Wolne wnioski i zapytania.
Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad wykazem działek do komunalizacji celem wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.
Po zapoznaniu się z powyższym radni nie wnieśli zastrzeżeń w sprawie komunalizacji działki oznaczonej Nr 253/1 położonej w Stopnicy.
Wykaz działek do komunalizacji stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
- w nawiązaniu do wniosku zgłoszonego na ostatniej sesji Rady Gminy radny Jerzy Cichoń zapytał czy podjęto już działania w zakresie poprawy wizerunku i estetyki Stopnicy tj. zamieszczenie mapy Stopnicy na tablicy w parku z zaznaczeniem miejsc historycznych i zabytkowych, wyznaczenie miejsc parkingowych na Placu Piłsudskiego, wykonanie oznakowania przejść dla pieszych na Placu Piłsudskiego, zapewnienie całodobowego oświetlenia ulic w Stopnicy ?.
- radny Cezary Borowiec zapytał czy ze strony gminy podjęto już czynności w sprawie oświetlenia skrzyżowania dróg Stopnica-Wolica, oraz dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg Stopnica-Solec celem zapewnienia bezpieczeństwa pieszym użytkownikom drogi?
W odpowiedzi na pytania radnych Wójt Gminy poinformował, że wykonanie zadań wymienionych we wniosku radnego Cichonia nastąpi z chwilą zapisania tych zadań do budżetu gminy na 2007 rok, natomiast zmiana czasu oświetlenia ulic w Stopnicy nastąpi jeżeli wniosek ten zostanie przyjęty przez Radę Gminy. W dalszej wypowiedzi przypomniał, że sprawą wyznaczenia miejsc parkingowych oraz wykonania oznakowania przejść dla pieszych winna zająć się również Komisja Rady Gminy mająca w swoim zakresie sprawy porządku. W sprawie oznakowania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu dróg wystąpiono z pismem do właściciela drogi celem zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.
- sołtys wsi Szklanów Józef Wilk zgłosił wniosek aby zabudować słup na odcinku Szklanów-Suchowola celem założenia lampy oświetlenia ulicznego.
- Sekretarz Gminy Anna Godowska poinformowała, że w dniu 4 lutego 2007 roku w godzinach od 8.00 do 18.00 odbędzie się głosowanie do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, natomiast z dniem 16 stycznia 2007 roku upływa termin zgłaszania kandydatur. Zgłoszenie kandydata winno być poparte przez 50 członków Świętokrzyskiej Izby Rolniczej tj. rolników-płatników podatku rolnego. Poinformowała ponadto, że na terenie gminy będzie jeden lokal wyborczy w siedzibie Urzędu Gminy oraz jedna 5-osobowa komisja która te wybory przeprowadzi.
Ad.9. Z uwagi na brak dyskusji Przewodniczący Rady Gminy podziękował zebranym za udział w sesji, po czym uznał sesję za zakończoną.
Zakończenie sesji zastąpiło o godz. 12.30.

Protokolant

Zofia Marzec

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1604

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:30:34
Opublikował(a): Mariusz Szcześniak, data publikacji: 2007-03-09 14:35:02
Ostatnia zmiana: Mariusz Szcześniak, data: 2007-03-09 14:35:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony